Gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast

Dit item is verlopen op 28-07-2013.
28 juni 2013 - In een extra vergadering heeft de gemeenteraad op donderdag 27 juni de drie laatste bestemmingsplannen vastgesteld die voor 1 juli geactualiseerd moesten worden. Het gaat om Binnenstad 2012, Delft-Oost (Delftse Hout) en Noord-West 1.

De bespreking van de bestemmingsplan Binnenstad 2012 spitste zich net als bij de behandeling in de commissie toe op de mogelijke vestiging van zwaardere (categorie 2)  horeca in de Kromstraat, extra horecaruimte voor winkeliers en de aanleg van bruggen in de binnenstad.


Kromstraat


Een meerderheid van de raad kwam tegemoet aan de bezwaren uit de Kromstraat door via een amendement van D66, PvdA, SP, VVD, GroenLinks en Stadsbelangen de mogelijkheid te schrappen dat panden waar nu horeca categorie 1 voor geldt, de zwaardere status van categorie 2 kunnen krijgen. De feest- en geluidsregels die aanvankelijk in het ontwerpbestemmingsplan voor het Meisjeshuis waren opgenomen, worden door het college overgezet in de algemene plaatselijke verordening.


De raad ging via een amendement van VVD, GroenLinks, Stadsbelangen, D66 en PvdA unaniem akkoord met een aanvulling in het bestemmingsplan die de beslissingsbevoegdheid over de aanleg van nieuwe bruggen in de binnenstad bij de raad laat. Ook de inspraakmogelijkheden blijven bestaan.


Het amendement van STIP en VVD om winkeliers de mogelijkheid te geven om niet 20% maar 40% van hun oppervlak te laten gebruiken voor een horecafunctie kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft. Het amendement werd verworpen.


Het bestemmingsplan Binnenstad 2012 werd door de grootst mogelijke raadsmeerderheid (op Leefbaar Delft na) aangenomen.


Strandpaviljoen


Bij de bespreking van het bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout) draaide het debat grotendeels over de mogelijke vestiging van een strandpaviljoen dat maximaal 450 vierkante meter groot mag zijn. GroenLinks, Stadsbelangen en SP probeerden via een amendement de toegestane omvang van het toekomstige gebouw te halveren. Zij vrezen dat een groot horecapand de rust en de natuur in het gebied te veel verstoort. De fracties kregen echter geen steun van andere partijen. Het amendement werd verworpen.


Dat gebeurde ook met de dubbele motie van afkeuring aan het adres van het wethouder Stephan Brandligt en Pieter Guldemond die werd ingediend door Leefbaar Delft. De motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft en daarmee door een meerderheid van de raad verworpen. Het bestemmingsplan werd ondanks tegenstemmen van Stadsbelangen, SP, Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft door een raadsmeerderheid aangenomen.


Het bestemmingsplan Noord-West 1 werd als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld.


Interpellatiedebat


Op verzoek van Leefbaar Delft hield de raad een kort interpellatiedebat over de vermeende overlast die de vmbo-leerlingen van het Grotius ondervinden van de verbouwing in hun schoolgebouw voor het lustrumfeest van het Delftse Studenten Corps. Ook Stadsbelangen zei dat er overlast tijdens de lesuren was geweest.  Dat viel volgens wethouder Lucas Vokurka reuze mee. Hij erkende dat waar gewerkt wordt spaanders vallen. Maar de lessen hebben er volgens hem nauwelijks hinder van ondervonden. Leerlingen en studenten lopen elkaar ook niet voor de voeten. 


Op vragen van de SP antwoordde de wethouder dat de gemeente geen kosten heeft gemaakt om eventuele overlast voor de school te verlichten. Het dagje Drievliet dat de leerlingen kregen aangeboden, omdat hun sportdag niet kon doorgaan werd door het DSC betaald. Leefbaar Delft hield een motie van afkeuring op zak, maar zei dat de wethouder wel een gele kaart verdiende, omdat de raad slecht was geïnformeerd.


Aan het begin van de vergadering werd door de gemeenteraad Lia Randsdorp benoemd tot nieuwe raadsgriffier. Randsdorp is nu nog raadsgriffier in Zaanstad. Zij begint per 1 september in Delft.

Pagina opties