Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2018 vast

Dit item is verlopen op 06-08-2018.
6 juli 2018 – In de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad op donderdag 5 juli de Kaderbrief 2018 vastgesteld.

De Kaderbrief 2018 (met de titel Financieel perspectief voor Delft) is opgesteld door het vorige college en beschrijft de noodzakelijk geachte voortzettingen van huidig beleid voor de korte termijn. Over  nieuw beleid wil het nieuwe college na het zomerreces met de raad en de stad praten. Anders dan andere jaren, waarin de kaderbrief het vertrekpunt was voor de begroting, markeert de beleidsarme kaderbrief van 2018 de overgang naar de nieuwe bestuursperiode 2018-2022.

Moties

Het politieke debat dat in de commissie was gevoerd, beperkte zich in de raadsvergadering tot de discussie over twee moties van Onafhankelijk Delft. De motie Vergroening van de Afvalstoffenheffing voor 2019 werd door veel fracties als sympathiek beoordeeld. Onafhankelijk Delft wilde via deze motie het college opdragen om minimaal een extra categorie van de tweepersoonshuishoudens op te nemen bij de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019. GroenLinks reageerde positief op de motie, omdat die beoogt de belastingen te vergroenen. Net als het CDA en de ChristenUnie vroeg GroenLinks het college of de effecten van een verfijndere verdeling van de lasten al bekend zijn.

Wethouder Martina Huijsmans liet de raad weten dat het college bij de begroting met een voorstel komt over de mogelijke verfijning van de afvalstoffentarieven. Onafhankelijk Delft vond die belofte voldoende om de motie in te trekken.

De motie Water gerelateerde belastingheffing, die eveneens door Onafhankelijk Delft werd ingediend, werd unaniem door de raad aangenomen. De motie vraagt het college positieve financiële prikkels om zuinig met water om te betrekken bij de in het coalitieakkoord genoemde plannen rond het vergroenen van leges en belastingen. Wethouder Stephan Brandligt zei dat het college ermee aan de slag gaat en dat de verdere uitwerking wordt meegenomen in het bestuursprogramma.

Gesprek

Het door de VVD aangekondigde amendement over de verlengde schooldag op de Community School werd niet ingediend na de belofte van wethouder Brandligt dat hier niets aan wordt uitgegeven, voordat bij het bestuursprogramma de integrale afweging is gemaakt. Daarnaast beloofde de wethouder de fractie van STIP dat hij in gesprek gaat met Stedin over de tarieven voor het ontkoppelen van het aardgasnet. Delftenaren die af willen van aardgas, moeten daarvoor 600 euro betalen. Dat is volgens STIP een mogelijke drempel in het streven om Delft aardgasvrij te maken.

De Kaderbrief 2018 werd door een ruime meerderheid van de raad gesteund. Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen.

Verkeersknip

Bij de bespreking van de collegebrief over de evaluatie verkeersknip Kristalweg gaven verschillende fracties te kennen dat ze uitkijken naar de volgende evaluatie, waaruit moet blijken wat de gevolgen zijn van de extra ontheffingen die het college wil geven aan bewoners en ondernemers die dichtbij de knip wonen en werken. De standpunten over de verkeersknip variëren van het weg ermee dat Onafhankelijk Delft betoogde tot het liever een harde knip van GroenLinks. D66 vindt dat de uitbreiding van het aantal ontheffingen vooral niet mag leiden tot onveilige situaties. De VVD spoorde het college aan om te blijven zoeken naar een betere oplossing voor de toegang van en naar de Harnaschpolder.

Wethouder Huijsmans legde uit dat de verkeersknip niet eenvoudig is weg te halen, omdat die onderdeel is van het bestemmingsplan. Voorlopig worden de verkeersbewegingen gemeten. Als dat tot andere inzichten leidt, worden die uitgewerkt in het mobiliteitsplan waar de raad te zijner tijd zijn zegje over kan doen.

