Groen licht voor parkeertransitie na fel debat

Dit item is verlopen op 10-08-2020.
10 juli 2020 – De gemeenteraad heeft kort na middernacht op vrijdag 10 juli ingestemd met het voorstel Parkeertransitie. Voor het begin van de digitale raadsvergadering hadden demonstranten zich op de Markt voor het stadhuis verzameld om te protesteren tegen het plan van het college om via deze transitie binnenstadbewoners te verleiden om in de parkeergarages te parkeren en verder te praten over de invulling van de lege parkeerplekken.

Daarnaast wordt mix-parkeren in de schil rond de binnenstad ingevoerd en krijgt het college de bevoegdheid om zonder tussenkomst van de raad het parkeren sneller te reguleren. Parkeren is door de jaren heen in Delft altijd een veelbesproken onderwerp. Maar nooit eerder ontving de raad zoveel brieven van Delftenaren, waarin ze hun voors en tegens over de parkeertransitie deelden.

Lijnrecht

In de extra vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer was op 30 juni al gebleken dat de coalitiepartijen het voorstel in grote lijnen steunden.. De oppositie diende één amendement en tien moties in om de parkeertransitie bij te stellen, om te buigen en om bewoners inspraak te geven. De coalitie- en oppositiepartijen bleven lijnrecht tegenover elkaar staan.

Afkeuring

Het amendement en de moties die in wisselende samenstellingen door de oppositiepartijen werden ingediend, werden allemaal door de meerderheid van de raad verworpen. Dat gold ook voor de motie van Afkeuring over de werkwijze van het college van b en w die werd ingediend door Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft, ChristenUnie, CDA en SP. Zij hekelden tijdens het debat onder meer het proces, waarbij de raad in februari werd voorgehouden dat er drie maanden de tijd zou zijn voor de besluitvorming rondom het parkeerplan. In plaats daarvan moest de raad volgens het CDA binnen vijf weken een besluit nemen en voelde niet alleen de raad, maar ook de stad zich overvallen omdat er geen enkele vorm van participatie was geweest. Net als de ChristenUnie las het CDA ook positieve punten in het voorstel, maar waren het vooral de losse eindjes die het CDA tegen het voorstel lieten stemmen.

Tekentafel

Groep Stoelinga sprak over een elite parkeerplan en ook de SP sprak over een subsidie voor de binnenstadbewoners, omdat zij met een fikse korting van 500 euro voor 300 euro hun auto kunnen parkeren in een van de twee parkeergarages. Stadsbelangen Delft riep wethouder Martina Huijsmans opnieuw op om terug naar de tekentafel te gaan en Onafhankelijk Delft wenste haar en haar fractie veel sterkte bij de komende verkiezingen.

Verwarring

GroenLinks had ook de demonstranten op de Markt gezien en zei het te betreuren dat het voorstel voor zoveel verwarring had gezorgd in de stad. De kern van het voorstel is volgens GroenLinks: plek maken op straat voor meer groen, een bankje en spelende kinderen door autobezitters te prikkelen om in de garages te parkeren. Tussen de interrupties door benadrukte GroenLinks dat het gesprek met de stad over de inrichting van de openbare ruimte nog moet beginnen en dat bewoners daar nauw bij worden betrokken.

Om de binnenstadbewoners een alternatief te bieden, riep GroenLinks samen met D66 en STIP in de motie Delftse deelmobiliteit het college op om vaart te maken met het aanbod en gebruik van deelmobiliteit. Coalitiegenoten PvdA en VVD steunden de motie niet, zodat die met negentien stemmen tegen en achttien stemmen voor werd verworpen.

Stap

Ook de coalitiepartijen spraken hun zorgen uit over de in hun ogen onnodige beroering in de stad. Maar D66 zei ook blij te zijn en trots met een belangrijke stap op weg naar straten die weer van de mensen zijn. Ook de PvdA sprak over een goede stap, zoals het autovrij maken van de Gasthuisplaats. De VVD legde nog een keer uit dat bewoners niet verplicht worden om in de garages te parkeren en dat er ook nog geen besluit wordt genomen over de open plekken. STIP zei het een belangrijke stap te vinden om de auto op straat niet meer als een gegeven te zien.

Proces

Wethouder Martina Huijsmans zei in haar reactie op het debat dat de parkeertransitie moet worden gezien als een proces van jaren, waarbij dit voorstel de eerste stap is. Ze wees ook op het mobiliteitsplan dat ter inzage ligt, de inspraakmogelijkheden van bewoners. het stap voor stap autoluw maken van de stad en ruimte voor maatwerk.

Groep Stoelinga werd niet veel wijzer van de wethouder en diende de motie van afkeuring in. Een motie die volgens de ChristenUnie ging over terugkijken naar waar het fout was gegaan qua communicatie, informeren en consulteren. De fractie van het CDA zei dat de motie vooral was bedoeld als signaal voor de coalitie om meer te luisteren naar de stad en naar de oppositie. Het CDA verzuchtte dat het niet de eerste keer was dat de oppositie voor het blok werd gezet.

Samenwerking

GroenLinks zei dat niet te herkennen. De VVD zei het voorstel te beoordelen langs de eigen partijlijn. Ook de PvdA zag geen herkenning in het betoog van het CDA. De PvdA wees op de goede samenwerking en benadrukte ook samen verder te willen. STIP vond het een moeizaam debat dat werd gevoed door allerlei bronnen van informatie. Ook STIP zei een goede samenwerking van belang te vinden.

Om de verwarring waar GroenLinks op doelde te voorkomen dienden VVD, GroenLInks, D66 en STIP de motie Informeren stad over wijzigingen parkeertransitie en uitwerking mobiliteitsvraagstukken in. De meerderheid van die vier partijen was voldoende om de motie (zonder de steun van andere fracties) door de raad te laten aanvaarden. Het college moet volgens de motie bewoners en ondernemers in de binnenstad en de schil actief informeren over de wijzigingen in het voorstel. Daarnaast moet er expliciet aandacht besteed worden aan communicatie met bewoners en belanghebbenden in het nog op te stellen Plan van aanpak Autoluwe binnenstad. Het college moet de raad daarover periodiek informeren.

De tweede motie die door een meerderheid van de raad werd aangenomen had de titel Evaluatie kaders en bevoegdheden Parkeren. Naast de indienende fracties van VVD, PvdA, D66 en STIP werd de motie gesteund door GroenLinks. De motie draagt het college onder meer op om vóór 2022 een tussenevaluatie van de kaders voor parkeren en de herverdeling van taken en bevoegdheden op te stellen en over te dragen aan de raad.

Voortzetting

De raad kwam na het debat over de parkeertransitie niet meer toe aan de overige agendapunten. Die worden in de voortzetting van deze raadsvergadering besproken op maandag 13 juli. Die vergadering begint om 20.00 uur en vindt ook weer digitaal plaats.

Pagina opties