Kritische geluiden over dure werkplekken

Dit item is verlopen op 07-11-2015.
7 oktober 2015 – Diverse fracties hebben zich op dinsdag 6 oktober in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen kritisch uitgelaten over de exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor. De kosten per werkplek pakken in verhouding duurder uit dan waar de raadsmeerderheid bij het aannemen van de motie Huisvestingslasten vorig jaar om had gevraagd.

In deze motie, die volgde op de motie-Harpe uit 2007, vroeg de raad aan het college om te komen met de bevestiging dat de huisvestingslasten het plafond dat in 2007 was vastgesteld niet zouden overstijgen. Uit de collegebrief die de commissie besprak blijkt dat de totale geraamde kosten daaronder blijven. Maar omdat de gemeente door de bezuinigingen minder ambtenaren in dienst heeft (in 2018 750 fte’s) worden de huisvestingskosten per werkplek hoger.

Dat was voor verschillende fracties reden om beide moties, om diverse redenen, en soms gedeeltelijk, niet als afgedaan te beschouwen. Volgens het CDA heeft het college wel gehandeld naar de letter, maar niet naar de geest van de motie; namelijk beperk de huisvestingslasten van de gemeente.

Eigendom

In de uitwerking van de motie concludeert het college dat verkoop van het nieuwe pand of volledige verhuur op dit moment financieel minder aantrekkelijke opties zijn. Voor de gemeente is het volgens het college in de huidige omstandigheden het meest gunstig om het nieuwe kantoor in eigendom te houden en de gehele gemeentelijke organisatie ernaartoe te verhuizen. In de toekomst, bij andere marktomstandigheden, worden verkoop of verhuur niet uitgesloten.

Wethouder Lennart Harpe zei dat de huisvestingslasten zoveel mogelijk beperkt worden. Voor de lege ruimte in het nieuwe stadskantoor worden huurders gezocht, risico’s worden beperkt en leegstaande gebouwen gaan in de verkoop. Daarnaast zei de wethouder dat het college ook de mogelijkheid van sale en leaseback (verkopen en terug huren) laat onderzoeken. De wethouder beloofde de commissie ook een uitleg te sturen over de effecten van lineair afschrijven en het effect op de totale eindwaarde van het gebouw. Ook voor de SP-fractie was de motie niet afgedaan. Zij wil daarover verder met de fractieleden praten. De wethouder zei dat hij geen nieuwe motie als aansporing nodig heeft om de raad periodiek te informeren. De oplevering in januari volgend jaar is wat hem betreft daarvoor een geschikt moment.

Spoorzone

Naast aandacht voor het beperken van de financiële risico’s, parkeren en bouwen in de Spoorzone en de invloed van de raad op de bovengrondse ontwikkelingen in de Spoorzone had de commissie bij de bespreking van de tweede kwartaalrapportage van 2015 van de ontwikkeling Spoorzone Delft ook veel vragen over het fietsparkeren onder en bij het station. GroenLinks en D66 hadden er vooraf vragen over gesteld, omdat de ondergrondse stalling uitpuilt en nu al te klein lijkt.

Wethouder Harpe kondigde verschillende maatregelen aan, zoals beter verwijzen, beter beheren en betere instructies voor de fietscoaches. Verkeerd gestalde fietsen worden verwijderd. Tot nu toe zijn er 685 fietsen weggehaald die loop- en vluchtroutes belemmerden. Foutgeparkeerde fietsen worden nu bovengronds gestald.

Voldoende plek

Hoewel metingen in september uitwezen dat de ondergrondse stalling af en toe voor meer dan 100% bezet was, hield de wethouder de commissie voor dat er ruim voldoende plek is. Er zijn onder en bij het station 8.700 rekken en er is een behoefte volgens de wethouder van 4.300 tot 8.200 fietsen. De fractie van STIP pleitte voor een derde stalling, omdat de parkeerbehoefte tussen de 10.200 en 11.700 fietsen zou zijn. Om toch extra ruimte in de ondergrondse stalling te creëren komen er 300 tot 500 rekken bij plus extra ruimte voor buitenmaat fietsen bovengronds.

De wethouder verwacht de raad eind dit jaar, begin volgend jaar meer te kunnen vertellen over de resultaten van de proef die de NS doet met de eerste 24 uur gratis stallen en daarna betalen. Het college bekijkt ook de mogelijkheid van bewaakt stallen. Daarnaast praat het college over een derde stalling die ondergronds zou moeten zijn. Hij zegde de ChristenUnie toe dat vanaf diezelfde periode in de Spoorzonerapportage het verloop van de risico’s in de tijd en de invloed daarvan op de bandbreedte van de risico’s wordt meegenomen.  

Aan het begin van het debat sprak inspreker Simon Huiberts zijn dank uit voor de medewerking die de gemeente had verleend aan het mogelijk maken van zijn idee om twee pilaren op het Bolwerk te bewaren als herinnering aan het spoorviaduct. Een subsidieverzoek voor dit viaductmonument werd gehonoreerd met 10.000 euro. Huiberts zei in de stad veel bijval te krijgen. In de commissie kreeg hij die van de PvdA. Andere fracties zetten vraagtekens bij het initiatief. Stadsbelangen wees op de drukke fietsroute die toeristen straks moeten oversteken om bij het monument naar het geluid te luisteren van een razende trein over het verdwenen spoorviaduct. Het CDA wil bij de evaluatie van het subsidiekader verder praten over de toetsing van de subsidiecriteria.

Armamentarium

Over de verkoop van het armamentarium waren nagenoeg alle fracties positief. De PvdA had lovende woorden. Stadsbelangen was dolgelukkig. STIP sprak van een goed plan om in het voormalige legermuseum een hotel, restaurant en zalencentrum te realiseren. Verschillende fracties kaartten een mogelijk parkeerprobleem aan. Dat wordt volgens wethouder Harpe opgelost door parkeren op eigen terrein en valet parkeren in de Zuidpoort. Overigens duurt de uitvoering van de plannen nog ruim twee jaar. Het college zoekt op dit moment naar een passende ruimtelijke procedure. Als op korte termijn de intentieovereenkomst is getekend krijgt de raad meer duidelijkheid over het vervolgtraject.

Sebastiaansbrug

Floris le Conge Kleyn sprak namens de belangengroep De Brug Moet Beter in op een niet-geagendeerd onderwerp. Hij maakte de commissie deelgenoot van het ongenoegen van de belangengroep dat het college niet inhoudelijk had gereageerd op de adviezen voor de nieuwe Sebastiaansbrug. Hij riep de commissie op na te denken over de vraag welke brug de stad nodig heeft.

Geschrapt

Het agendapunt over de regionale prestatieafspraken op de woningmarkt was in verband met de afwezigheid van wethouder Raimond de Prez van de agenda geschrapt. Dit onderwerp is verschoven naar de overlegvergadering van dinsdag 17 november.

Pagina opties