Meerderheid akkoord met Metropoolregio

Dit item is verlopen op 03-01-2014.
3 december 2012 – Een ruime meerderheid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft de raad dinsdag 3 december positief geadviseerd over de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Deze nieuwe gemeenschappelijke regeling komt in de plaats van stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam. De 24 gemeenten in dit gebied hebben na  lang overleg besloten dat de Metropoolregio - die in 2014 wordt opgericht - verantwoordelijk wordt voor de beleidsterreinen verkeer en vervoer en economie. 

In het voorstel zagen de meeste fracties tevreden de Delftse bijdrage aan het voortraject terug. Het STIP-voorstel om een adviescommissie voor economie in te stellen, is overgenomen en het dagelijks bestuur is uitgebreid van twee naar vijf zetels zodat Rotterdam en Den Haag wel een belangrijke stem, maar nooit samen de meerderheid kunnen hebben.

Motie

De SP liet weten niet tegen regionale samenwerking te zijn, maar wel tegen te gaan stemmen, omdat de Metropoolregio in haar ogen geen democratisch gekozen orgaan is. De partij gaat nadenken over een motie over de zienswijzeprocedure die de raad volgt voordat  belangrijke besluiten in de Metropoolregio worden genomen.  Onafhankelijk Delft zei principieel tegen gemeenschappelijke regelingen te zijn, omdat die altijd ver af staan van de gemeenteraad. De overige fracties gaan akkoord.  Als de SP afziet van een motie wordt het voorstel in de raadsvergadering op donderdag 19 december bij hamerslag vastgesteld.

Buitenslapers

De commissie was in meerderheid ook tevreden over de reguliere actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV is nu onder meer een bepaling opgenomen dat het verboden is om langs de weg of op een openbare plek al dan niet gebruikmakend van enige vorm van beschutting waar onder in ieder geval begrepen het gebruik van een auto te liggen of te slapen.  De regel is vooral bedoeld tegen buitenslapers maar maakt het volgens Onafhankelijk Delft ook toeristen met een camper heel lastig om ergens in Delft in de auto te blijven slapen. De wens  van de partij om in de stad een alternatieve plek voor deze bezoekers te vinden kreeg steun van de VVD en wordt via de commissiebrief onder de aandacht van het college gebracht. Het voorstel komt als hamerstuk op de raadsagenda.

Terrasboten

Tevredenheid was er in de commissie ook over het  voorstel  Deregulering integraal horecabeleid: wijziging verordening openbaar gemeentewater. De wijziging houdt onder meer in dat het eenvoudiger wordt om in de Delftse grachten een terrasboot te exploiteren of om een dekschuit met een podium af te meren. De vergunning voor een terrasboot is niet langer gekoppeld aan een pand, zodat ook nieuwe ondernemers een vergunning kunnen aanvragen. Onafhankelijk Delft zei een motie te overwegen over de geldigheidsduur van de vergunningen. Voor nieuwe ondernemers is die vijf jaar; huidige exploitanten mogen hun boot tien jaar laten liggen. Wethouder Milène Junius legde uit dat dat verschil in overleg met Koninklijke Horeca Nederland is vastgesteld en om schadeloosstellingen te voorkomen van terrasbootexploitanten die tot nu toe het idee hadden dat de vergunning voor onbepaalde tijd was omdat de boot bij het pand hoorde.  Waar de terrasboten komen te liggen, wordt eind januari duidelijk wanneer het college de terraszonekaart naar de gemeenteraad stuurt. Als Onafhankelijk Delft geen motie indient, wordt het voorstel door de raad op 19 december als hamerstuk vastgesteld.

Pagina opties