Gemeenteraad stelt geactualiseerde APV vast

31 januari 2020 – De gemeenteraad is donderdag 30 januari unaniem akkoord gegaan met de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Het voorstel werd door een meerderheid van de raad via het amendement Verbod lachgas op de weg wel aangescherpt. De fracties van de ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en CDA kregen bij hun amendement de steun van GroenLinks, PvdA, SP en Stadsbelangen Delft. De fracties van D66, STIP en VVD stemden tegen het wijzigingsvoorstel. Door dit amendement is het in Delft nu verboden om op de weg, al dan niet in voertuigen, die deel uitmaakt van een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebied, lachgas te inhaleren of lachgas in combinatie met gebruiksvoorwerpen die inhalatie mogelijk maken bij zich te hebben. 

Het amendement van ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en CDA bevatte volgens de portefeuillehouder een aanvulling op de bepalingen in de APV, waarmee de Delftse handhavers die lachgasgebruikers in het verkeer controleren wel uit de voeten kunnen. De burgemeester constateerde tijdens het debat dat de zorgen in de raad over hinderlijk lachgasgebruik breed worden gedeeld. Onafhankelijk Delft was ook niet geheel ontevreden, omdat in de APV ook een verbod is opgenomen over de verkoop van lachgas tijdens evenementen. Daarnaast kan het gebruik van lachgas ook met de al bestaande bepalingen binnen de perken worden gehouden, zonder dat dit ten kosten gaat van het legale gebruik van de slagroompatronen. 

Het amendement Lachgasverbod Delft dat door Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft werd ingediend, kreeg wel de steun van SP en ChristenUnie, maar niet van de meerderheid van de raad. Daardoor werd dat amendement verworpen. De meerderheid volgde burgemeester Marja van Bijsterveldt in haar pleidooi dat dit amendement lastig te handhaven is. 

GroenLinks vroeg in het debat aandacht voor de peuken die rokers op straat achterlaten. Een amendement om daar wat aan te doen, bleef achterwege. Burgemeester Van Bijsterveldt kondigde aan dat wethouder Martina Huijsmans bezig is met een peukenaanpak in het kader van Nederland Schoon waarin Delft focusgemeente is. Die aanpak bestaat onder meer uit extra communicatie, extra reiniging en spullen zoals een peukenpaal en een peukentegel waarmee ondernemers hun eigen straat schoon kunnen houden. 

Prestatieafspraken

Bij de bespreking van de prestatieafspraken voor 2020 met grote woningcorporaties oordeelde wethouder Karin Schrederhof dat de twee ingediende moties overbodig waren en deed ze de toezegging dat ze bij de volgende afspraken de raad meer informatie verschaft over onder meer de energie-indexen en de prestaties van de corporaties op het gebied van langer thuis en weer thuis

De motie Wat er niet is, is er niet die Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft hadden ingediend om alleen nog studentenhuisvesting toe te staan op de campus kreeg alleen steun van het CDA en werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen. Schrederhof wees op de gesprekken die met de TU over studentenhuisvesting op de campus worden gevoerd en op de overleggen met de buurgemeenten Rijswijk en Schiedam. 

De motie Inzicht Duurzaamheid Corporatiewoningen van SP en Onafhankelijk Delft beoogde onder meer meer inzicht in de energielabels van de woningvoorraad en navolging van de Haagse schimmelaanpak. Na het betoog van de wethouder kreeg deze motie alleen steun van Stadsbelangen Delft. De raadsmeerderheid kon zich vinden in de toezegging van de wethouder dat de raad dat inzicht gaat krijgen en dat Delft die aanpak gaat volgen. De motie werd verworpen. 

Jeugdhulp 

De Ontwikkelingen jeugdhulp die eveneens op de raadsagenda als bespreekpunt stonden, hoefden niet behandeld te worden door de raad. De fractie van het CDA had na intern beraad geen aanleiding gezien om bij dit onderwerp een motie in te dienen. 

Hamerstukken 

Via een klap van de voorzittershamer stemde de raad, met uitzondering van de SP, in met het voorstel van het college om de aandelen van Eneco te verkopen.  Daarnaast werd het voorstel Bekrachtiging geheimhouding collegebrief inzake stand van zaken ontwikkelingen onderwijs afgehamerd. 

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering stond burgemeester Van Bijsterveldt stil bij het afscheid van Rinske Wessels. Zij werd na bijna twee jaar raadslidmaatschap in de fractie van GroenLinks opgevolgd door Cheraldine Osepa. Claudia Hofemann is voor GroenLinks in deze vergadering benoemd tot commissielid. GroenLinks-raadslid Timo Töns werd door de raad benoemd tot lid van de rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
 
 

Pagina opties