Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2019 vast

Dit item is verlopen op 28-07-2019.
28 juni 2019 – Na een uitvoerig debat heeft de gemeenteraad, in de voortgezette vergadering op donderdag 27 juni, de Kaderbrief 2019 vastgesteld. De kaderbrief geldt als opmaat voor de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden. Na de beschouwingen van vorige week probeerden de raadsfracties donderdagavond via één amendement en elf moties hun eigen accenten te zetten in het beleid voor de komende tijd.

Van de elf ingediende moties werden er twee ingetrokken, vier verworpen en vijf door een meerderheid van de raad aanvaard. Het amendement Impuls knelpunten budget statushouders, dat werd ingediend door de ChristenUnie werd eveneens aanvaard en kreeg de steun van alle fracties, behalve de VVD. Het amendement regelt dat de geraamde jaarlijkse storting in de reserve sociaal domein wordt verlaagd met 40.000 euro. Dat bedrag wordt bestemd om knelpunten in de begeleiding van statushouders op te lossen.

Moties

De moties Armoede werkt niet (SP en GroenLinks), Kaderbrief (Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft), Nieuw sportpark Kerkpolder, klaar voor bestendige toekomst (Onafhankelijk Delft en SP) en Gemeentelijke Woningbouw Stichting (SP en Onafhankelijk Delft) werden door de raadsmeerderheid verworpen.

D66 en ChristenUnie waren tevreden met de welwillende reactie van het college om net zoals in de motie 75 Jaar vrijheid staat de viering volgend jaar een inhoudelijke invulling te geven. De twee fracties besloten daarop hun motie niet in stemming te brengen. SP, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft trokken hun motie Beleggers aan banden in, om er wellicht later nog een keer mee terug te komen in de raad.

Bij alle gemeentelijke bijeenkomsten waar wat te eten is geldt voortaan het principe 'Carnivoor, geef het door!'. Uitgangspunt is dat mensen die vlees of vis willen eten hun eet-voorkeuren doorgeven. De motie van GroenLinks Vegetarisch is de standaard kreeg de steun van de voltallige e fracties van GroenLinks, CDA en STIP. De fracties van D66, PvdA en SP stemden verdeeld. Voltallig tegen waren de fracties van ChristenUnie, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en VVD.

De motie Doorpakken op de Rode Loper van GroenLinks, PvdA, VVD, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en STIP kreeg de steun van de overige fracties in de raad en werd daarmee unaniem aanvaard. De motie draagt het college op in de begroting 2020-2024 budget op te nemen om een start te maken met de herinrichting van de Binnenwatersloot, Peperstraat en Oude Langendijk.

De raad ging ook unaniem akkoord met de motie Hoger streven klantwaardering dienstverlening burger in 2022. Deze motie van CDA, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft, PvdA en VVD vraagt het college in te zetten op het bereiken van een 7,5 voor de klantwaardering in 2022.

De motie Energiebesparing voor iedereen kon eveneens rekenen op een meerderheid van de raad. STIP, ChristenUnie, CDA en GroenLinks zagen hun motie gesteund door de fracties van D66, SP en PvdA. Het college moet volgens die motie onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het verminderen van energiearmoede en hoe energiebesparingsmogelijkheden meegenomen kunnen worden in de hulp aan huishoudens die moeten hebben om de energierekening te betalen. De resultaten van de onderzoeken moet het college rapporteren aan de raad.

Het college moet volgens de motie Huisje, boompje… aan de slag om bij de begroting voor 2020 met een voorstel te komen hoe projectontwikkelaars van nieuwbouwprojecten kunnen bijdragen aan het vergroenen van de openbare ruimte in Delft. De indieners van de motie CDA, ChristenUnie en GroenLinks noemden in de motie een Groenfonds voor Openbaar Groen als voorbeeld. De motie werd door alle overige fracties behalve VVD, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft gesteund.

De Kaderbrief 2019 kreeg aan het eind van de bespreking groen licht van alle fracties behalve Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft. De SP stemde, net als de meerderheid van de raad wel voor het beslispunt instellen egalisatiereserve middelen Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. Ook daar stemden Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft tegen. 

Huisvestingsverordening

Bij de bespreking van het voorstel Huisvestingsverordening Delft 2019 diende STIP een gelijknamig amendement in dat door geen van de andere fracties in de raad werd gesteund. STIP wilde met het amendement de woongroep- en hospitaregeling behouden. STIP zei het gek te vinden dat de omzettingsvergunning het vormen van een woongroep bemoeilijkt, maar andere fracties lieten weten geen mazen in de verordening toe te staan die verkamering en onderhuur in bestaande woningen in stand houdt. Het amendement werd verworpen. De verordening werd, ook met de steun van STIP, door de raad unaniem aangenomen.

