Laatste raadsvergadering begint half uur eerder

Dit item is verlopen op 05-04-2018.
5 maart 2018 – De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode begint op donderdag 8 maart niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar om 19.30 uur. De vergadering is een half uur vervroegd vanwege de lengte van de agenda.

De raad stelt in deze vergadering vier voorstellen vast en daarbij zijn door diverse fracties moties aangekondigd. Het gaat om de voorstellen: Ruimtelijke economische visie Delft 2030, Herinrichting kwaliteitsketen (fysieke leefomgeving), Aanvraag Fonds 2040 – stationskap station Delft Zuid en Fietsparkeren Delft: voorstel uitvoeringsagenda 2018 t/m 2021.

Daarnaast heeft Onafhankelijk Delft een motie aangekondigd bij de brief van het college over de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019. Fractie Van Koppen wil een motie indienen bij de notitie Delft Borstvoedingsvriendelijk die door die fractie is opgesteld. De brief van het college over basisschool De Schatkaart staat op de agenda, omdat de PvdA dit onderwerp na de commissievergadering intern wilde bespreken.

De fracties van SP, CDA, ChristenUnie en PvdA overwegen moties bij de collegebrief over Sport en Bewegen. Onafhankelijk Delft nam de visie mee terug voor fractieberaad. Dat deed Onafhankelijk Delft ook met de brief van het college over de woonvisie 2016-2023 en woningbouwmonitor 2017. Bij dit onderwerp heeft een aantal fractie moties aangekondigd. Voorts heeft Onafhankelijk Delft een interpellatieverzoek ingediend over het ‘nieuwe inzamelen’ van huishoudelijk afval door Avalex. Aan het begin van de vergadering bepaalt de raad of dit verzoek wordt gehonoreerd.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties