Gemengde reacties op sturing woningvoorraad

Dit item is verlopen op 04-11-2017.
4 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen klonken op dinsdag 3 oktober gemengde reacties op het plan van het college om met de invoering van een omzettingsvergunning de Delftse woningvoorraad te sturen en de verkamering van woningen te beperken.

In het voorstel Studentenhuisvesting in goede banen: groei en regulering schrijft het college onder meer te streven naar evenwicht in de Delftse woningvoorraad door meer bij te bouwen en de voorraad aan middeldure en dure huur- en koopwoningen vanaf 265.000 euro te beschermen en te behouden voor de woningmarkt. Als maatregel stelt het college voor per 1 november 2017 de omzettingsvergunning in te voeren, die verplicht wordt voor iedereen die een bestaand pand wil verkameren. De gemeenteraad moet dan wel instemmen met een wijziging van de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015.

Insprekers

Wethouder Raimond de Prez omschreef de verkamering van woningen dinsdagavond als een onderwerp dat bijzonder leeft in de stad. Dat bleek ook uit de acht insprekers die hun verschillende standpunten deelden met de commissie. De VerenigingsRaad Delft en Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft benadrukten het belang van overleg tussen studenten en bewoners, waarbij ze hun twijfels uitten over de werking van de leefbaarheidstoets. De aanvrager van een vergunning zal moeten bewijzen dat hij of zij zich aan de leefbaarheid zal houden, maar als buren klagen dan wordt dat volgens de studenten een lastige zaak. De VerenigingsRaad Delft nodigde daarnaast het college uit voor een periodiek overleg.

Ook de insprekende bewoners die op persoonlijke titel van zich lieten horen, hadden hun twijfels bij de voorgestelde aanpak. Een van hen vreest dat er een klaagcultuur ontstaat en dat groepen bewoners tegenover elkaar komen te staan. Een andere bewoner hield de commissie voor dat de invoering van de vergunning niks verandert aan de huidige overlast van lawaai, troep en fietsen. Een binnenstadbewoner sprak de angst uit dat hij zijn huis niet meer kan verkopen als een potentiële koper geen omzettingsvergunning kan aanvragen.

Verdeeld

Door de fracties werd eveneens verdeeld op het voorstel gereageerd. Een meerderheid van de commissie deelt de mening van het college dat er iets aan de toenemende verkamering moet gebeuren. Maar hoe dat moet gebeuren, daar hadden diverse fracties zo hun eigen ideeën over en ook over de zeggenschap van studenten in een taskforce die meepraat over de Delftse studentenhuisvesting werd verschillend gedacht.

Als het aan STIP ligt, praten de studenten mee en moet het doel van het beleid zijn dat studenten en niet-studenten goed met elkaar samen kunnen wonen. Net als de studentenorganisaties ziet STIP veel in het versterken van de communicatie tussen de bewonersgroepen. STIP vroeg ook aandacht om de campus, waar veel studentenwoningen worden gebouwd, aantrekkelijker te maken als woongebied. STIP kondigde hierover een motie aan en tevens diverse amendementen om het voorstel op punten aan te passen.

Quotum

Het CDA liet weten tevreden te zijn met de diverse maatregelen om de woningmarkt te reguleren, maar een omzettingsvergunning acht die fractie onwenselijk. Het CDA pleitte voor een quotum van studentenwoningen per straat. Dat zou volgens het CDA mogelijke overlast meer verspreiden over de stad. Hoewel de ChristenUnie positief was over de invoering van een omzettingsvergunning steunde die fractie ook het pleidooi van het CDA voor een quotum. Het CDA kondigde daarover een motie aan. Ook de ChristenUnie denkt aan een motie of amendement.

Wethouder Raimond de Prez legde uit dat in andere studentensteden met een percentage van het aantal studentenhuizen per straat wordt gewerkt, omdat in die steden relatief veel onzelfstandige woningen worden bewoond. In Delft is dat minder volgens de wethouder. Daarnaast legde hij de commissie uit dat een leefbaarheidstoets meer maatwerk mogelijk maakt en dat het zeker niet zo is dat daarbij alleen wordt gekeken naar klachten in de buurt. Volgens De Prez telt bij de toets ook de aanwezigheid van andere studentenhuizen in de buurt mee.

