Kritische noten over onderzoek Prinsenhof

Dit item is verlopen op 20-02-2017.
20 januari 2017 – In het debat over het onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen die Museum Prinsenhof Delft vorig jaar met spoed moest nemen om het schilderij Het Straatje van Vermeer in Delft te kunnen exposeren, zijn op donderdag 19 januari in de commissie Economie, Financiën en Bestuur kritische noten gekraakt.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde op vrijdag 18 december 2015 tijdens een extra raadsvergadering in met het op orde brengen van de veiligheid in Museum Prinsenhof Delft en de komst naar Delft van het schilderij Het Straatje van Vermeer. Nagenoeg alle oppositiepartijen, behalve de ChristenUnie, stemden tegen de voorstellen. Maar ook de coalitiepartijen hadden hun bedenkingen en kanttekeningen bij een proces, waarbij de raad onder tijdsdruk twee besluiten moest nemen, waarmee onder meer een investering van 2,2 miljoen euro was gemoeid. Het college gaf toen gehoor aan de wens vanuit de coalitiepartijen om na de verbouwing van het museum hiernaar een onderzoek te laten uitvoeren. Dat onderzoeksrapport werd donderdagavond uitvoerig besproken.

Verdeeld

Het debat spitste zich toe tot de vraag hoe het zover kon komen dat de raad in 48 uur moest besluiten over een investering van 2,2 miljoen euro en de vraag of het college de raad volledig en juist had geïnformeerd om tot dat besluit te komen. De meningen daarover waren net zo verdeeld als in het raadsdebat van december 2015.

Voor Fractie Van Koppen was duidelijk uit het rapport gebleken dat de veiligheid voor het museum nu gewaarborgd is. De SP zette daar vraagtekens bij, omdat volgends de fractie in het rapport wordt geconcludeerd dat er investeringen zijn gedaan die qua veiligheid niet strikt noodzakelijk waren. Die fractie nam het wethouder Ferrie Förster ook kwalijk dat hij op basis van eerdere onderzoeken naar de beveiliging van het museum niet eerder aan de bel had getrokken bij de raad. GroenLinks merkte op dat de wethouder die informatie pas kreeg van de voormalig directeur van het Prinsenhof in december 2015.

Derde optie

Wethouder Förster verzekerde de commissie op zijn beurt dat hij daarop meteen in actie kwam om alle informatie boven tafel te krijgen en te delen met de raad. De SP en andere oppositiepartijen zoals Onafhankelijk Delft en CDA merkten daarbij op dat hij de raad nooit de derde optie had voorgelegd om alleen de expositieruimte van Het Straatje te beveiligen. De kosten daarvan zouden 1,5 miljoen euro bedragen. Dat was volgens de wethouder geen reële optie, omdat het museum daarna opnieuw verbouwd zou moeten worden, voor meer kosten en opnieuw gesloten zou moeten worden. De coalitiepartijen, waaronder de VVD, GroenLinks en STIP steunden de wethouder in die keuze. Daarbij werd onder meer aangegeven, dat voor allerlei onderwerpen continue uiteenlopende scenario’s aan de orde kunnen zijn en dat enkel realistische scenario’s het voorleggen waard zijn. Onder meer de SP bleef op het standpunt staan dat de informatie gedeeld had moeten worden met de raad, zodat de raad een zo goed mogelijke keuze had kunnen maken. Het CDA betoogde dat het niet gedeelde scenario bovendien een reële optie zou zijn geweest.

Twijfels

Het laat informeren van de wethouder door de museumdirecteur heeft volgens de SP bij die fractie geleid tot extra twijfels over de verdere verzelfstandiging van Museum Prinsenhof Delft. De PvdA lichtte toe dat achteraf kan worden gesteld dat de tentoonstelling een groot succes is gebleken, de verbouwing van het museum op tijd klaar was en de kosten binnen het budget bleven, waarvoor  volgens het onderzoek een marktconforme prijs is betaald. Daarnaast zette deze fractie ook vraagtekens bij een veiligheidsrapport uit 2013 waarin stond dat op een aantal punten na de beveiliging van het museum op orde was en de situatie in 2015 toen bleek dat het helemaal mis was met de beveiliging. Ook andere fracties hadden daar vragen over.