Gelatinebrug

CDA en SP zagen hun motie Gelatinebrug Risicovol project ook sneuvelen na het debat in de raad over het voorstel Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen.  Alleen Onafhankelijk Delft steunde de motie die de bouw van de toekomstige oost-westverbinding van en naar Schieoevers als risicovol project te bestempelen. Het CDA hekelde de haast, waarmee de raad een bedrag van 13,4 miljoen opzij moest zetten voor de aanleg van de brug, terwijl er nog geen ontwerp of plan is.

De wethouder Stephan Brandligt en Martina Huijsmans legden uit het budget nodig is om de brug te laten ontwerpen en dat discussie of het inderdaad een risicovol project is altijd nog gevoerd kan worden als de raad een besluit neemt of de brug wel of niet gebouwd gaat worden. Wethouder Huijsmans verzekerde de raad dat bij het ontwerp en de inpassing van de brug alle betrokkenen kunnen meepraten over dit project. Alle coalitiepartijen stemden voor het voorstel. Alle oppositiepartijen stemden tegen.

Afkeuring

In de Delftse reactie op concept Vervoerplannen 2020 van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam heeft het college een tekstvoorstel van de ChristenUnie, waarin nog eens wordt gewezen op de aanbestedingsprocedure voor het busvervoer.  De ChristenUnie en andere fracties hadden in de commissievergadering op 11 juni al hun verbazing uitgesproken over die procedure en het programma van eisen, waarin Delft in 2017 liet aantekenen geen grote veranderingen in de dienstregeling te willen. Er zouden geen bussen verdwijnen en de bussen zouden op tijd rijden. Nu blijkt dat de nieuwe vervoerder EBS vanaf 1 augustus aanstaande twee buslijnen heeft geschrapt en heeft vervangen door een bestelbus; de Delfthopper. 

STIP liet in de raadsvergadering weten blij te zijn met de komst van emissieloos vervoer en sprak zijn vertrouwen uit in het concept van de belbus. Ook de andere coalitiepartijen, zoals D66, benadrukten dat er geen bussen verdwijnen, maar dat lege bussen die rondreden worden vervangen door een Delfthopper die rijdt als er vraag naar is.

De fracties van de ChristenUnie, Stadsbelangen Delft, SP en CDA spraken hun ongenoegen uit over de gang van zaken rond de nieuwe busconcessie in een motie van afkeuring. De motie werd zonder de steun van andere fracties verworpen.

De motie Busvervoer; meten is weten, die dezelfde vier fracties hadden ingediend, werd ingetrokken nadat wethouder Huijsmans die motie in grote lijnen wel wil uitvoeren. Via de motie vroegen de fracties om zoveel mogelijk gegevens over het gebruik van de bussen die gaan verdwijnen en de nieuwe Delfthopper. De wethouder zei dat ze de raad wil betrekken bij de procedure voor de dienstregeling voor 2021 en dat ze daarvoor een planning gaat opstellen. Daarnaast beloofde ze de raad tijdig gegevens aan te leveren over de Delfthopper en de vaste buslijnen.

Oud en nieuw

De raad boog zich tegen middernacht over de brief van het college over de inzet tijdens de afgelopen jaarwisseling en de te nemen (preventieve) maatregelen voor de komende jaarwisseling.

Het college zegt hierin onder meer, op basis van de resultaten van een lokale enquête, dat er in Delft te weinig draagvlak is voor het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones. Daarnaast stelt het college dat er te weinig politiecapaciteit is om in deze zones te handhaven. Delft had de afgelopen oud en nieuw wel een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarvoor zich een vrijwilliger als handhaver had aangemeld bij de gemeente. Het college wil deze zones op vrijwillige basis de komende jaarwisseling opnieuw faciliteren.

In de commissievergadering was teleurstellend op de brief gereageerd en dat was voor de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft reden om de motie Maak van oud en nieuw weer een feest voor iedereen in te dienen. De motie riep het college op om fasegewijs een plan te ontwikkelen om de overlast en schade door het afsteken van vuurwerk te voorkomen. De motie werd na een uitvoerig debat verworpen. De tegenstemmers CDA, D66, Onafhankelijk Delft (deels), SP STIP en VVD wezen net als burgemeester Marja van Bijsterveldt op de onhaalbaarheid voor de politie om lokaal te handhaven op het afsteken van vuurwerk.

De jarige Van Bijsterveldt kon zich wel vinden in de motie Een veilige jaarwisseling voor iedereen in Delft die werd ingediend door CDA en D66. Die motie kreeg, behalve van Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft, de steun van alle andere fracties. Het college gaat een brief naar het kabinet sturen, waarin staat dat Delft de oproep van de landelijke politiebaas en 26 organisaties onderschrijft en dat er landelijke maatregelen moeten komen om tot een feestelijke en veilige jaarwisseling voor iedereen te komen.

Hamerstuk

Aan het begin van de vergadering besloot de raad via een klap van de voorzittershamer in te stemmen met het Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake bekrachtiging geheime bijlage Ontwikkelstrategie Schieoevers Noord.

Commissielid

Avinash Krishnasing werd benoemd tot commissielid voor de VVD. Hij volgt Ruud Lek op. Lek is onlangs als commissielid gestopt.

Pagina opties