Kaderbrief 2012 zorgt voor complimenten en vragen

Dit item is verlopen op 09-06-2012.
9 mei 2012 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft dinsdag 8 mei uitgebreid de tijd genomen voor de bespreking van de Kaderbrief 2012 en de Staat van Delft. De Kaderbrief is de opmaat naar de programmabegroting voor 2013.  

Het college stelt in de Kaderbrief 2012, bovenop de reeds vastgestelde bezuiniging van 34,6 miljoen euro, een extra bezuiniging van 10 miljoen euro voor. In de Kaderbrief meldt het college ook dat 2011, voor het eerst sinds jaren, wordt afgesloten met een positief resultaat van 10 miljoen euro. Diverse fracties hadden complimenten voor het college, maar er waren ook veel vragen.

De Kaderbrief en de Staat van Delft worden deze maand in alle raadscommissies besproken met als doel dat iedere commissie de gemeenteraad advies geeft over de richting die het college moet volgen om tot een sluitende programmabegroting te komen. Elke commissie neemt daarbij haar eigen onderwerpen voor haar rekening. In Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid werd uitgebreid stil gestaan bij duurzaamheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, Avalex, beginspraak, de wijkaanpak en de vorming van de metropoolregio.

Een discussiepunt dat uitgebreid aan de orde kwam was de aanpak van fietsdiefstallen en het voornemen van het college om die aanpak niet uit te breiden met een bedrag van 50.000 euro dat daarvoor opzij was gezet. Bijna alle fracties lieten zich kritisch uit over deze bezuinigingsmaatregel, omdat het aantal fietsdiefstallen in 2011 is toegenomen met 26%. Een kwart van de totale Delftse criminaliteitscijfers heeft te maken met gestolen fietsen. Een aantal fracties wees portefeuillehouder Veiligheid Bas Verkerk op het feit dat heel veel Delftenaren met deze vorm van criminaliteit te maken hadden of krijgen. Enkele fracties zeiden het ook opmerkelijk te vinden dat de prestatieafspraak over het terugdringen van fietsdiefstallen is geschrapt. Alleen de ChristenUnie zei zich te kunnen vinden in het gegeven dat de politie niet meer, maar ook niet minder gaat handhaven.

Dat werd ook door burgemeester Verkerk benadrukt. De politie blijft handhaven, maar voor extra acties is geen geld. Verkerk deed een nadrukkelijk beroep op alle Delftenaren om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen; door elkaars fiets niet te stelen. Mensen kunnen wat hem betreft meer zelf doen om te voorkomen dat ze hun fiets kwijtraken. Overvallen met geweld en de georganiseerde criminaliteit bij jongeren zijn volgens de burgemeester onderwerpen die meer aandacht van de politie vragen. De VVD liet in de eerste termijn al weten eventueel een motie op dit onderwerp in te dienen.

Na de beantwoording van het college besloot de commissie de tweede termijn in de raadsvergadering van donderdag 24 mei te houden. Het raadsvoorstel oprichting gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Haaglanden komt als hamerstuk op de agenda van die vergadering te staan.

De commissie kwam door tijdgebrek niet meer toe aan de wijziging van de referendumverordening en een notitie over burgerparticipatie plus de collegebrief over beginspraak. Deze twee agendapunten worden verschoven naar een volgende vergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid.

Pagina opties