Gemeenteraad stelt Innovatie Sociaal Domein vast

Dit item is verlopen op 07-04-2014.
7 maart 2014 – De gemeenteraad heeft donderdag 6 maart onder meer de kadernota Innovatie Sociaal Domein vastgesteld. In de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen regende het politiek geladen moties.

De kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 – 2018 geeft richting aan de uitvoering van de Participatiewet, de Nieuwe Wmo en de Jeugdwet in relatie tot bestaande gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op onder meer het gebied van inkomen, de huidige Wmo, lokaal jeugdbeleid en wijkaanpak. Alleen de SP stemde tegen het voorstel.


Zorghotel


Alle vier de moties die bij dit voorstel werden ingediend, werden aangenomen. De coalitiemeerderheid stemde in met een motie van PvdA, CDA en D66 die het college opdraagt om met Pieter van Foreest de zorgen van de raad te delen over het sluiten van de verzorgingshuizen en de wensen van de raad om nieuwe zorgalternatieven te ontwikkelen en uit te werken in een strategisch plan.


Het college moet volgens de motie initiatieven voor nieuwe vormen van wonen voor ouderen  ondersteunen en  faciliteren en actief streven naar de realisatie van een zorghotel. Een motie van GroenLinks over de invulling, rol en taken van sociale teams werd gesteund door D66, Onafhankelijk Delft, CDA, PvdA en SP.


De raad stemde via een motie van VVD, CDA en ChristenUnie unaniem in met het advies aan de nieuwe gemeenteraad om zo snel mogelijk na de verkiezingen met het college een bijeenkomst te organiseren over de verdeling van bevoegdheden en het informeren van de raad over komende beleidsbesluiten. De voltallige raad stemde ook in met de motie van ChristenUnie en CDA die het college vraagt om uit te werken hoe het recht op het maken van een familiegroepsplan verankerd kan worden in de jeugdzorg.


Woningbouwplannen


Alle fracties, behalve SP, Onafhankelijk Delft en VVD, gingen akkoord met het toetsingskader woningbouwplannen Delft. Het toetsingskader biedt de gemeente de juridische mogelijkheid om aan de hand van criteria punten te geven aan bouwplannen die niet in een bestemmingsplan passen met als doel op sommige plekken in de stad meer of minder woningen te bouwen. Op die manier wil de gemeente eerst de lege plekken opvullen en als de markt aantrekt de bouw op uitbreidingsplekken toestaan.


Het voorstel werd via twee amendementen aangepast. ChristenUnie en D66 vonden ondanks tegenstemmen van Onafhankelijk Delft en VVD een meerderheid om levensloopbestendige woningen beter te laten scoren in de toets. Via een amendement van D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en STIP is ook duurzaamheid als criterium aan het toetsingskader toegevoegd. De VVD stemde tegen.


Runshopplaatsen


Naast enkele aanpassingen in het parkeerbeleid, waaronder twee laad- en losplaatsen in de Choorstraat, hoeven de ondernemers in het noordelijke deel van de binnenstad niet uit te kijken naar de terugkeer van de runshopplaatsen bij hun winkels. Twee moties van Stadsbelangen, VVD en ChristenUnie om dit via overleg met winkeliersvereniging De Klis  te realiseren haalden geen meerderheid in de raad.


Kunstgrasvelden


De voetbalverenigingen Wippolder, Delft en Delfia hoeven niet te rekenen op een kunstgrasveld dat door de gemeente wordt betaald. Een motie van Onafhankelijk Delft die daar om vroeg, werd door geen enkele andere fractie gesteund. Wethouder Raimond de Prez maakte wel bekend dat de grasmat van Wippolder vervroegd gerenoveerd wordt, omdat die niet meer voldoet aan de eisen van de KNVB. Een andere ‘sportmotie’ van Onafhankelijk Delft om sportclubs 50% korting te geven op het OZB-tarief werd eveneens door geen enkele andere fractie gesteund.


