Kritische kanttekeningen bij nieuwe Woonvisie

Dit item is verlopen op 16-12-2016.
16 november 2016 – In een uitvoerig debat zijn in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 15 november door nagenoeg alle fracties kritische kanttekeningen en vraagtekens geplaatst bij de Woonvisie 2016 – 2023.  

Het college wil met deze visie een woningmarkt realiseren die aansluit bij de actuele woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners van Delft. De Woonvisie was aan vernieuwing toe, omdat de Woningwet op 1 juli 2015 is herziening van en de crisis op de woningmarkt voorbij is. Het college constateert in de visie dat de helft van de Delftse woningvoorraad bestaat uit sociale woningen en de andere helft uit koopwoningen.

Delft mist volgens het college voldoende huurwoningen voor de modale huurders: mensen die voor kortere tijd in Delft verblijven en mensen die nu niet willen of kunnen kopen. Daarnaast wordt in de Woonvisie rekening gehouden met de trek naar de stad van studenten, hoogopgeleide mensen en ouderen. Als de gemeenteraad de Woonvisie heeft vastgesteld, kan de gemeente prestatieafspraken gaan maken met de woningcorporaties.

Insprekers

Het vinden van de juiste balans in vraag en aanbod op de woningmarkt was een zorgpunt dat de vertegenwoordiger van ouderenbond ANBO in zijn inspreektermijn naar voren bracht. Een bewoonster van de flat aan de A. Jacobsstraat vroeg aandacht voor de jarenlange overlast die ze samen met haar medeflatbewoners ondervindt van de studentenflat tegenover haar flat en de nieuwbouw van studentencomplexen in de Antonia Veerstraat.

Een vertegenwoordigster van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft gebruikte haar inspreekminuten om namens Delftse studentenverenigingen te pleiten voor meer communicatie en overleg met bewoners als zij overlast van studenten ondervinden. De studentenverenigingen stellen onder meer voor om in een studentenhuis iemand verantwoordelijk te stellen voor de communicatie met de buurt.

Tienpuntenplan

De SP omschreef de Woonvisie als een politieke keuze, waarbij het college niet kiest voor de lagere-inkomensgroepen, maar voor het profiel Delft Kennisstad. De SP maakt zich zorgen dat een daling van het aantal sociale huurwoningen betekent dat er een tekort ontstaan als de vraag blijft stijgen. De fractie presenteerde een tienpuntenplan met een aantal voorstellen, zoals meer sociale huurwoningen in de regio, studenten huisvesten in de buurgemeenten, huurdersorganisaties lokaal versterken en concrete maatregelen om doorstroming te bevorderen.

Verkamering

Het CDA hield de commissie voor dat Delft de enige studentenstad in Nederland is zonder een verkameringsbeleid. Het geschikt maken van woningen voor kamerbewoning stijgt volgens het CDA in sommige wijken tot 30%. De fractie vreest een scheefgroei, toenemende overlast en klagende bewoners. Het college stelt in de Woonvisie voor om verkamering via een omzettingsvergunning te reguleren, maar dat gaat het CDA niet ver genoeg. De fractie bepleitte een quotum voor het aantal verkamerde huizen in een straat of wijk.

D66 liet weten in te kunnen stemmen met de richting in de Woonvisie. De aandachtspunten die D66 naar voren bracht waren onder meer ruimtelijke kwaliteit, het woonruimteverdeelmodel, het bidbook voor investeerders en duurzaamheid. De omzettingsvergunning zou wat D66 betreft afgegeven moeten worden voor een periode van maximaal tien jaar en er zouden eisen bijvoorbeeld voor fietsparkeren in opgenomen moeten worden. Ook STIP zei redelijk tevreden te zijn met de Woonvisie. STIP was ook blij met de handreiking van de studentenverenigingen om overlast via overleg en contact met de buurt te voorkomen.

Jongeren

GroenLinks zei het eens te zijn met de uitgangspunten uit de Woonvisie, maar de fractie had ook zorgen over voldoende sociale huurwoningen. De groep huurders met een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag is dreigt volgens GroenLinks in de knel te komen als de sociale voorraad daalt. GroenLinks vroeg de wethouder ook om in gesprek met de jongeren in Buitenhof en Voorhof, omdat er in de visie veel aandacht is voor studentenwoningen, maar volgens de fractie weinig voor jongerenwoningen.

Ook de ChristenUnie toonde zich bezorgd over de sociale woningvoorraad. De fractie vroeg naar de mogelijkheid om de sociale voorraad intact te laten en tegelijk meer middeldure woningen te bouwen. Wat de ChristenUnie betreft moeten er met de corporaties strakke afspraken komen over de doorstroming van huurders naar duurdere woningen. De Woonvisie zou volgens de ChristenUnie veel meer over de huidige bewoners van Delft moeten gaan en pas daarna over de nieuwe bewoners.

De PvdA was positief, maar kondigde wel een motie aan om nieuw te bouwen locaties voor 15% uit sociale huurwoningen te laten bestaan. Stadsbelangen Delft zou het liefst zien dat dat percentage ook geldt voor het aantal studentenwoningen in een wijk. De fractie noemde de verhuisbonus voor ouderen als voorbeeld om de doorstroming te bevorderen. De VVD vroeg aandacht voor de scheefwoners en de regio die mee moet helpen om de aanwas van studenten te huisvesten.

Geen tekort

Wethouder Raimond de Prez hoorde naar eigen zeggen een stevig politiek debat met zorgen over de sociale woningvoorraad. Hij probeerde de commissie gerust te stellen dat er voorlopig geen tekort aan sociale huur in Delft zal zijn. Tegenover 1000 sociale huurwoningen minder in Delft, staan 3000 sociale huurwoningen die in de planning staan in de regio Haaglanden.

Over de studentenhuisvesting zei hij dat Delft de maximale draagkracht bereikt als de TU groeit naar 40.000 studenten. Dan houdt het voor Delft volgens de wethouder op. Een quotum opnemen in een omzettingsvergunning leek hem ingewikkeld. De voorstellen om bij die vergunning ook voorwaarden rond overlast, fietsparkeren en looptijd neemt hij mee in de uitwerking. Hij beloofde Stadsbelangen Delft te gaan kijken naar de verhuispremie voor ouderen.

Moties

SP, CDA, GroenLinks en PvdA lieten weten dat ze in de raadsvergadering op donderdag 1 december bij de bespreking van dit voorstel diverse moties willen indienen. De ChristenUnie gaat in de eigen fractie bespreken of de Woonvisie concreet genoeg is om prestatieafspraken met woningcorporaties te kunnen maken. D66 en Stadsbelangen gaven te kennen dat ze wellicht moties van anderen mee willen indienen.

Wonen en Zorg

De ontwikkelagenda Wonen en Zorg in Delft 2015-2018 en de voorstellen over de startersleningverordening en de verordening blijverslening werden door de commissie tegelijkertijd besproken. Over de ontwikkelagenda werd door nagenoeg alle fracties met tevredenheid gesproken. Alleen SP, ChristenUnie en CDA kondigden bij dit onderwerp moties aan.

Ook over de verordeningen was bijna iedereen positief. Als het intern beraad in de fracties van D66 en VVD niet leidt tot het indienen van moties, worden beide verordeningen op 1 december als hamerstuk door de raad vastgesteld.

Inspectierapport

Het inspectierapport Voor- en vroegschoolse educatie schooljaar 2015-2016 is door de commissie doorgeschoven naar de overlegvergadering op dinsdag 6 december. 

Pagina opties