Groen licht voor parkeren op terrein Arsenaal

Dit item is verlopen op 13-10-2019.
13 september 2019 – In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is door alle fracties instemmend gereageerd op het voorstel om het bestemmingsplan Arsenaal te wijzigen. De aanpassing maakt het mogelijk dat er op het terrein van het Arsenaal overdag van 7.00 tot 19.00 uur geparkeerd kan worden.

Tegen de drie parkeerplaatsen was bezwaar gemaakt door omwonenden. Zij vrezen onder meer geluidsoverlast. De Raad van State oordeelde, nadat de raad in december 2017 het bestemmingsplan had vastgesteld, dat de gemeente een aanvullend geluidsonderzoek moest doen.

In het aangepaste voorstel schrijft het college dat uit het onderzoek blijkt dat aan de geluidnormen kan worden voldaan als de parkeerplaatsen alleen overdag worden gebruikt en op twee locaties geluidwerende bebouwing aanwezig is met een hoogte van minimaal 1,80 meter. De maatregelen zorgen ervoor dat bij de woningen geen onaanvaardbare geluidshinder optreedt.

De buurvrouw van het Arsenaal, die bezwaar had gemaakt tegen de komst van de parkeerplekken op het binnenterrein achter de Breestraat, liet de commissie weten er niet van overtuigd te zijn dat ze geen hinder gaat ondervinden van het autoverkeer. Vooral haar vraag wie de toegestane parkeertijden gaat handhaven, werden door het CDA en enkele andere fracties aan wethouder Bas Vollebregt gesteld. Volgens de inspreker die namens de ontwikkelaar het woord voerde, kan de eigenaar van het Arsenaal ook zelf het parkeren regelen door kentekentoewijzing of parkeerbeugels.

Wethouder Vollebregt liet de commissie weten dat de gemeente volgens het bestemmingsplan ook op dit privéterrein kan handhaven. Enkele fracties, waaronder GroenLinks, ChristenUnie, SP en CDA hadden liever geen parkeerplaatsen op die plek in de binnenstad gezien. Volgens de ChristenUnie gaat Delft daarmee terug naar het stenen tijdperk, terwijl de gemeente juist naar het groene tijdperk wil. De wethouder hield de commissie voor dat de gemeente het bestaande parkeerbeleid uitvoert. De fractie van STIP stelde voor om in de discussie over de parkeervisie naar een structurele oplossing te zoeken.

Het aangepaste voorstel is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 26 september.

Grasbuurt

Door nagenoeg alle fracties werd in deze vergadering positief gereageerd op het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage, Grasbuurt. Dit plan maakt in de oostelijke helft van het project Professor Schoemaker Plantage de bouw van maximaal 425 woningen mogelijk en voorziet in de Schoemakerstraat in de aanleg van een rotonde.

De PvdA zei blij te zijn met het plan en ook blij te zijn met het park dat in deze groene buurt wordt aangelegd. De ChristenUnie liet weten content te zijn met de aanleg van een rotonde die de verkeersituatie in de Schoemakerstraat veiliger maakt voor voetgangers en fietsers. STIP prees net als de VVD de samenspraak van de gemeente met de TU over de verkeersveiligheid. Ook D66 sprak over een goed plan en vroeg aandacht voor circulair bouwen. GroenLinks vindt dat de gemeente kritisch moet blijven op groen en blauw in de wijken. Terwijl de VVD tevreden constateerde dat er in de buurt veel middeldure en dure woningen staan gepland, kunnen er wat de SP betreft in de Grasbuurt niet genoeg sociale huurwoningen worden gebouwd.

Wethouder Vollebregt rekende de SP voor dat 135 van de 800 woningen in de Schoemaker Plantage als sociale huurwoning aangemerkt kunnen worden. In reactie op de kanttekeningen die door enkele fracties werd gemaakt over mogelijke geluidsoverlast van de A13 zei de wethouder dat het bestemmingsplan de aanleg van een geluidsscherm toestaat, maar dat van de ontwikkelaar wordt verwacht dat de woningen geluidswerend worden gemaakt. De commissie voegde ook dit voorstel als hamerstuk toe aan de raadsagenda voor 26 september.

Aankoop woningen

De commissie was ook positief over het voorstel van het college aan de raad om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van maximaal € 728.000,- voor de aankoop van de woningen Schoolstraat 3 en Oude Delft 177. De gemeente heeft het recht van koop van deze twee Vestia-woningen die onderdeel zijn van het kloostercomplex, waar ook museum Prinsenhof Delft is ondergebracht.

Het college spreekt in het voorstel dan ook van een strategische aankoop, gezien de woningen zijn betrokken in de drie scenario’s voor het museum. Aankoop van de woningen betekent volgens het college dat er geen keuzes onmogelijk worden gemaakt.

De fractie van de PvdA sprak over opties creëren voor de toekomst en daarop anticiperen, nadat het CDA het woord speculeren had laten vallen. Ook STIP, GroenLinks en D66 onderschreven het strategisch belang van de aankoop. De SP wilde weten of het bedrag voor de twee huizen ten koste gaat van het budget voor het Prinsenhof. Wethouder Vollebregt legde uit dat er geen samenhang is met de ontwikkelvisie voor het museum. De discussie in de raad over de kosten voor het

Prinsenhof volgt later. Ook dit voorstel wordt in de vergadering op donderdag 26 september door de raad als hamerstuk vastgesteld.

Pagina opties