Geluidoverlast


 Het college hoeft van een meerderheid van de raad geen second opinion-onderzoek mogelijk te maken naar de mogelijke geluidsoverlast bij de omwonenden van de Sebastiaansbrug. Een motie van Stadsbelangen en VVD kreeg alleen steun van SP en Onafhankelijk Delft. Wethouder Pieter Guldemond maakte bekend dat met de bewoners - nadat zij hun zorgen in de commissievergadering hadden geuit - overleg is gevoerd. Dat overleg was constructief en heeft geleid tot enkele nieuwe maatregelen die het verkeersgeluid op de nieuwe brug zal moeten dempen. Stadsbelangen, SP en Onafhankelijk Delft stemden tegen, maar een ruime raadsmeerderheid stemde voor een verklaring van geen bedenkingen voor vernieuwing van de brug.


Afkeuring


Een motie van afkeuring van Onafhankelijk Delft tegen wethouder Milène Junius haalde ook geen meerderheid in de raad. De fractie verweet de wethouder dat ze de raad monddood had gemaakt bij het besluit over de duurdere uitvoering van de Sebastiaansbrug. Geen enkele andere fractie deelde dat standpunt. Ook de SP vond geen meerderheid in de raad om de Officier van Justitie via een brief een aantal verzachtende overwegingen mee te geven in het proces tegen SP-fractielid Maurits Bongers. Bongers schond de geheimhouding die hem in een besloten commissievergadering over de Sebastiaansbrug was opgelegd. Alleen Onafhankelijk Delft stemde voor de SP-motie.


Bekeuringen


De bekeuringen die zijn uitgedeeld bij het inrijverbod bij het viaduct Bieslandsekade-Delftse Hout worden niet ingetrokken. Onafhankelijk Delft diende daartoe een motie in, maar kreeg alleen steun van Stadsbelangen. Die fractie kreeg op haar beurt alleen steun van Onafhankelijk Delft bij een motie van ongenoegen tegen het autoluw maken van de Korftlaan. Een ruime meerderheid van de raad sprak zich tegen beide moties uit.


Gelatinebrug


Dat gold ook voor een motie van afkeuring van Onafhankelijk Delft tegen het schrappen van de aanleg van de Gelatinebrug. De drie ton die de gemeente daaraan niet gaan besteden, omdat de provincie geen ontheffing wil verlenen van een lage brug zal worden besteed aan extra fietsparkeerplekken bij het nieuwe station. De SP riep via een motie fracties op om bij hun fracties in Provinciale en Gedeputeerde Staten te bepleiten wel akkoord te gaan met een lage Gelatinebrug. De motie werd door een raadsmeerderheid verworpen en kreeg alleen steun van STIP en GroenLinks.


Syriëgangers


Een meerderheid van de raad stemde voorts niet in met een motie van Onafhankelijk Delft om teruggekeerde Syriëgangers niet  te helpen zolang het onderzoek loopt naar mogelijke oorlogsmisdaden. Geen van de overige fracties steunde de motie. De SP kreeg voor de motie om de groene stedelijke voorzieningen in stand te houden alleen steun van Onafhankelijk Delft. Ook die motie werd door de raadsmeerderheid verworpen.


Actuele moties


De twee actuele moties die op de agenda van de raad stonden kregen eveneens onvoldoende steun in de raad. SP en GroenLinks probeerden Kunst onder Dac in de Choorstraat aan een nieuwe huisvesting te helpen, maar wethouder De Prez liet weten dat de organisatie DOEL die al heeft gevonden. De meerderheid van de raad stemde ook niet in met een motie van VVD, Stadsbelangen, Onafhankelijk Delft en SP om niet het Zuidplantsoen maar de Christiaan Huygensweg aan te duiden als ontsluitingsweg. Wethouder Junius legde uit dat de gemeente niks te zeggen heeft over de inrichting van de Huygensweg omdat die op het grondgebied van de TU ligt.


Hamerstukken


De raad stemde per hamerslag onder meer in met de verklaring van geen bedenkingen bij de bouw van studentenhuisvesting aan de Stieltjesweg, het onttrekkingsbesluit Kluyverweg en een verklaring van geen bezwaar tegen een nevenvestiging van de Herman Broerenschool.


Aan het eind van de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen sprak presidiumvoorzitter Paul de Widt namens de raad zijn dank uit aan raadsvoorzitter Bas Verkerk. De burgemeester riep in zijn slotwoord de Delftenaren op om op 19 maart te gaan stemmen

 

Pagina opties