Geluidsnormen

De motie Nul overlast, nul punten van de SP en de motie Uitbreiding collectieve festiviteiten van Onafhankelijk Delft zijn door een ruime meerderheid van de raad verworpen. Dat betekent dat de  huidige regeling incidentele festiviteiten niet verder wordt uitgebreid.

De regeling die past binnen de landelijke regelgeving werd vorig jaar na overleg tussen gemeente, de Omgevingsdienst Haaglanden, ondernemers en bewoners opgerekt. De regeling had al een 12-puntensysteem voor binnen-activiteiten. De nieuwe regeling geeft ondernemers de mogelijkheid om een incidentele festiviteit ook buiten te houden. Dat kost dan wel meer punten, ook als een evenement vanwege slecht weer wordt afgelast. Burgemeester Marja van Bijsterveldt herhaalde, , dat die weeffout wordt hersteld. Ondernemers die van tevoren laten weten dat ze een festiviteit moeten afgelasten vanwege het weer zijn geen punten meer kwijt.

De burgemeester vond veel steun in de raad voor het standpunt dat de regeling tot stand is gekomen op basis van afspraken tussen ondernemers en bewoners. Volgens haar moeten, binnen dat overleg dat om de zes weken wordt gehouden, wensen en wijzigingen worden besproken om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. Bij de evaluatie van de regeling wordt dat draagvlak zo mogelijk nog verbreed, verzekerde de burgemeester.

Beide moties kregen de steun van de fracties van SP, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft, maar niet van de meerderheid van de raad.

Populier

De actuele motie Niet zonder meer boomkap van de populier aan de Verwersdijk tegenover nummer 1 van Onafhankelijk Delft haalde met alleen de steun van de SP geen meerderheid in de raad. Onafhankelijk Delft vroeg het college om extra onderzoek en maatregelen om de boom te behouden.

Het laten staan van de oude boom is volgens wethouder Huijsmans ronduit gevaarlijk omdat er nu, ook door de aanhoudende droogte, takken kunnen afbreken van de populier. De boom is 47 jaar oud en toe aan vervanging. De wethouder legde uit dat er in Delft 2750 populieren staan, waarvan er 1000 meer dan 40 jaar oud zijn. Voor die bomen is een vervangingsplan opgesteld, omdat het beheer en behoud te lastig zijn en veiligheid voor alles gaat. De meeste fracties konden zich vinden in het betoog van de wethouder.

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering nam de gemeenteraad per hamerslag een besluit over de benoeming van wethouders van Delft in verbonden partijen en deelnemingen. De raad stemde ook per hamerslag in met de benoeming van Peter Castenmiller als voorzitter van de Delftse Rekenkamer. Hij volgt Tanja Groenendijk op. Zij bekleedde die functie acht jaar. Tot lid van de rekenkamer werd daarnaast Vincent van Stipdonk benoemd. Hij was eerder tot 2010 al eens betrokken bij de Delftse Rekenkamer. De raad stemde ook in met de herbenoeming van Kirsten Veldhuijzen, eveneens lid van de rekenkamer.

Commissievoorzitters

De raad koos in deze raadsvergadering ook de nieuwe commissievoorzitters en hun plaatsvervangers. Klaas Herrema (GroenLInks) wordt voorzitter van de commissie Sociaal Domein en Wonen. Zijn plaatsvervanger wordt Christine Bel (D66). Zij is tevens gekozen tot  voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Ineke van Geenen (CDA) wordt voorzitter van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Haar plaatsvervanger is Ingrid Lips (GroenLinks). Matthias Floor (STIP) wordt voorzitter van de commissie Ruimte en Verkeer, met Vincent van Roon (D66) als zijn plaatsvervanger.

Hamerstukken

Met een klap van de voorzittershamer liet de raad verder onder meer de jaarstukken 2017 en het bijbehorende advies van de commissie Rekening en Audit aftikken, alsmede het voorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 en het voorstel Vestigen voorkeursrecht op drie percelen in Schieoevers-Zuid.
 
 

Pagina opties