Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2012 vast

Dit item is verlopen op 25-06-2012.
25 mei 2012 - Een belangrijk besluit. Zo omschreef burgemeester Bas Verkerk donderdag 24 mei de door de gemeenteraad vastgestelde Kaderbrief 2012. De brief omvat onder meer een extra bezuiniging van 10 miljoen euro.

De totale bezuinigingsopgave tot 2016 loopt daarmee op naar bijna 45 miljoen euro. Hoe de gemeente de extra bezuiniging precies gaat invullen, wordt bekend wanneer de gemeenteraad in november de programmabegroting voor volgend jaar vaststelt. Donderdagavond werd in de raadsvergadering richting gegeven aan de invulling van de extra opgave.

Dertien moties

Dat deden de fracties door in totaal dertien moties in te dienen. Daarvan werden vijf moties aangenomen. De raad stemde unaniem in met de opdracht voor het college om voor maximaal 50.000 euro een nieuw plan van aanpak tegen fietsendiefstal te maken en het geld daarvoor te vinden in begroting voor 2013. Het college wilde dit bedrag voor dit doel aanvankelijk schrappen maar dat stuitte in de commissievergadering op veel verzet bij de fracties. Daarnaast stemde de raad in met een motie om het budget voor de bijzondere bijstand zo effectief mogelijk in te zetten.

De gemeenteraad ging ook akkoord met een motie voor een efficiënt re-integratiebeleid voor mensen in de bijstand. Een ruime meerderheid stemde voorts in met de motie Maatschappelijke bijdrage uitkeringsgerechtigden. Deze motie draagt het college op samen met lokale maatschappelijke partners mogelijkheden te creëren dat uitkeringsgerechtigden nuttig werk verrichten, hetzij op weg naar een baan of als alternatief wanneer betaald werk geen optie meer is.

De vijfde motie waarmee de raad instemde, draagt het college op in het overleg van de Stichting Centrum Management Delft te pleiten voor een extra ‘stoel’, zodat vertegenwoordigers van bewoners kunnen meepraten over de binnenstad.

Gratis parkeren

Zeven moties werden ingetrokken, waaronder zes na toezeggingen van het college. Die moties hadden onder meer betrekking op de vraag naar informatie over de voortgang van de huidige bezuinigingsoperatie en de maatschappelijke effecten daarvan op de stad. Een van de zeven moties werd verwerkt in de motie om niet te beknibbelen op de aanpak tegen fietsendiefstal. Een van de maatregelen die dat tegen moeten gaan, is de invoering van gratis parkeren voor fietsers in de bewaakte stallingen in de binnenstad.

De motie om het tevredenheidscijfer over bereikbaarheid niet naar beneden bij te stellen maar te handhaven, werd niet door een meerderheid van de raad gesteund.

De Kaderbrief 2012 werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aanvaard. Onafhankelijk Delft, SP en Leefbaar Delft stemden tegen.

Interpellatiedebat

De raad behandelde vervolgens het interpellatiedebat dat was aangevraagd door Leefbaar Delft, over de informatievoorziening door wethouder Raimond de Prez en zijn rol als bestuurder bij de in financiële nood verkerende afvalinzamelaar Avalex. De wethouder  benadrukte dat de inwoners van Delft en de gemeenteraad niet hoeven te vrezen dat ze via een hogere afvalstoffenheffing de rekening gepresenteerd krijgen. De wethouder benadrukte dat hij de raad actief, tijdig en volledig, via brieven en een besloten commissievergadering, had geïnformeerd. Enkele fracties plaatsten vraagtekens bij de gang van zaken, en kondigde aan in de commissie verder over Avalex te willen praten.

De actuele motie van Onafhankelijk Delft over de wachtgeldregeling voor vertrekkend wethouder Saskia Bolten kreeg verder alleen steun van SP en Leefbaar Delft en werd daarmee door de raadsmeerderheid verworpen.

Aan het begin van de vergadering werd Gerrit Jan Valk benoemd als commissielid/niet-raadslid van de CDA-fractie. De raadsleden Laura Wytema (D66) en Mariëlle van Kooten (STIP) zijn de nieuwe Delftse vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van stadsgewest Haaglanden.

Via hamerslag stemde de gemeenteraad in met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, een wijziging in de parkeerverordening en de verordeningen Wet werk en bijstand.

 

Pagina opties