Gemeenteraad stelt begroting 2020 vast

Dit item is verlopen op 08-12-2019.
8 november 2019 - Na een uitvoerig debat heeft een ruime meerderheid van de raad in de vergadering op donderdag 7 november ingestemd met de programmabegroting 2020 – 2023, de belastingenverordeningen 2020 en de septembercirculaire 2019. De najaarsrapportage 2019 werd als hamerstuk door de raad vastgesteld.

De fracties gebruikten het debat vooral om eigen accenten te leggen in het beleid van dit college. Over de begroting zelf was weinig discussie. De gemeente Delft herstelt zich financieel en hoeft niet te bezuinigen. In 2020 gaan de woonlasten daarom niet omhoog, met uitzondering van de inflatiecorrectie op de onroerendzaakbelasting. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet.

De financiële ruimte van Delft blijft echter beperkt. Geen enkele van de tien raadsfracties kwam met voorstellen om via een amendement iets te veranderen aan de financiële voorstellen van het college. D66, VVD, CDA en ChristenUnie dienden wel een amendement in om de verordening toeristenbelasting Delft 2021 (die onderdeel is van de belastingverordeningen 2020) nog niet vast te stellen. Dat voorstel werd unaniem door de raad aangenomen. De indieners stelden dat er nog een brede discussie volgt over de Toeristische visie van Delft en dat het beter is om de toeristenbelasting daarna vast te stellen. Alle raadsfracties steunden dat standpunt.

Zeventien moties

Naast dit amendement werden in totaal zeventien moties ingediend, waarvan de motie Doorbetalen verzekeringspolis tijdens schuldsaneringstraject al voor de vergadering door Onafhankelijk Delft was ingetrokken. Van de zestien moties die tijdens deze raadsvergadering werden besproken, werden er aan het eind van het debat zes ingetrokken en na het stemmen twee verworpen en acht  aangenomen.
Stadsbelangen Delft trok zijn moties Viering 75 jaar bevrijding met Delftse burgers en Reken je rijk in. Een toezegging van wethouder Martina Huijsmans aan D66, STIP en CDA zorgen ervoor dat die fracties hun motie Veilig op de fiets naar school introkken. De wethouder beloofde dat scholen en ouders worden betrokken bij het inventariseren van de verkeerssituaties bij scholen.

Afvalstoffenheffing

Tweepersoonshuishoudens worden (nog) geen nieuwe categorie binnen de afvalstoffenheffing. De ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, D66, VVD en Stadsbelangen Delft stelden dat voor in hun motie 123-Persoonshuishouden afvalstoffenheffing. De fracties wilden daarbij dat het eenpersoonstarief onveranderd zou blijven, maar de wethouders Karin Schrederhof en Martina Huijsmans zagen te veel haken en ogen voor een snelle invoering van verschillende tarieven in deze heffing. Volgens Schrederhof zou de differentiatie de gemeente weleens verrassend meer aan kwijtschelding kunnen kosten. De fracties namen genoegen met de belofte van de wethouders dat ze de financiële consequenties uitgebreid gaan bekijken.

Wethouder Huijsmans kwam de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA en GroenLinks tegemoet aan hun motie Stop verstening binnenterreinen en privéterreinen. Binnen de huidige parkeernota is volgens de wethouder al veel mogelijk om af te wijken van de regels die gelden voor het aanleggen van parkeerplekken. De fracties vroegen het college om te kijken in welke gevallen mag worden afgeweken van de huidige norm en in de nieuwe nota te werken met een parkeernorm, waarbij naar beneden toe kan worden afgeweken als er alternatieve parkeerplaatsen op loopafstand zijn. De wethouder zei te willen onderzoeken hoe dat geregeld zou kunnen worden.

Lokale journalistiek

Burgemeester Marja van Bijsterveldt overtuigde de indieners van de motie Lokale journalistiek ervan dat ze nog even geduld moeten hebben met het instellen van een lokale mediafonds voor onderzoeksjournalistiek. De ChristenUnie, CDA, Onafhankelijk Delft, PvdA en D66 vroegen het college in de motie onder meer om 75.000 euro opzij te leggen onder de voorwaarde dat er ook geld komt van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en van het Hoogheemraadschap. Portefeuillehouder Van Bijsterveldt lichtte toe dat de aanvraag die de Delftse initiatiefnemers bij het stimuleringsfonds hadden ingediend niet voldeed aan de criteria en daarom weinig kans maakte op toekenning. Daarnaast wees ze op de handreiking van gemeentekoepel VNG over de lokale journalistiek. De burgemeester verwacht dat VNG-advies begin 2020, waarna het volgens haar, opnieuw besproken kan worden bij de komende kadernota.

