Meer tijd voor alternatief bouwplan Kruisstraat

Dit item is verlopen op 21-07-2017.
21 juni 2017 - Ontwikkelaar Kennemerland BV krijgt voor de derde maal extra tijd om te sleutelen aan het ontwerp van het bouwplan voor de locatie Kruisstraat 71. Het college heeft dat besloten, omdat het huidige plan opnieuw op verzet stuitte bij de omwonenden en de stadsbouwmeester. De ontwikkelaar heeft laten weten deels aan hun wensen tegemoet te willen komen. 

Daarvoor gaan de ontwikkelaar met de bewoners en de architect met de stadsbouwmeester eind deze maand in gesprek. Het college verwacht na de zomer een plan dat op meer draagvlak kan rekenen.

De commissie Ruimte en Verkeer werd over deze nieuwe ontwikkeling op dinsdag 20 juni in de overlegvergadering bijgepraat door wethouder Lennart Harpe, nadat het college daarover eerder die dag een brief naar de raad had gestuurd. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de commissie het derde alternatieve plan voor Kruisstraat 71 zou bespreken en het alternatieve plan dat door de omwonenden is gemaakt. Zij stellen grotere appartementen voor en overkapt parkeren in het groen en een bouwhoogte van maximaal tien meter.

Insprekers

Drie insprekers gebruikten namens de bewoners van de Kruisstraat en omgeving, Zuidpoort en Delfia Batavorum hun spreektijd om duidelijk te maken dat ze het aangepaste plan van Kennemerland geen verbetering vinden. Nadat twee eerdere plannen voor de bouw van een supermarkt met woonlagen en een parkeerkelder niet doorgingen, wil Kennemerland nu een gebouw realiseren met winkels en horeca beneden, daarboven kleine woonruimtes en erachter een parkeerterrein. De insprekers lieten ook weten dat ze zich willen inzetten voor een invulling van deze plek in de binnenstad van Delft die de buurt ten goede komt.

De ontwikkelaar is volgens de brief van het college bereid om het plan aan te passen als het gaat over het type woningen en een overdekt parkeerterrein met daarop een daktuin. De ontwikkelaar is voorts van mening dat een bouwhoogte van circa 13,5 meter past binnen de omgeving van het bouwplan en wil deze bouwhoogte handhaven door van een ontheffing gebruik te maken.

Stadsbouwmeester

In de commissie werd met gemengde gevoelens gereageerd op het uitstel. Verschillende fracties waren minder ingenomen met de brief van het college, omdat die op het laatste moment naar de raad was gestuurd. De brief van de stadsbouwmeester was naar de wethouder gestuurd en niet naar de raad. Dat is raar, vond Stadsbelangen Delft. In de brief maakt de stadsbouwmeester het plan bijna met de grond gelijk. Hij vindt het gebouw te massaal en niet passen in dit deel van het beschermd stadsgezicht van Delft. Onafhankelijk Delft pleitte ervoor dat de stadsbouwmeester, die is aangesteld door de raad, zijn adviezen in het vervolg altijd naar de gemeenteraad stuurt.

GroenLinks pleitte voor meer overleg met de omwonenden en de PvdA wilde vooral weten op basis van welke visie het vierde alternatieve plan beoordeeld gaat worden. Die visie, of ambitiedocument, gaat de commissie na de zomer bespreken. Dat document gaat echter niet over Kruisstraat 71, omdat daarvoor een koopovereenkomst is afgesloten, aldus wethouder Harpe.

Net als de PvdA constateerden SP en STIP tevreden dat er beweging in het plan zit. CDA en D66 vroegen de wethouder om uitleg als het niet lukt. Dan kan Kennemerland BV, volgens wethouder Harpe, vorige plannen uit de kast halen die passen binnen het bestemmingsplan. Voor de komende raadsvergadering staat de Kruisstraat niet op de agenda.

Lidl Griegstraat

Met een maximale bouwhoogte van ruim zeven meter, een hellend dak en een entree die is verlaagd naar vier meter krijgt de Griegstraat een opvallende supermarkt die past in de uitstraling die Lidl Nederland voor ogen heeft. Volgens de inspreekster die namens Lidl Nederland het plan toelichtte wordt het een duurzaam gebouw waarbij het dak ruimte biedt aan zonnepanelen. Eén van de overburen hekelde in zijn inspreekminuten de bouwhoogte van zeven meter tegenover zijn huis. Hij vreest minder zon in de woonkamer en vroeg de commissie niet in te stemmen met het raadsvoorstel bestemmingsplan Lidl Griegstraat.

