Gemeenteraad stelt begroting 2019 vast

Dit item is verlopen op 09-12-2018.
9 november 2017 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 8 november ingestemd met de programmabegroting 2019 – 2022 en de belastingenverordeningen 2019. De najaarsrapportage 2018 werd als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld.

Er werden door de raadsfracties minder moties en amendementen ingediend dan andere jaren, aangezien de begrotingsvoorstellen gebaseerd zijn op voortzetting van beleid . Nieuwe plannen en voorstellen komen begin 2019 aan bod bij de behandeling van het Bestuursprogramma voor de komende jaren. Diverse fracties lieten weten uit te kijken naar dat programma, omdat er dan gediscussieerd kan worden over de vraag waar er binnen de begroting meer of minder geld naar toe moet. In totaal werden één amendement en zes moties ingediend. Het amendement en één motie werden aan het eind van het debat ingetrokken. Alle overige moties werden verworpen.

Amendement

Het amendement van Stadsbelangen Delft om de voorgestelde verlaging van de leges voor de splitsingsvergunning om te zetten in een verhoging werd door die fractie ingetrokken, nadat wethouder Stephan Brandligt had toegelicht dat het daarbij ging om een fout die in december in de belastingverordeningen wordt gecorrigeerd.

Financiële winkel

De SP trok de motie Financiële winkel in, nadat wethouder Karin Schrederhof duidelijk had gemaakt dat in het onderzoek naar de situatie rond de onregelmatigheden in de schuldhulpverlening ook uitgebreid wordt gekeken naar de capaciteit. De SP kon daarmee uit de voeten;  de fractie gaf aan dat dit antwoord van de wethouder impliceert dat die capaciteit wordt uitgebreid als dat nodig blijkt te zijn om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Verworpen moties

Stadsbelangen Delft kreeg voor de motie Stop verkamering alleen steun van Onafhankelijk Delft. De rest van de raad vond het te ver gaan om nieuwe vergunningaanvragen zo spoedig mogelijk tijdelijk te verbieden. De meerderheid van de raad stemde ook niet voor de motie Verlaging OZB 2019 die was ingediend door Stadsbelangen Delft, CDA en ChristenUnie en daarnaast op de steun kon rekenen van Onafhankelijk Delft en SP.

Er was ook geen meerderheid voor de motie Ruimte voor stimuleringssubsidies. Stadsbelangen Delft en CDA wilden het college via deze motie opdragen een ton extra aan financiële ruimte te vinden voor stimuleringssubsidies. De motie kreeg steun van Onafhankelijk Delft en de SP. Van de overige fracties liet onder meer GroenLinks weten de financiële keuzes integraal en in samenhang bij het bestuursprogramma te willen maken.

Stadsbelangen Delft en CDA kregen ook onvoldoende handen omhoog voor de motie Besluitvorming aantal woningen. Onafhankelijk Delft, SP en ChristenUnie steunden de motie die beoogde om het in Delft niet langer te hebben over plannen om 15.000 woningen te bouwen, omdat de raad daar volgens de indieners nog nooit een concreet voorstel over heeft vastgesteld. De fracties stelden voor eerst het  gesprek met de stad te voeren en om daarna over een eventueel vast te stellen exact aantal woningen een voorstel aan de raad voor te leggen.

D66, VVD en wethouder Karin Schrederhof wezen erop dat het getal van 15.000 een richtlijn is die door rijk en provincie is genoemd voor Delft. Daarnaast werd toegelicht dat de ambitie van de 15.000 extra woningen al in eerder door de raad vastgestelde stukken staat opgenomen. De motie werd hierna verworpen.

Dat gebeurde ook met de motie Speeltuinen van de SP. De fractie vroeg het college om zo snel mogelijk een herijkingsplan speelplekken op te stellen. Wethouder Martina Huijsmans legde uit dat de speelplekken worden meegenomen in het onderhoud van de sport- en speelterreinen. Volgens de wethouder, die erkende dat er op de speelplekken is bezuinigd, is het onderhoud bedoeld om die plekken weer op orde te krijgen. Een meerderheid bestaande uit de coalitiepartijen en het CDA, stemde tegen de motie.

Raadsvoorstellen

Hierna werden de twee raadsvoorstellen Belastingverordeningen 2019 en Programmabegroting  2019 in stemming gebracht. Een ruime meerderheid bestaande uit de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie stemde in met beide voorstellen, de fracties van Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen.

Proces Prinsenhof

Naast de begroting boog de raad zich donderdagavond ook over het proces rond de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof-Agathaplein. In de commissievergadering van 4 oktober was al veel discussie gevoerd over de status van de ruimtelijke visie die in december 2017 door de raad is vastgesteld.  In die vergadering lichtte wethouder Bas Vollebregt toe dat die visie geen plan is, maar een middel om in gesprek te gaan met de stad.  In dat gesprek met de Delftenaren en een samen te stellen werkgroep gaat onder meer gesproken worden over de drie scenario’s die de raad uitgewerkt wil zien.

ChristenUnie, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en het CDA dienden de motie Zorgvuldig proces en serieuze inspraak in, onder andere om vanuit de raad voor alle helderheid uit te spreken dat “de ruimtelijke visie van bureau Merkx een beginpunt is voor gesprek met de stad en de raad, en een belangrijke bouwsteen in het complexe proces, maar dat wat daarin staat ook op een andere manier kan worden ingevuld” .  Wethouder Vollebregt gaf aan de inhoud van de motie over te nemen, wat inhoudt dat het college ook over de uitgangspunten met de werkgroep in gesprek te gaan en te horen hoe deze bij de werkgroep leven en daarnaast aan de raad voor/ bij de uitwerking van de scenario’s te rapporteren welke uitgangspunten ter discussie (hebben ge)staan in of zijn toegevoegd door de werkgroep en hoe het college daarop reageert. Na een extra bevestiging  van deze toezegging  door de wethouder kon uiteindelijk ook Onafhankelijk Delft ermee uit de voeten dat de motie dan niet meer in stemming hoefde te worden gebracht.

Vanuit zowel raad als het college werd tijdens het debat opgemerkt dat alle inzet erop gericht moet zijn dat aan het eind van het proces er een zo breed mogelijke steun ontstaat.  De SP voegde daaraan toe dat daarbij ook onderzocht moet worden hoe het museum voor alle Delftenaren gratis toegankelijk kan worden. Wethouder Vollebregt zegde toe dat het college de mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen gaat onderzoeken.
 

Pagina opties