Kleine meerderheid voor aanpassing puntensysteem

6 maart 2020 – Met één zetel verschil (20 vóór en 19 tegen) heeft de raad in de vergadering op donderdag 5 maart ingestemd met de motie Verbetering puntensysteem incidentele festiviteiten. De motie van D66, GroenLinks, VVD en Onafhankelijk Delft draagt het college op ervoor te zorgen dat ondernemers iets frequenter een versterkt buitenoptreden kunnen organiseren en dat bewoners daar minder last van ondervinden omdat het toegestane geluidsniveau wordt verlaagd. 

Aanleiding voor de bespreking was de Evaluatie incidentele festiviteiten. Anderhalve maand geleden bleek in de oordeelsvormende commissievergadering al dat er grote verdeeldheid bestond over de vraag waar de balans is tussen muziekgenot en geluidsoverlast. Een kwestie volgens D66 van geven en nemen. 

m die overlast te beperken werd in 2017 de bestaande regeling na overleg tussen gemeente, de Omgevingsdienst Haaglanden, ondernemers en bewoners verruimd. De regeling had al een 12-puntensysteem voor uitsluitend binnen-activiteiten. De verruimde regeling gaf ondernemers de mogelijkheid om muzikanten incidenteel ook buiten versterkt te laten optreden. Dat kost extra punten en zo’n festiviteit mag slechts eenmaal per vier weken worden gehouden. 

Die termijn van vier weken wordt nu verlaagd naar drie weken. Daarnaast heeft het college de opdracht gekregen om over maximaal vijf jaar met een evaluatie te komen. 

De fracties van STIP, Stadsbelangen en SP hadden de termijn verder willen verlagen naar twee weken. Ze dienden daartoe de motie Het puntensysteem de ruimte geven. Daarnaast wilden ze met de motie Meer ruimte overdag voor festiviteiten ook de puntenverdeling aanpassen. Beide moties kregen geen steun van de andere fracties en werden verworpen. 

Unanieme steun was er voor de motie Integrale evenementenagenda voor Delft. Deze motie werd ingediend door de fracties van STIP, Stadsbelangen Delft, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Het college moet volgens de motie een duidelijke activiteitenkalender opstellen van incidentele en andere festiviteiten die gemeld worden bij de gemeente of waar een vergunning voor wordt verleend. Daarnaast moet er heldere informatie op de website van de gemeente komen over de regeling incidentele festiviteiten en het college moet onderzoeken hoe van de diverse uitagenda’s in Delft een integrale evenementenagenda te maken is. 

Prinsenhof 

Een ruime meerderheid van de raad heeft ingestemd met het voorstel Van Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof Delft. De gemeenteraad heeft daarmee een bedrag van 1,44 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Voor dat bedrag wordt een programma van eisen opgesteld en wordt een aanbesteding gestart om eind dit jaar een ontwerpteam aan het werk te zetten. Het college verwacht dat eind volgend jaar een voorontwerp en businesscase gepresenteerd kunnen worden en dat het definitief ontwerp medio 2022 klaar is. Alleen Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden tegen het voorstel. Onafhankelijk Delft acht het voorbereidingsbudget veel te hoog. Volgens die fractie trekt het museum extra publiek om de tentoonstellingen en niet om de renovatie van het gebouw. 

Stadsbelangen Delft had liever gezien dat de raad eerst een keuzevariant voorgelegd had gekregen. Die wens verwoordde de fractie in de motie Prinsenhof, maar die motie werd door geen enkele andere partij gesteund. 

Twee andere moties werden na het uitgebreide debat ingetrokken door de indieners. ChristenUnie, CDA en SP vroegen met hun motie Aanbesteding Prinsenhof aan het college om in het programma van eisen voorwaarden op te nemen over de beheersing van de Nederlandse taal en restauratie-expertise. Wethouder Bas Vollebregt had daar geen bezwaar tegen en beloofde dat te zullen doen. De SP en het CDA trokken hun motie Fonds Delft 2040 inzetten voor Prinsenhof in, nadat wethouder Stephan Brandligt had uitgelegd dat dit project al is aangemeld bij de investeringscommissie van het fonds. 

Gasthuisplaats

Er verdwijnen voorlopig geen 50 tot 60 parkeerplekken voor auto’s op de Gasthuisplaats. De motie Doe nu wat aan de Gasthuisplaats van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP droeg het college daar wel toe op. Maar wethouder Martina Huijsmans zei in de raadsvergadering de parkeerproblematiek in dit deel van de binnenstad integraal te willen bezien en te willen betrekken bij het Mobiliteitsplan Delft 2040, de parkeervisie en de visie op de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Dat had de wethouder eerder laten weten in een reactie op de motie die de raad een jaar geleden had aanvaard. 

