Lovende woorden in commissie voor Rietveld Theater

Dit item is verlopen op 04-11-2019.
4 oktober 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 3 oktober met veel waardering gesproken over het Rietveld Theater en het voornemen van het college om in de begroting voor 2020 een bedrag van 810.000 euro op te nemen om het pand Rietveld 49 toekomstbestendig te maken.

Theaternetwerk Delft exploiteert het gebouw, dat eigendom is van de gemeente, en waar op dit moment ook het Delft Toneelgezelschap en drie ateliers gebruik van maken. Uit een onderzoek dat het college liet uitvoeren naar de mogelijke aanpassingen aan en in het gebouw kwamen drie scenario’s. Het college kiest met de voorgenomen reservering van ruim acht ton voor de middenweg, waarin het pand beperkt wordt aangepast en verbeterd.

Voorzitter Maarten Freriks van het Theaternetwerk Delft gebruikte zijn inspreektermijn om onder meer toe te lichten dat de toiletruimte, het binnenklimaat en de geluidsisolatie aan verbetering toe zijn. Het college spreekt in de brief aan de raad die door de commissie werd behandeld over ‘noodzakelijke aanpassingen’.

Diverse fracties wilden van wethouder Bas Vollebregt weten wat ze daaronder moesten verstaan en ook werden door verschillende fracties eigen wensen aan het renovatieplan van het Rietveld Theater toegevoegd. Zo stelde GroenLinks voor om ook het fietsparkeren bij het theater te verbeteren. De suggestie werd door de wethouder overgenomen, net zoals andere suggesties om het pand te verduurzamen. Nagenoeg alle partijen hadden lovende woorden voor de theaterfunctie die het Rietveld in Delft vervult.

Alleen Onafhankelijk Delft stelde voor om het geld nog even op zak te houden, omdat er ook plannen bestaan voor cultuur in Schieoevers. Onafhankelijk Delft refereerde aan een poppodium dat daar zou komen en dat ook onderdak zou kunnen bieden aan het Rietveld Theater. Wethouder Vollebregt zei van geen poppodium te weten; wel dat Schieoevers ook een culturele plek krijgt. Maar dat gaat volgens de wethouder nog jaren duren, terwijl er in de visie van het college juist nu behoefte is aan dit kleinschalige theater in Delft.

Vollebregt zegde de commissie toe dat hij de verdere uitwerking van de renovatieplannen voor het theater naar de raad stuurt. Hij verwacht dat in de loop van 2020 te kunnen doen. Ook beloofde hij dat alle huurders nauw worden betrokken in het proces en ook het fietsparkeren wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Subsidieregeling 2019

Wethouder Martina Huijsmans werd in de bespreking over de subsidieregeling 2019 overspoeld met vragen uit de commissie die niet alleen politiek maar ook technisch van aard waren. Het college past jaarlijks de subsidieregels aan. De commissie kreeg de gelegenheid om daar haar zegje over te doen. De regeling zelf is een collegebevoegdheid en wordt niet door de gemeenteraad vastgesteld. De partijen gebruikten het debat dan ook om de subsidieregeling een beetje te kunnen bijsturen.

Over de brief van het college, waarin de aangepaste regeling wordt toegelicht, waren nagenoeg alle fracties tevreden. Wel werd door onder meer VVD, PVDA en D66 aangedrongen op meer uitleg aan de indieners van een subsidieaanvraag. D66 wees daarbij op een motie uit 2013, waarin het college werd gevraagd om een subsidieregister online te zetten. Op de gemeentesite staat wel welke subsidies aan welke organisaties zijn uitgekeerd, maar er staat niet bij waar dat geld voor is gebruikt. Dat kan volgens D66 en Onafhankelijk Delft transparanter. Ook de ChristenUnie drong aan op meer inzicht in de verdeling van de subsidies.
STIP stelde voor dat organisatoren van evenementen die naast een subsidie ook een vergunning moeten aanvragen daarvoor in de toekomst niet bij twee, maar bij één loket, terecht kunnen.  Wethouder Huijsmans zei dat kleine aanpassingen in de regeling voor volgend jaar nog kunnen worden meegenomen. Ze gaat onder meer kijken naar de mogelijkheid om de informatie op de website van de gemeente te verbeteren. Op het verzoek van STIP antwoordde ze dat wordt bekeken of die aanvragen beter gestroomlijnd kunnen worden. Andere aanpassingen worden in de subsidieregeling voor 2021 verwerkt.

Ja-ja-sticker

STIP, GroenLinks en ChristenUnie dwongen met een actuele motie die ze vorige week in de raadsvergadering introkken een debat af over de ja-ja-sticker dat in de overlegvergadering donderdagavond voor spraakverwarring en hilariteit zorgde.

Pas toen duidelijk werd dat het STIP, GroenLinks en ChristenUnie alleen te doen was om ongelezen reclamefolders buiten de deur te houden en niet de huis-aan-huisbladen, kon de intentie van de drie fracties op sympathie van andere partijen rekenen. Alleen Stadsbelangen Delft bleef met de vraag zitten wat het verschil was met de huidige nee-nee-sticker. Die sticker houdt al het ongeadresseerde drukwerk buiten de deur. STIP legde uit dat de ja-ja-sticker ervoor gaat zorgen dat er nog meer papier bespaard gaat worden. Wie geen sticker meer heeft, krijgt dan ook geen drukwerk meer. Ook geen huis-aan-huisbladen, dus zou het beleid volgens STIP in Delft eigenlijk nee-ja moeten zijn; geen reclame, wel huis-aan-huisbladen.

D66 liet weten ook aan een motie te denken, maar die zou bedoeld zijn om te komen tot een eenduidig beleid dat is afgestemd om andere gemeente en een eenduidige aanpak. Volgens D66 is het erg lastig en onoverzichtelijk voor folderaars als gemeenten hun eigen uitleg gaan geven aan ja-ja- of nee-ja-stickers.

Wethouder Huijsmans liet de commissie weten dat ze elk initiatief voor minder restafval toejuicht. STIP rekende in het debat voor dat een Delfts huishouden jaarlijks 32 kilo aan reclamefolders op de mat krijgt. De ja-ja-sticker levert volgens STIP in Delft, met 58.000 huishoudens, een potentiële papierbesparing van 1,8 miljoen kilo op. De wethouder wil eerst onderzoeken wat er landelijk gebeurt en welke stappen de gemeentelijke koepel VNG zet. Huijsmans beloofde de raad daarvan op de hoogte te houden. STIP en GroenLinks lieten weten dit onderwerp verder in hun fracties te gaan bespreken.

Vreugdevuren

Onafhankelijk Delft is niet blij met de gang van zaken rond de vreugdevuren in Delft. Nu de organisatoren van de drie vreugdevuren in Delft geen vergunning hebben aangevraagd, vreest die partij dat het rond de jaarwisseling tot onregelmatigheden komt in de wijken. In het Delfts Kwartiertje gaf burgemeester Marja van Bijsterveldt een uitgebreide toelichting op de vragen van Onafhankelijk Delft.

De burgemeester zei het te betreuren dat er voor de vreugdevuren een evenementenvergunning moest worden aangevraagd, maar dat was volgens haar het gevolg van drie jaarwisselingen waarbij de organisatoren zich telkens niet aan afspraken hadden gehouden. Onafhankelijk Delft overweegt een motie in te dienen in een van de komende raadsvergaderingen.
 

Pagina opties