Evaluatie

De PvdA steunde de aanpak en was positief over de betrokkenheid van de TU Delft en studentenhuisvester Duwo. De geplande evaluatie na twee jaar van het beleid en na vier jaar van de verordening had de PvdA liever sneller gezien. De wethouder beloofde de commissie dat het college na één jaar een voortgangsbrief naar de raad stuurt. Net als Stadsbelangen Delft pleitte de SP er bij de wethouder voor om ook naar de huisvestingsmogelijkheden voor studenten in omliggende gemeenten te kijken. Wethouder De Prez reageerde daarop dat daarover wordt gesproken met onder andere Den Haag en Schiedam. Stadsbelangen Delft vindt niet dat studenten die aan de TU komen studeren het vanzelfsprekend moeten vinden dat ze in Delft kunnen gaan wonen. De SP kondigde een motie aan.

GroenLinks was eveneens positief over het voorstel en maakte enkele kritische kanttekeningen bij de leefbaarheidstoets. Die fractie zag liever een toets die minder uitgaat van overlast. Dat zou volgens GroenLinks een woonruimteverdeeltoets kunnen zijn. Verder pleitte GroenLinks voor het ophangen van leefregels in alle Delftse studentenhuizen en voor een jaarlijkse prijs voor het meest sociale studentenhuis van Delft.

Klachten

De VVD-fractie complimenteerde het college met de aanpak die op een paar punten volgens de VVD wat scherper zou kunnen. Ook de D66 liet weten dat ze de leefbaarheidstoets erg zwaar op klachten vindt leunen. De wijkmonitor zou volgens D66 een beter instrument zijn. Daarnaast vroeg D66 ook aandacht voor de bestaande situatie en de eigenaren van verkamerde woningen die geen vergunning hoeven aan te vragen maar waar wel sprake is van overlast. D66 wil dat met die eigenaren vergelijkbare afspraken worden gemaakt als in de vergunning staan. Daarnaast vroeg de fractie aandacht voor voldoende handhavers. Zonder het woord motie te noemen, liet D66 doorschemeren iets te willen doen op het punt van geluidsoverlast.

Wethouder De Prez zei graag in te gaan op de uitnodiging van de Delftse VerenigingsRaad om een of tweemaal per jaar met de studenten te overleggen. Hij beloofde de commissie ook om bij Duwo aandacht te vragen voor de bouw van onzelfstandige woningen. De wens van GroenLinks om een woonruimtetoets toe te passen noemde hij juridisch onhaalbaar. Over de uitvoering van de nieuwe aanpak zei de wethouder dat dat in de praktijk zal moeten blijken. Eind volgend jaar krijgt de raad de eerste voortgangsbrief en over twee jaar volgt de eerste tussenstand van het beleid.

Het voorstel wordt verder door de raad besproken in een extra vergadering op dinsdag 24 oktober.

Buitenhof

Alle fracties reageerden positief op de notitie Kansen voor Buitenhof 2018-2022. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen en brengt met kanskaarten in beeld wat er in de wijk Buitenhof op fysiek en sociaal gebied moet gebeuren om de wijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor de bewoners. Stadsbelangen Delft was blij met de integrale aanpak. De VVD was onder meer benieuwd naar de kosten en STIP zou graag een prioritering van de plannen gezien.

Wethouder De Prez kondigde aan dat er eerst een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en dat daarna jaarplannen volgen. Daarin staan kosten en prioriteiten vermeld. GroenLinks miste in de notitie de groen-blauwaanpak die in Delft Zuidoost goed had gewerkt. Volgens de wethouder zit die aanpak ook in de notitie, maar is het groen- en waterverhaal in de Buitenhof veel groter dan in Delft Zuidoost. GroenLinks liet ook weten tegen de bouw van woningen in de Kerkpolder te zijn. Ook de ChristenUnie ziet dat niet zitten.

GroenLinks overweegt om in de raadsvergadering op donderdag 30 november een motie in te dienen over een nadere uitwerking van groen-blauw per buurt in de Buitenhof.

Veilig Thuis

Alle fracties reageerden ook positief op het besluit van het college om Veilig Thuis Haaglanden per 1 januari 2018 onder te brengen in de GR GGD Haaglanden en, net als de uitvoeringsorganisatie van de GGD, de organisatie van Veilig Thuis in te huizen bij de gemeente Den Haag.

Diverse fracties lieten weten dat ze uitkijken naar de definitieve uitwerking van het besluit. Wethouder De Prez kondigde aan dat die uitwerking naar de raad wordt gestuurd.

Pagina opties