Gemeenteraad wil Eneco-aandelen houden

Dit item is verlopen op 25-11-2017.
25 oktober 2017 – In een extra vergadering heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad op dinsdag 24 oktober besloten dat Delft nu niet de intentie heeft om de Eneco-aandelen te verkopen. Het voorstel van het college om het principebesluit te nemen om de aandelen wel van de hand te doen, werd verworpen.

Eneco is sinds 31 januari van dit jaar wettelijk gesplitst in het netwerkbedrijf Stedin en het energiebedrijf Eneco. Stedin blijft in handen van de overheid. Eneco is nu een commercieel bedrijf, waarvan de aandeelhouderscommissie heeft gezegd dat het tijd is voor de 53 gemeentelijke aandeelhouders om de voor- en nadelen van hun aandeelhouderschap te bekijken. De aandeelhouderscommissie verwacht op 31 oktober een uitspraak van de gemeenten.

Het college vindt dat het aandeelhouderschap van Delft geen gemeentelijk instrument is voor de duurzaamheidsopgave, omdat de zeggenschap in Eneco zeer beperkt is. Voorts voorzag het college mogelijkheden om de opbrengst van de aandelenverkoop te gebruiken voor Agenda Delft 2040 en de lokale duurzaamheidsopgave. Het college stelde bovendien dat een principebesluit over de verkoop zou betekenen dat Delft verzekerd was van een plek aan de onderhandelingstafel om mee te praten over het verkoopproces en de voorwaarden, waaraan een koper zich zou moeten houden.

Moties

De lijn van het college werd in de raad gesteund door STIP, VVD en Stadsbelangen Delft. Voor andere fracties woog het behoud van de Eneco-aandelen om uiteenlopende redenen zwaarder dan de verkoop daarvan. Onafhankelijk Delft en ook enkele andere fracties wezen op de haast die gemeenten nu moeten maken. Onafhankelijk Delft hekelde daarnaast ook het gebrek aan informatie van het college over een proces dat volgens die partij al twee jaar loopt. De fracties die pleitten voor behoud van de aandelen deden dat onder meer, omdat zij de invloed van de gemeente op de duurzaamheidskoers van Eneco niet uit handen willen geven.

De SP stond op het standpunt dat Delft en ook andere gemeenten hun aandeelhouderschap in Eneco juist moeten versterken. De twee moties Onderzoek aankoop aandelen Eneco en Actief aandeelhouderschap Eneco die dat standpunt onderstreepten, werden door geen van de andere fracties gesteund.

Unaniem

De raad stemde wel unaniem in met de motie Het publieke belang van het warmtenet.  De motie van ChristenUnie, GroenLinks en STIP geeft het college de opdracht om bij een eventuele verkoop van Eneco zich als huidige aandeelhouder tot het uiterste in te spannen de warmtebelangen beter te borgen door het warmtebedrijf van Eneco niet te verkopen of - als dat niet haalbaar is - daarover voorwaarden en termijnen op te nemen in de verkoopclausule.

In het debat werd door de tegenstanders van verkoop diverse malen het publieke belang en de duurzaamheidskoers van Eneco benadrukt. D66, GroenLinks, PvdA en CDA wezen ook op het feit dat Delft, ook als het niet wil verkopen, wel aandeelhouder is en blijft en daarmee ook het recht zou moeten hebben om mee te praten over de toekomst van het energiebedrijf. Hun motie Invloed alle aandeelhouders Eneco werd door alle fracties, behalve STIP, VVD, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft, gesteund. Het college moet zich tot het uiterste gaan inspannen de publieke belangen, zoals de duurzame koers en de bijdrage aan de energietransitie en de belangen van de resterende aandeelhouders te behartigen bij de onderhandelingen over de voorwaarden bij de verkoop van aandelen en de beoordeling van een eventuele koper.

Verwachtingen

Wethouder Aletta Hekker temperde de verwachtingen en liet voor de stemming over de motie de raad al weten daar niet heel veel van te verwachten. Ze zei dat ze haar best gaat doen. Volgens de D66-fractie kan de invloed van Delft ook op de verkopende gemeenten groot zijn. Als er een koper met een concreet bod op de Eneco-aandelen komt, kan iedere aandeelhouder definitief een besluit nemen over het wel of niet verkopen van de aandelen. De verwachting is dat dat besluit pas na de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) genomen zal moeten worden.

Omzettingsvergunning

Het plan van het college om met de invoering van een omzettingsvergunning de Delftse woningvoorraad te sturen en de verkamering van woningen te beperken leidde ook in deze extra raadsvergadering tot een uitgebreid debat, waarbij door verschillende fracties vijf moties werden ingediend.

In het voorstel Studentenhuisvesting in goede banen: groei en regulering schrijft het college onder meer te streven naar evenwicht in de Delftse woningvoorraad, door meer bij te bouwen en de voorraad aan middeldure en dure huur- en koopwoningen vanaf 265.000 euro te beschermen en te behouden voor de woningmarkt. Als maatregel stelt het college voor per 1 november 2017 de omzettingsvergunning in te voeren, die verplicht wordt voor iedereen die een bestaand pand wil verkameren. Een ruime meerderheid van de raad stemde in het een wijziging van de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015 die invoering van de omzettingsvergunning mogelijk maakt. Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen.

Leefbaarheidstoets

De discussie in de raad zorgde voor verschillende toezeggingen van wethouder Raimond de Prez die onder meer beloofde dat kleine investeerders worden betrokken bij de taskforce van gemeente, TU en studentenhuisvesters over de bouw van studentenwoningen, de leefbaarheidstoets na een vergunningaanvraag breder wordt uitgevoerd, de vloeroppervlakte wordt meegenomen in tweejaarlijks evaluatie en uitzonderingen voldoende aandacht zullen krijgen in de beleidsregels. Daarnaast liet de wethouder weten dat alle informatie over de nieuwe vergunning ook via de website van de gemeente toegankelijk wordt gemaakt.

Het CDA probeerde met de motie Grens beschermde woningen in omzettingsvergunning de prijs van de beschermde woningen naar 245.000 euro bij te stellen. De motie kreeg alleen steun van de SP en werd door de meerderheid van de raad verworpen. Ook de door CDA en SP ingediende motie Verkamering Duwo werd niet door andere fracties gesteund. Er was ook geen steun van andere fracties voor de motie Balans in verkamering die door de SP werd ingediend.

Campus

Voldoende steun was er wel voor de motie Bouw ook onzelfstandige woonruimte voor studenten. De motie van ChristenUnie, STIP, D66, VVD en Fractie Van Koppen geeft het college de opdracht om in en buiten de taskforce aan te dringen op het ook bijbouwen van onzelfstandige wooneenheden voor studenten in Delft. Alleen het CDA stemde tegen de motie. De motie Er is leven op de campus van STIP, D66 en VVD werd door alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft gesteund. Het college moet volgens die motie samen met de TU Delft onderzoeken welke stappen nodig zijn om van de campus een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te maken. De resultaten van het onderzoek moeten met verbetervoorstellen voor de zomer van 2018 aan de raad worden voorgelegd.

Hamerstukken

Bij het vaststellen van de hamerstukken liet de SP aantekenen tegen het voorstel Nota Grondbeleid 2017-2020 en Nota Grondprijsbeleid te zijn. De raad ging via een klap van de voorzittershamer ook akkoord met het voorstel Controleprotocol inclusief Toetsingskader Rechtmatigheid 2017 t.b.v. accountantscontrole jaarrekening 2017 en het voorstel van de commissie Rekening en Audit aan de gemeenteraad over de aanbesteding accountantscontrole.

Pagina opties