Die motie vroeg het college in maart 2019 om het verwijderen van bezoekersparkeerplaatsen voor te bereiden. Onafhankelijk Delft en ChristenUnie reageerden gepikeerd dat er sinds die tijd niks is gebeurd. De fractie van de ChristenUnie voegde daar aan toe dat de stad niet stilgezet kan worden tijdens het maken van plannen. 

De VVD zag niks in de motie en wees op het probleem dat bewoners in het toekomstige nieuwe autoluwe deel van de binnenstad hebben als ze hun auto niet in de parkeergarage kwijt kunnen als de plekken daar zijn ingenomen door de bezoekende parkeerders die niet meer op de Gasthuisplaats terecht kunnen. De VVD pleitte net als de wethouder voor een integrale visie om daarna een afweging te kunnen maken. De PvdA zei teleurgesteld te zijn dat de motie uit 2019 niet tot uitvoering is gekomen en dat de plannen voor de Gasthuisplaats zich al tien jaar voortslepen. Wat de PvdA betreft, kan er dan ook nog wel anderhalve maand wachten op een visie bij. Het CDA keek naar de financiële kant en wees op een mogelijk gat van vier ton door het wegvallen van 60 parkeerplekken. 

GroenLinks toonde begrip voor de indieners van de motie maar ook voor de wethouder en het proces om tot een uitbreiding van de autoluwe binnenstad te komen. De fractie vroeg en kreeg de toezegging van wethouder Huijsmans dat ze in gesprek wil gaan met initiatiefnemers die op de Gasthuisplaats een stuk of tien parkeerplekken willen vergroenen. De wethouder liet weten dat ze de raad op de hoogte brengt van de resultaten van dat overleg, De motie werd verworpen. Behalve de indieners stemden geen andere fracties voor. 

Privacy

Een brief van het college over het Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 en privacy beleid 2020-2022 en het debat daarover in de commissie was voor Onafhankelijk Delft, D66 en STIP aanleiding om in de raad de motie Inwoners van Delft moeten ook van hun privacy bewust worden gemaakt. De motie werd door de raad unaniem aanvaard. 

Het college moet de bewoners en bezoekers informeren dat ze in het centrum van Delft en in de Hoven worden blootgesteld aan wifi-tracking. Daarnaast moet op de website van de gemeente informatie over privacy en privacy-rechten makkelijker vindbaar worden gemaakt. 

Verhuurdersheffing 

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de motie van de fracties van D66, ChristenUnie, SP, CDA en PvdA die het college opdraagt om er bij de minister, de VNG, Aedes (de koepel van woningcorporaties) en de gemeenteraden van Zuid-Holland op aan te dringen de verhuurdersheffing zo spoedig mogelijk af te bouwen. Het afschaffen van de heffing moet woningcorporaties meer financiële ruimte geven om te investeren in hun woningvoorraad.  De gemeenteraad van Steenbergen had eenzelfde oproep via een brief verspreid onder de Nederlandse gemeenteraden. 

In Delft spitste het debat over de motie toe op de vraag of een gemeenteraad zich moet bemoeien met landelijke aangelegenheden. Wethouder Karin Schrederhof zei blij te zijn met dit signaal van Delft aan Den Haag. GroenLinks, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en VVD deelden dat standpunt niet en stemden tegen de motie. 

Bomenwijk 

De SP kreeg bij de bespreking van de vernieuwing van de Bomenwijk onvoldoende steun voor de motie Bomenwijk. De SP wilde dat het college in gesprek ging met Vestia over de mogelijkheid om bij de nieuwbouw in de Bomenwijk meer sociale huurwoningen terug te bouwen dan de geplande 79 woningen. Wethouder Schrederhof wees, naast de veranderde tijdgeest, op de afspraken uit het verleden en het belang van een betrouwbare overheid. Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft steunden de motie, maar een meerderheid van de raad stemde tegen. 

Hamerstukken 

Bij het vaststellen van de hamerstukken liet Onafhankelijk Delft aantekenen niet akkoord te gaan met het voorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel over Prinsenhof. De raad stelde verder onder meer de voorstellen Wijziging van de verordening Adviescommissie voor bezwaarschriften Delft en Ordevoorstel planning- en control cyclus 2020 via een klap met de voorzittershamer vast. 
 

Pagina opties