In de commissie hadden verschillende fracties begrip voor zijn kritiek. Het huidige bestemmingsplan staat een bouwhoogte van vier meter toe. Volgens de SP lijkt het soms alsof ontwikkelaars bepalen dat een bestemmingsplan moet worden aangepast als hun plan niet past binnen de regels. De SP zou liever zien dat ontwikkelaars zich houden aan de bestemmingsplanregels. Ook andere fracties zetten vraagtekens bij de bouwhoogte. Wethouder Ferrie Förster maakte duidelijk dat het bestemmingsplan niet vanwege de hoogte wordt aangepast, maar vanwege de uitbreiding van de winkelruimte.

Ondanks kritische geluiden reageerden de meeste fracties positief op het voornemen van Lidl om te investeren in deze buurt waar hangjongeren en parkeerders voor overlast zorgden. Zorgen waren er ook. Enkele fracties, waaronder de PvdA, vroegen de wethouder om aandacht voor het voorzieningenniveau in de wijk. De supermarkt neemt de ruimte in van kleinere winkels die zijn verdwenen. Wethouder Förster verzekerde de commissie dat het college daar naar kijkt. GroenLinks werd door hem gerustgesteld dat er ook aandacht is voor de afwikkeling van het verkeer tijdens de sloop en bouw. Het gebouw gaat in december tegen de vlakte. De oplevering is voorzien voor de zomer van 2018.

De fracties van PvdA en Stadsbelangen Delft gaan het voorstel verder in hun fracties bespreken. In de raadsvergadering op donderdag 29 juni wordt duidelijk wat dat heeft opgeleverd. De gemeenteraad stelt dan dit bestemmingsplan vast.

De Staal

In die vergadering zal de gemeenteraad via hamerslag het voorstel voor de herhuisvesting van de gemeentelijke onderdelen op De Staal vaststellen. Stadsbelangen Delft geeft daarbij een stemverklaring. Met de herhuisvesting is een investering van 1,4 miljoen euro gemoeid. Aan de Vulcanusweg komt een compacte werkplaats met magazijn en aan de Hoflaan wordt een buitenopslag voor materialen en voertuigen ingericht.

Conceptreactie

Een tekstuele aanvulling van de ChristenUnie op de conceptreactie ontwerp OV Kadernota MRDH is in de overlegvergadering deels door het college overgenomen. Wethouder Harpe stemde in dat Delft vindt dat de Metropoolregio bij de keuze van passende maatwerkoplossingen voor vraaggericht openbaar vervoer rekening houdt met een gematigd tarief. De ChristenUnie wil in de raadsvergadering op 29 juni met een aangepaste aanvulling komen, zodat een meerderheid van de raad ook kan instemmen met de rest van de tekst.

Verordening

De commissie beperkte de bespreking van Delft Energieneutraal 2050 –Uitvoeringsprogramma 2017- 2020 tot het voorstel om de verordening Energiebesparingsfonds Delft 2013 aan te passen. In de verordening worden alleen de jaartallen gewijzigd, zodat Delft de stimuleringsleningen uit dit fonds gedurende de periode 2017 tot en met 2020 kan blijven uitkeren. De commissie voegde het voorstel als hamerstuk toe aan de agenda van de komende raadsvergadering.

Spoorzone

Bij de bespreking van onder meer de voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft over het eerste kwartaal van 2017 constateerden diverse fracties dat, zoals D66 formuleerde, het lekker loopt in de Spoorzone. De fracties deelden met wethouder Harpe wel de zorgen en vragen die een inspreker namens de bewoners van de Engelsestraat stelde. De bewoners zijn de overlast van het stuifzand beu en willen dat de gemeente zo snel mogelijk begint met de aanleg van het zuidelijke parkdeel. Diverse fracties, waaronder de PvdA, D66, CDA, STIP en SP drongen er bij de wethouder op aan om vaart te maken met het park.

De wethouder zei dat de gemeente daar zo snel mogelijk mee wil beginnen en dat de overlast wordt aangepakt. Er is ingezaaid en er wordt gesproeid. Na de zomer verwacht wethouder Harpe meer informatie over de bouwlogistiek en het ontwerp van het park. Op zijn vroegst wordt in de tweede helft 2018 met de aanleg van het zuidelijk parkdeel begonnen. 

Pagina opties