Gemeenteraad in debat over Kaderbrief 2019

Dit item is verlopen op 24-07-2019.
24 juni 2019 - Bijna alle raadsfracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 20 juni gewezen op de hoge ambities die het college heeft vastgelegd in de Kaderbrief 2019. Ambities die in grote lijnen op de steun kunnen rekenen van de coalitiepartijen, maar die volgens de oppositiepartijen omgezet moeten worden in concrete acties.

De Kaderbrief 2019 geldt als dé opmaat naar de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden. In de eerste termijn van deze raadsbehandeling gaven de tien raadsfracties hun kijk op de toekomst van Delft.

Op donderdag 27 juni vindt vanaf 19.30 uur in de raadsvergadering de afrondende behandeling plaats en kan de raad via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid.

Daarnaast bespreekt de raad nog verschillende andere onderwerpen, zoals het voorstel Vaststelling huisvestingsverordening Delft 2019. STIP nam dit voorstel na de commissievergadering mee terug naar de fractie en liet weten een motie te overwegen. STIP deed hetzelfde met het voorstel Aanleg Gelatinebrug, loswal en ligplaatsen.

Vervolgens behandelt de raad de aangepaste conceptzienswijze op de toekomstige governance van Avalex. De fracties van de ChristenUnie, D66, SP en PvdA namen de reactie op de conceptvervoerplannen 2020 MRDH voor bespreking mee terug naar de fractie en ze overwegen een motie (meer grip en controle op MRDH) in te dienen.

De brief van het college over de preventiemaatregelen rond oud en nieuw is na de commissievergadering door de fracties van PvdA, CDA, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en Stadsbelangen Delft intern besproken om wellicht in de raadsvergadering met een motie te komen.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties