Gemeenteraad stelt herzien bestemmingsplan Spoorzone vast

Dit item is verlopen op 28-06-2010.

28 mei 2010 – In de bespreking over het herziene bestemmingsplan Spoorzone, dat onder meer de bouw van een parkeergarage aan de Engelsestraat mogelijk maakt, beloofde wethouder Milène Junius aan de STIP-fractie dat ze blijft streven naar zoveel mogelijk fietsparkeerplekken in het Spoorzonegebied. Volgens STIP zijn er in de toekomst 12.000 plekken nodig. GroenLinks noemde 10.000. Wethouder Junius hield het op zoveel mogelijk - en zo mogelijk niet allemaal ondergronds. Ook zegde ze op verzoek van diverse fracties toe dat het Delftse parkeerregime zal worden herijkt. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

 

Delft Noord

De raad ging ook unaniem akkoord met het voorbereidingsbesluit Bedrijventerreinen Delft Noord (DSM) dat aan de agenda was toegevoegd. Wethouder Pieter Guldemond liet de raad weten dat hij ernaar streeft zo snel mogelijk een bestemmingsplan Delft Noord, waar ook het Calvéterrein onder valt, aan de raad voor te leggen. Voor dit gebied was tot nu toe een apart bestemmingsplan in de maak. Daar ziet het college nu van af. Een breder bestemmingsplan moet de plannen van DSM met onder meer witte biotechnologie mogelijk maken.


Wonen boven winkels

Bij de behandeling van het Delfts Ontwikkelingsprogramma 2010-2019 benadrukte wethouder Raimond de Prez dat de gemeenteraad over de besteding van subsidies voor stedelijke vernieuwing gaat. De provincie komt hiervoor, op basis van die ontwikkelingsprogramma, met geld over de brug. Op verzoek van STIP benadrukte de wethouder dat wonen boven winkels en de economische ontwikkeling van de binnenstad niet uit het oog wordt verloren. Hij ging echter niet zo ver om op verzoek van het CDA alles open te laten. STIP was tevreden met de toezegging. Het voorstel werd unaniem door de raad aangenomen.
 

Wachtgeldregeling

Tot slot hield de raad op verzoek van de Leefbaar Delft-fractie een korte interpellatie over de wachtgeldregeling die burgemeester Verkerk tot 15 juli aanstaande ontvangt van de gemeente Den Haag waar hij eerder wethouder was. Leefbaar Delft was zeer kritisch over de gang van zaken en vond dat de burgemeester geen gebruik had moeten maken van de regeling. De SP ondersteunde een deel van het betoog van Leefbaar Delft en vond het, evenals de fractie Onafhankelijk Delft, “een grote teleurstelling” dat het zo was gelopen.

Het college stelde dat het een wettelijke regeling betreft waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. Ook geldt voor deze regeling geen meldingsplicht, anders dan bij nevenfuncties.

De raad ging verder onder meer akkoord met toepassing van de Lex Silencio Positivo uit de Europese Dienstenrichtlijn, het bestemmingsplan Noord West (Agnetapark), een wijziging in de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden, de aanstelling van een nieuwe externe accountant en de wijziging in de gemeentebegroting door de begroting 2010 van het Grotius College.

Pagina opties