... Actueel Meerderheid positief over grondbeleid

Meerderheid positief over grondbeleid

11 oktober 2017 – Een meerderheid van de fracties heeft zich op dinsdag 10 oktober in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer positief uitgesproken over het voorstel nota Grondprijsbeleid 2017-2020 en het voorstel nota Grondbeleid 2017-2020.

Het college wil met het grondbeleid de komende vier jaar een andere koers volgen. Geen actief grondbeleid meer, maar een beleid waarbij afhankelijk van de plek en de situatie wordt bekeken wat er nodig is met een gebouw of een stuk grond om een maatschappelijk doel van de gemeente te realiseren.

Alleen de SP zei die koers niet te kunnen volgen, omdat er volgens die fractie richting, visie en zeggenschap van de gemeente ontbreekt. Andere fracties waren wel te spreken over de meer situationele aanpak. Toch spraken diverse fracties hun zorgen uit over de rol van de raad, omdat in sommige gevallen het college kan afwijken van het grondprijsbeleid. Ook waren er nogal wat vragen bij fracties over de invloed van de raad op het beleid en de uitvoering van het beleid door de ambtenaren. Daar stond volgens enkele fracties, waaronder D66, weinig over in.

Wethouder Lennart Harpe wist de SP niet te overtuigen, maar hij nam wel de zorgen van andere fracties weg door te stellen dat de raad voortaan eerder en vaker over plannen wordt ingelicht. Als voorbeeld noemde hij de verkoop van De Staal, waarover de raad kortgeleden vroegtijdig werd geïnformeerd. Hij benadrukte daarbij dat die aanpak geen blauwdruk is, maar hij verzekerde de fracties dat het realiseren van maatschappelijke doelen voorop staat bij mogelijke transacties en dat de opbrengst van een verkoop daaraan ondergeschikt is. Hij beloofde de fracties een overzicht van hoe de raad in het verleden betrokken was en hoe dat in de toekomst gaat gebeuren.

Onafhankelijk Delft en D66 kregen de toezegging dat de wethouder jaarlijks met een externe versie komt van de nota die is bedoeld voor ontwikkelaars en potentiële grond- en vastgoedkopers. In die versie laat Delft volgens de wethouder zien hoe het grondbeleid van de gemeente werkt en wat er te koop is. Voor een deel gebeurt dat nu ook al via projectbrochures die worden uitgegeven.

De voorstellen zijn als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering.

Metropoolregio

De maandelijkse bespreking over de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Haaglanden spitste zich toe op de conceptbrief van het college op de aanbesteding van de concessie Haaglanden streek. Het college ziet in die concessie voor het toekomstig busvervoer in Delft graag terugkomen dat de binnenstad bereikbaar blijft met het openbaar vervoer. Het college wil daarbij de route via de Binnenwatersloot, Oude Langendijk en Koepoortbrug minimaal op peil houden en voegt daaraantoe dat Delft openstaat voor een duurzaam, kleinschalig en innovatief ov-concept in de binnenstad.

Een meerderheid van de fracties kon met de verschillende aanvullingen in de brief wel uit de voeten. Alleen Onafhankelijk Delft had liever gezien dat het college duidelijk had geschreven geen grote bussen meer te willen in de binnenstad. Wethouder Harpe zei dat standpunt te delen, maar de deur ook open te willen houden voor alternatieven. Hij nam de wens van STIP over om in de brief ook op te nemen dat Delft op het busstation graag innovatieve oplossingen ziet zoals wifi en oplaadpunten.

Parkeervisie

Bij de gewijzigde Parkeervisie Nieuw Delft heeft het college een investeringsvoornemen voor een parkeervoorziening in veld 6 opgenomen. Eerder vastgestelde visies voor deelgebieden in de Spoorzone komen te vervallen, terwijl de uitgangspunten voor een uitgebalanceerd parkeerbeleid volgens het college in stand blijven.

Met de bouw van een parkeervoorziening in veld 6 wordt nu al rekening gehouden om in de toekomst aan de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers in dit en omringende bouwvelden te kunnen voldoen. De fracties hadden vooral veel vragen over de voorgenomen bouw van een parkeergarage. Deels zal die moeten worden betaald door de ontwikkelaar en de bewoners, maar als blijkt dat bezoekers er ook kunnen parkeren wordt dat parkeerdeel mogelijk ondergebracht bij Parking Delft.

De PvdA sprak over een goed plan. D66 uitte de twijfel of daarmee aan de totale parkeerbehoefte in het gebied wordt voldaan. GroenLinks zei niet blij te zijn dat de lage parkeernorm in Nieuw Delft nu leidt tot de bouw van een parkeervoorziening. STIP was benieuwd of de parkeergarage wellicht tijdelijk die functie zou kunnen hebben, maar daar had wethouder Harpe geen antwoord op. Ook op parkeervragen uit een brief van bewoners uit de binnenstad wilde de wethouder nog geen antwoord geven. Hij beloofde de commissie dat die antwoorden binnenkort naar de bewoners en de raad worden gestuurd. 

Wethouder Raimond de Prez liet weten dat de plannen verder uitgewerkt gaan worden en dat gaandeweg moet blijken of de bouw van de garage in veld 6 voldoende is voor de invulling van de parkeerbehoefte in dit gebied.

Kruisstraat

Wethouder Harpe liet de commissie aan het begin van de overlegvergadering weten dat hij volgende week overleg heeft met Kennemerland BV. De ontwikkelaar gaat met de wethouder praten over de bouw van winkels en appartementen in de Kruisstraat oftewel Bouwplan drie. De eerste versie van het plan omvatte de bouw van een Lidl-supermarkt. Het plan zit in een impasse.

De wethouder vertelde in zijn toelichting dat de omwonenden inmiddels redelijk positief zijn, maar dat de hoogte van het bouwplan nog een knelpunt is. Peter Jonquière beaamde dat tijdens zijn inspreekminuten namens de overleggroep van omwonenden.

Het bestemmingsplan staat een maximale hoogte van tien meter toe. Kennemerland wil een bouwblok met hoogteaccenten van ruim zeventien meter. De wethouder liet verder weten dat er bij de gemeente formeel nog geen bouwplan is ingediend en dat ook de bouwgrond nog niet is geleverd.

De commissie had in de procedurevergadering besloten om er in de aansluitende overlegvergadering verder niet over te praten. Dat gold ook voor het onderwerp fietsparkeren. Dat zal besproken gaan worden in de overlegvergadering op dinsdag 21 november.