Verworpen

Van de zestien besproken moties werden er twee door een meerderheid van de raad verworpen. PvdA en ChristenUnie kregen onvoldoende steun voor hun motie Verkeersveiligheid Voorop. Alleen Onafhankelijk Delft en SP steunden deze motie. Daarnaast was er geen meerderheid voor de motie Integraal verkeers- en ontsluitingsbeleid Voorhof. Deze motie van ChristenUnie, SP en CDA werd verworpen, omdat van de overige fracties alleen Onafhankelijk Delft voor stemde.

Ja/Ja-sticker

Een ruime meerderheid van de raad zei donderdag ja tegen de motie Ja tegen de Ja/Ja-sticker. De motie van STIP, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en D66 beoogt in navolging van Amsterdam reclamefolders te weren als er geen Ja/Ja-sticker op de voordeur is geplakt. De verwachting is dat dit papier bespaart. Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden tegen de motie. Het college krijgt tot eind volgend jaar de tijd om met een concrete Delftse uitwerking van de Ja/Ja-sticker te komen.

Huisvesting eerst

Alle fracties, behalve het CDA, stemden voor de motie Housing First. Deze motie van ChristenUnie, STIP, GroenLinks, PvdA en D66 draagt het college onder meer op om in overleg met woningcorporaties en aanbieders van maatschappelijke opvang en beschermd wonen het concept van Housing First uit te werken. Dit concept helpt dak- en thuislozen met allerlei problemen eerst aan een huis en daarna met intensieve individuele begeleiding.

Leegstand

Stadsbelangen Delft was de enige fractie die tegen de motie Liever tijdelijke huisvesting dan leegstand stemde. De motie van STIP, Onafhankelijk Delft, PvdA en D66 geeft het college opdracht om uit te zoeken welke locaties in Delft geschikt zijn voor de tijdelijke huisvesting van studenten en jongeren. Dat moet na overleg met andere partners van de gemeente leiden tot de realisatie van tijdelijke studenten- en jongerenwoningen. Wethouder Schrederhof liet op vragen van diverse fracties dat daarbij ook wordt gekeken naar de huisvesting van Delftse studenten in omringende gemeenten.  

Huurteam

Een ruime raadsmeerderheid was er ook voor de motie Huurteam Delft die werd ingediend door STIP, SP, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Volgens deze motie moet het college onderzoeken of een huurteam in Delft een geschikt instrument is om huurders van particuliere woningen bij te staan. Alleen de VVD stemde tegen.

Afvalscheiding

De raad stemde unaniem in met de motie Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft. De motie van VVD, CDA, D66, STIP en Onafhankelijk Delft geeft het college  opdracht om het nieuwe inzamelen niet zonder meer in alle Delftse wijken in te voeren, maar ook de mogelijkheid te creëren voor na-scheiding. De partijen zeiden meer maatwerk in de afvalscheiding te willen. Het college moet de raad over de voortgang van deze maatwerkaanpak periodiek informeren.

De motie 75 Jaar bevrijding digitaal van Stadsbelangen Delft kreeg eveneens de steun van alle andere raadsfracties. Het college moet bij het Mondriaanfonds subsidie aanvragen, om de Delftse gegevens over de Tweede Wereldoorlog op een eenvoudige manier digitaal toegankelijk te maken voor de bewoners en voor Delftse onderwijsinstituten. Unanieme instemming was er ook voor de motie Stadsdekkend 24/7 openbaar AED-netwerk van CDA, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, PvdA en Stadsbelangen Delft. Delft komt nog 7 reanimatieapparaten te kort om overal in de stad binnen zes minuten iemand met een hartstilstand te kunnen reanimeren. De indieners van de motie vragen het college om samen met andere organisaties te komen tot een stads-dekkend netwerk, financiële dekking, trainingen in het gebruik van de apparaten en dit meer onder de aandacht te brengen van de Delftenaren.

De SP kreeg de steun van alle raadsfracties voor de motie Onderhoud en schimmelaanpak huurwoningen. Het college moet in overleg met corporaties en private verhuurders deze problematiek in kaart brengen en dit overzicht met een plan van aanpak aanbieden aan de raad.

Programmabegroting

Bij de stemming over de programmabegroting 2020 – 2023 stemden Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en SP tegen. Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden ook tegen de belastingenverordeningen 2020 en de septembercirculaire 2019. De SP en de andere partijen in de raad stemden daarmee in.

In memoriam

Aan het begin van de vergadering stond burgemeester Van Bijsterveldt kort stil bij het overlijden van Joop de Jong. Hij was van januari 2002 tot en met maart 2010; eerst vier jaar raadslid en daarna vier jaar commissielid voor Stadsbelangen Delft. De Jong was in Delft vooral bekend als oud-voorzitter en erelid van de Kynologenclub Delft en omstreken. Hij overleed op 18 oktober op 73-jarige leeftijd.
 

Pagina opties