Katalysator

De situatie in 2015 kwam volgens de wethouder aan het licht toen deskundigen tijdens een schouw in het museum de boel naliepen en in 2013 werd een oordeel gevormd op basis van formulieren en gesprekken. Daarmee was voor de VVD duidelijk dat de komst van Het Straatje de katalysator was voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen in het museum. De vraag van de VVD hoe toekomstbestendig het huidige veiligheidsniveau van het Prinsenhof nu is, werd beantwoord door het CDA. Die fractie las in het rapport dat het museum er nog niet is. Wethouder Förster lichtte toe dat er nog gewerkt aan een ruimtelijke visie, waarin ook de toegankelijkheid, brandveiligheid en klimaatinstallaties in het gebouw worden nog onder de loep genomen.

Voor GroenLinks was duidelijk dat er een les te trekken valt voor alle Nederlandse musea die op basis van papieren en gesprekken een veiligheidsaudit laten uitvoeren. Ook oordeelde GroenLinks dat het college juist had gehandeld. De fractie was daarom blij dat er in korte tijd een adequaat beveiligingsniveau is gerealiseerd.

Evenals de SP sprak het CDA zijn twijfels uit over een verdere verzelfstandiging van het museum. De fractie van het CDA concludeerde daarnaast dat de situatie in 2015 aan de raad slechter werd voorgesteld dan dat die in werkelijkheid was. STIP stelde vast dat het college eind 2015 voor een moeilijke keuze stond en dat dat raad op basis van de informatie die er lag een goede keuze had gemaakt.

Lessen

Stadsbelangen Delft zei het vreemd te vinden dat de onvolkomenheden in de beveiliging al niet in 2013 waren opgelost. De fractie gaf aan het behoorlijk beu te zijn dat het college na gemaakte fouten telkens weer aangeeft dat daaruit lessen voor de toekomst worden getrokken, terwijl de praktijk anders uitwijst. De fractie wilde daarom weten wanneer nu eens wordt gehandeld naar de lessen uit het verleden. D66 zei uit te kijken naar de toekomstplannen van het museum en oordeelde dat er adequaat gehandeld is. De ChristenUnie zette alle feiten op een rij en wilde weten of de wethouder wel voldoende in control was en is.

Förster liet weten dat het geen gemakkelijk proces was geweest, maar dat met een succesvolle tentoonstelling de uitkomst mooi was. Aan de evaluatie van het Jaar van Vermeer wordt door het college nog gewerkt.

De tweede termijn van dit debat volgt op donderdag 2 februari in de raadsvergadering. De fracties van SP, CDA, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft kondigden aan dat ze in die vergadering wellicht moties zullen indienen.

Visie toerisme

Bij de behandeling van de Visie Toerisme Delft was de toon in de commissie overwegend positief met verschillende kanttekeningen van diverse fracties. Inspreker Ed Hoogendijk pleitte namens Horeca Nederland Delft voor meer geld naar stadsmarketing. Hij zou ook graag zien dat het geld van de toeristenbelasting opnieuw alleen toeristische activiteiten wordt besteed. Janny van der Jagt hield namens de Commissie Behoud Stadsschoon van Delfia Batavorum een pleidooi om de bewoners van de binnenstad beter te betrekken bij het toeristisch beleid en ze waarschuwde voor de verrommeling op straat van uitstallingen en fietswrakken.

De fracties gebruikten de bespreking om aandachtspunten mee te geven aan wethouder Förster voor de verdere uitwerking van de visie. Fractie Van Koppen miste in de visie het watertoerisme. D66 zei de keuze voor de Delftse iconen Delfts Blauw, Vermeer en Oranje te begrijpen, maar daar zou innovatie volgens deze fractie ook bij moeten horen. Ook STIP gaf aan het te betreuren dat techniek en innovatie niet zijn bestempeld als toeristische iconen van Delft. Stadsbelangen Delft zou de visie aangevuld willen zien met gastvrij parkeerbeleid en een schone stad.

Cultuur

Wat de PvdA betreft komt in de visie cultuur te weinig aan bod en ook de VVD noemde watertoerisme en de betrokkenheid van bewoners als aandachtspunten. GroenLinks liet weten graag een uitwerking te zien van de visie. Voor de ChristenUnie moeten de toeristische ambities wel reëel zijn. Het CDA kwam met het idee van een singelwandelroute en als het aan de SP ligt gaat er geen geld van de gemeente naar stadsmarketing, omdat dat in de visie van de SP geen kerntaak is van de gemeente.

Wethouder Förster lichtte toe dat de volgende stap in de uitwerking van de visie een uitvoeringsagenda wordt. Hij deed, na aandringen van GroenLinks, de toezegging dat de raad hierover in het tweede kwartaal van dit jaar een update krijgt. Dit onderwerp wordt verder niet in de komende raadsvergadering besproken.

Pagina opties