Huisvesting statushouders oogst tevredenheid

Dit item is verlopen op 07-01-2017.
7 december 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben veel fracties positief gereageerd op de manier, waarop Delft asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvest en begeleid.

Van de 256 statushouders die voor 2016 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werden aangewezen om in Delft gehuisvest te worden, wonen er per 1 oktober 177 in Delft. Dat meldt het college in de voortgangsrapportage huisvesting en begeleiding statushouders die door de commissie werd besproken.

Taakstelling

Het college spreekt in het rapport de verwachting uit dat de gemeente de taakstelling voor 2016 niet kan halen, omdat er te weinig statushouders in 2016 door het COA zijn gekoppeld aan Delft. Verwacht wordt dat Delft hierdoor circa 40 statushouders minder kan plaatsen van de totale taakstelling van 256 in 2016. In de voortgangsrapportage schetst het college ook de inspanningen van de gemeente en organisaties om statushouders op weg te helpen naar onderwijs, werk en zorg en een plek in de Delftse samenleving.

Cijfers

D66 zei tevreden te zijn met het beeld uit de rapportage en kreeg van wethouder Raimond de Prez de bevestiging dat de cijfers in de rapportage kloppen. De ChristenUnie was eveneens positief, maar plaatste de kanttekening dat het rapport vooral ingaat op het ‘tellen’, maar dat het ‘vertellen’ ontbreekt.

De fractie refereerde daarbij aan een brief van DelftseBuur. Die vrijwilligersorganisatie ondersteunt oorlogsvluchtelingen anderhalf uur per week minimaal drie maanden bij de sociale inburgering in Delft. In de brief pleit Ria Pool Meeuwsen namens DelftseBuur, als reactie op de cijfers in voortgangsrapportage van het college, om van mensen geen dingen te maken. In de brief vertelt ze aan de hand van voorbeelden het menselijke verhaal van de vrijwilligers en de vluchtelingen. Wethouder De Prez kondigde aan met DelftseBuur in gesprek te gaan en de commissie is van plan om begin 2017 zich breder over dit onderwerp te laten informeren.

Niet voorop

Ook CDA, GroenLinks, SP. STIP reageerden positief. Van de VVD, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft hoeft Delft niet voorop te lopen bij het huisvesten van statushouders. De VVD zei tevreden te zijn met het lagere aantal gehuisveste statushouders, omdat er daardoor voldoende woningen overblijven voor Delftenaren die een huis zoeken. D66 wees de VVD erop dat er nog 15.000 statushouders wachten in AZC’s. Van de VVD hoeft Delft daarvoor geen oplossing te bieden. Ook Onafhankelijk Delft zit niet op mensen uit die groep te wachten. Stadsbelangen Delft zou liever zien dat het college een keuze maakt; het huisvesten van studenten of het huisvesten van statushouders, maar niet allebei.

Motie

Onafhankelijk Delft vergeleek de Delftse cijfers met die van Den Haag. Die gemeente moet volgens Onafhankelijk Delft nog ruim 1100 statushouders huisvesten. De fractie wil via een motie het college oproepen om in Delft geen statushouders meer op te vangen zolang Den Haag haar taakstelling niet heeft gerealiseerd. Aanvullend zei Onafhankelijk Delft te hopen dat de behoeftige en onder de armoedegrens levende Delftenaren niet vergeten worden.

Eigen taal

Wethouder De Prez liet weten dat Delft geen statushouders uit Den Haag gaat overnemen en dat ook niet om een extra contingent wordt gevraagd aan het COA. Delft voert volgens de wethouder de taak uit die ze heeft gekregen om mensen zo snel mogelijk een plek en een gevoel van welkom te geven. Op verzoek van GroenLinks gaat hij in het college bekijken of het mogelijk is dat informatie aan statushouders deels in de eigen taal gegeven kan worden. De suggestie van de VVD om vergunninghouders te huisvesten op de TU-campus sluit de wethouder niet uit, maar een mogelijke locatie is er nog niet. De prioriteit bij het uitbouwen van de huisvesting voor 2017 ligt volgens De Prez op huisvesting die te vergelijken is met de Van Bleijsweijkstraat waar starters, studenten en statushouders samen wonen en sociaal beheer wordt ingezet.

De gemeenteraad hoeft over dit onderwerp geen besluit te nemen, maar kan wel stemmen over de motie van Onafhankelijk Delft als die in de vergadering op donderdag 22 december wordt ingediend.

Inspectierapport

Bij de bespreking van het inspectierapport over de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) schooljaar 2015-2016 spraken onder meer de ChristenUnie, STIP en GroenLinks hun zorgen uit over de kanttekeningen die door de Rijksinspectie zijn gemaakt over de situatie in Delft. Wethouder Aletta Hekker zei die zorgen te delen. Interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen en resultaatafspraken worden in het rapport als verbeterpunten genoemd.

Wethouder Hekker hield de commissie voor dat er na personeelsuitval en wisselingen in de organisatie nu weer volop werk van wordt gemaakt om die punten op te pakken. Ze verwacht dat de verbeteringen in een volgend inspectierapport te zien zijn.

Splitsingsvoorstellen

De commissie stond verder kort stil bij de zienswijze van het college op de splitsingsvoorstellen van de woningcorporaties die in Delft en de regio actief zijn. De zienswijze wordt meegenomen in de beoordeling van de splitsingsvoorstellen door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De woningcorporaties moeten volgens de Woningwet 2015 hun woningbezit splitsen in een deel sociale woningen en een deel commerciële huurwoningen. Het college heeft op alle voorstellen positief gereageerd.

Het CDA en de SP zeiden dit als een kans te zien om bij de corporaties respectievelijk de ouderen- en jongerenhuisvesting en het huurdersbelang nog eens onder de aandacht te brengen. Volgens wethouder De Prez bieden de splitsingsvoorstellen geen ruimte voor beleidswijzigingen en vloeien ze voort uit landelijk beleid. Over de woningvoorraden die nu duidelijk in kaart zijn gebracht gaat de gemeente verder prestatieafspraken maken met de corporaties.

Aandachtslab

Aan het begin van de vergadering vroeg inspreker Maud Halkes namens Stichting KDC AandachtsLab de commissie aandacht voor een kleinschalig kinderdagcentrum voor meervoudig ernstig beperkte kinderen dat ouders in Delft van de grond proberen te krijgen. De initiatiefnemers zijn op zoek naar een locatie en met de gemeente in overleg. Omdat dit onderwerp niet op de agenda stond, werd het door de commissie niet inhoudelijk besproken.

Pagina opties