Kaderbrief 2018 markeert overgangsperiode

Dit item is verlopen op 22-07-2018.
22 juni 2018 – Bij het debat over de Kaderbrief in de commissie Algemeen stonden fracties stil bij de overgang van de lopende begroting naar de programmabegroting 2019 en een nieuw vierjarig bestuursprogramma.

De Kaderbrief 2018 met de titel Financieel perspectief voor Delft is opgesteld door het vorige college en beschrijft de noodzakelijk geachte voortzettingen van huidig beleid voor de korte termijn. Over  nieuw beleid wil het nieuwe college na het zomerreces met de raad en de stad praten. De resultaten van die gesprekken worden daarna meegenomen in de begroting voor volgend jaar en het bestuursprogramma, waarmee het college aan de slag gaat.

Toch weerhield deze door het college voorgestelde route naar nieuw beleid fracties er niet van om geen aandachtspunten mee te geven. Die waren er genoeg, evenals vragen. Dat was volgens de PvdA niet zo vreemd, omdat deze kaderbrief een overgangsperiode markeert. Het kenmerk daarvan is, volgens de fractie, dat zo’n periode vaak nu eenmaal rommelig is en vragen kan oproepen.

Jaarstukken 2017

Voorafgaand aan de bespreking van de Kaderbrief 2018 behandelde de commissie de Jaarstukken 2017 plus de adviezen van de commissie Rekening en Audit. Die adviezen voor het college zijn: optimaliseer meetbare doelen in raadsperiode 2018 – 2022, verzorg een compact totaaloverzicht voor verbonden partijen en vergroot de begrijpelijkheid van het gemeentelijk jaarverslag. Het college liet bij monde van wethouder Stephan Brandligt van Financiën weten die adviezen over te nemen.

Uit de financiële stukken over 2017 blijkt dat het financieel herstel van Delft doorzet, maar volgens diverse fracties nog steeds broos is. Verschillende partijen vroegen daarbij aandacht voor de stadsschuld en de hoge woonlasten. Een positief rekeningresultaat van 21,4 miljoen euro lijkt volgens D66 mooi, maar die partij vindt dat Delft zich niet rijk moet rekenen. Ook andere fracties wezen erop dat dit resultaat te danken is aan incidentele meevallers in de grondopbrengsten in de Spoorzone. Volgens Stadsbelangen Delft zou Delft zonder die meevallers met een verlies van 3 miljoen euro zitten. De meerderheid van de fracties reageerden voorzichtig positief op de cijfers. De raad zal in de vergadering van donderdag 5 juli de jaarstukken plus het advies van de commissie Rekening en Audit per hamerslag vaststellen.

Kaderbrief 2018

In die raadsvergadering wordt wel verder gesproken over de Kaderbrief 2018. De VVD gaf aan het eind van het debat aan een amendement te overwegen over de verlengde schooldag voor de Community School in Buitenhof, waartoe voor 2019 een bedrag van 300.000 euro staat begroot. De VVD kwam ook met de wensen om het watertoerisme in Delft aantrekkelijker te maken door de aanleg van steigers  en om een groot kanon neer te zetten op het gereconstrueerde bolwerk.

Een wens die vooral door de oppositiepartijen werd geuit, was het verlagen van de woonlasten. Ook D66 zei die wens te delen en alle creatieve ideeën te omarmen om dat voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd wees de fractie op een noodzaak van dekking voor dergelijke voorstellen.

Volgens het CDA moet Delft goedkoper en zou dat kunnen door de kwijtschelding voor studenten of de geplande investeringen tegen het licht te houden. De ChristenUnie stelde onder meer voor om de rioolheffing te splitsen en ook Onafhankelijk Delft pleitte voor het vergroenen van de rioolheffing, waarbij de vervuiler betaald. De fractie bepleitte verder dat de gemeente de woonlasten met één procent moet verlagen en dat het college daar in de komende begroting al mee moet beginnen. De fractie meldde hierover een motie te overwegen.

STIP sloot zich aan bij de VVD om het toerisme in Delft te versterken, maar was terughoudend bij het voornemen van het college om de handhavingscapaciteit uit te breiden. Volgens STIP moet daarvan eerst de doelmatigheid helder zijn. STIP deelde met andere partijen ook de zorgen om de stijgende kosten binnen het sociaal domein. Vooral de Wmo en de jeugdzorg vergen de gemeente extra geld.

Als het aan de SP ligt, moet het nieuwe college het streven om Delft weer op de kaart te zetten, vertalen in het herstel van voorzieningen in de wijken. De SP zei het versterken van de gemeentelijke organisatie te steunen. Daar sloot de PvdA zich bij aan. De PvdA vindt verder dat de kosten die Avalex maakt en die de basis vormen voor de afvalstoffenheffing beter uitgeplozen moeten worden. Daarnaast vroeg de PvdA het college om met een plan te komen om meer beschut werk te creëren.

Wat Stadsbelangen Delft betreft zet het college Delft op de kaart door de OZB met 100 euro te verlagen. Ook de parkeertarieven moeten volgens Stadsbelangen Delft omlaag.

D66 gaf onder meer aan uit te kijken naar de uitwerking van het bestuursprogramma en deelde de wens om tot een vergroening van het belastingstelsel te komen.
GroenLinks wees op het interbestuurlijke programma, waarin het Rijk en onder meer gemeenten afspraken maken over diverse maatschappelijke doelen. De fractie kan zich goed vinden in die doelen. Wethouder Brandligt was het daarmee eens, maar sprak tegelijk zijn zorg uit dat het Rijk bij het maken van afspraken verwacht dat gemeenten niet om geld vragen als de middelen voor het Sociaal Domein ontoereikend blijken te zijn. Nu verrekent het Rijk een tekort nog.  Hij kondigde aan dat Delft één van de gemeenten is die volgende week op het VNG-congres een motie indient, die moet voorkomen dat het Rijk dat in de toekomst niet meer doet. Daarnaast lichtte hij toe dat het college nauwkeurig laat analyseren waar de overschrijdingen in de jeugdzorg en Wmo door veroorzaakt worden.

Wethouder Bas Vollebregt antwoordde de commissie onder meer dat het college bij het toerisme focust op een kwalitatief aanbod en een langer verblijf in Delft. Wethouder Martina Huijsmans liet  weten aan de slag te gaan met de parkeertarieven en de afvalstoffenheffing.

Wethouder Hatte van der Woude ging in op de analyse van de kosten die in de jeugdzorg worden gemaakt. Zij verzekerde de commissie dat dit niet gebeurt met het doel de zorg te versoberen, maar om de zorg op de juiste plek te krijgen. Wethouder Karin Schrederhof deed de toezegging de commissie extra informatie toe te zenden over waar de extra ambtelijke capaciteit in de gemeentelijke organisatie wordt ingezet. Burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart beloofde daarnaast meer inzicht te bieden in de budgetten voor communicatie.

De gemeenteraad praat op donderdag 5 juli verder over de Kaderbrief 2018 in de vergadering die dan om 20.00 uur begint.

Pagina opties