Gemeenteraad haakt in op de actualiteit

Dit item is verlopen op 27-10-2019.
27 september 2019 – Met drie moties op niet-geagendeerde onderwerpen wilde de raad in de eerste vergadering na het zomerreces op donderdag 26 september inspelen op de actualiteit. Het komt niet zo vaak voor dat fracties op deze manier  thema’s aan de raadsagenda willen toevoegen die niet eerder in een commissievergadering zijn besproken. Echter bij het vaststellen van de agenda werden deze moties  ingetrokken.

Dat gebeurde met de motie Ja tegen de Ja/Ja-sticker van STIP, GroenLinks en ChristenUnie. STIP liet namens de mede-indieners weten die motie voor de invoering van de Ja/Ja-sticker graag met andere partijen te willen bespreken in de komende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Stadsbelangen Delft trok om dezelfde reden de actuele motie Twee keer niks in. Deze motie wil dat de kinderboerderij Tanthof en het Abtswoudsepark niet worden meegenomen als mogelijke nieuwbouwplek voor de scholenschuif in Tanthof. Dit onderwerp komt aan bod in de komende commissie Sociaal Domein en Wonen. In de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt onder meer gesproken over het flexibel hanteren van de parkeernorm. Voor de ChristenUnie en het CDA was dat reden om hun actuele motie Stop verstening binnenterreinen en privéterreinen in te trekken.

Mobiliteitshub

Een ruime meerderheid van de raad ging donderdagavond akkoord met het voorstel om aan de programmering van Nieuw Delft één of meerdere mobiliteitshub(s) toe te voegen. Dat zijn plekken waar bewoners en bedrijven gebruik kunnen maken van deelauto’s, deelfietsen en andere leenvervoermiddelen. De raad heeft hiervoor ruim 1 miljoen euro vrijgemaakt. Een flink bedrag, volgens diverse fracties, dat door het college ook goed verantwoord moet worden in voortgangsrapportages. Wethouder Martina Huijsmans kon nog niet exact zeggen hoe en wanneer ze de raad hierover gaat informeren, maar dat ze dat gaat doen staat volgens haar buiten kijf.

CDA, Stadsbelangen Delft, SP en ChristenUnie probeerden via het amendement Go/no go na marktverkenning mobiliteitshub(s) mogelijk te maken, omdat de specificaties van de hubs op dit moment nog niet bekend zijn. Het amendement werd wel gesteund door Onafhankelijk Delft, maar niet door de meerderheid van de raad en werd verworpen. De tegenstemmers, waaronder GroenLinks en D66, stelden dat eventuele kavelkopers de zekerheid moesten hebben dat de mobiliteitshubs er komen. De fracties van CDA, SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen het voorstel.

Betaald parkeren

Ook in de Wilgenlaan wordt betaald parkeren ingevoerd. Dat is de uitkomst van het debat over het voorstel om de parkeergebieden D en E uit te breiden met de invoering van betaald parkeren in het Agnetapark en de Bomenwijk (inclusief Oude IJsbaan). De Wilgenlaan was niet opgenomen als betaald-parkeerstraat in het voorstel, maar werd daar via een amendement van D66, PvdA, GroenLinks en STIP aan toegevoegd. In de commissievergadering bleek dat de bewoners van de Wilgenlaan voorstander waren van vergunningparkeren in hun straat. CDA en Onafhankelijk Delft stemden tegen het amendement, de overige partijen stemden voor. Tegen het aangepaste voorstel stemden naast het CDA en Onafhankelijk Delft, ook Stadsbelangen Delft en SP.

Een amendement van CDA, SP, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft om geen parkeerregulering in te voeren in de Bomenwijk werd, wel door Onafhankelijk Delft, maar niet door de overige fracties gesteund en werd daarmee verworpen. Dat gebeurde ook met de motie Geen indexering tarieven parkeergarages van CDA, Stadsbelangen Delft, SP en ChristenUnie en de motie Aanpassing van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2019 van Stadsbelangen Delft, SP en CDA.

In het debat werd door diverse fracties onder meer ingegaan dat het maar eens afgelopen moest zijn bij het telkens moeten invoeren van betaald parkeren in buurten waar automobilisten naar uitwijken om gratis te kunnen parkeren. Ook wethouder Martina Huijsmans zei een eind aan dit ‘waterbed-effect’ te willen maken. Enkele fracties proberen alvast mee te denken aan een structurele oplossing zoals invoering van betaald parkeren in heel Delft of zoals de SP voorstelde de invoering van parkeerschillen. Volgens Stadsbelangen Delft is de oplossing veel simpeler; geef bewoners in een wijk een gratis vergunning om de auto voor de deur te kunnen parkeren en laat bewoners van buiten die wijk betalen. Ook over het aanpassen van de parkeertarieven in de garages en op straat is het laatste woord nog niet gezegd. De wethouder wees herhaaldelijk op een interactieve raadssessie, waarin de fracties komende maandag de kans krijgen om met ambtenaren van gedachten te wisselen over het parkeren in Delft.

Eenzaamheid

De gemeente Delft gaat geen 150.000 euro besteden voor de aanschaf van 100 tablets om daarmee de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De motie Eenzaamheid versus 100 tablets die werd ingediend door de fracties van de ChristenUnie, CDA, VVD, STIP, Stadsbelangen Delft, SP en D66 werd overgenomen door wethouder Karin Schrederhof.

Zij liet de raad weten dat ze na het uitgebreide debat in de commissie er in het college over had gesproken en dat ze toen al tot de conclusie was gekomen dat het beter was om de helft van het bedrag te gebruiken voor de tablets en de rest van het geld voor een bredere inzet tegen eenzaamheid, zowel onder ouderen als onder jongeren. Dat was voor de indieners van de motie voldoende om de motie in te trekken.

De indieners van de motie bepleitten in de raadsvergadering een intensivering en verbreding van de aanpak van eenzaamheid in Delft. Dat is volgens hen nodig omdat er in Delft meer mensen dan het landelijke gemiddelde eenzaam zijn. Dat cijfer moet volgens de fracties minimaal gelijk of onder dat gemiddelde worden gebracht. Daarvoor willen ze onder meer onderzoek naar de behoefte van de doelgroep en een uitbreiding van de lokale coalitie tegen eenzaamheid met jongeren en ouderen, MKB en andere organisaties, zoals culturele, religieuze en onderwijsinstellingen, studentenverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Percentage

Delft moet bewoners met een uitkering niet de stad uitjagen door dure huizen te bouwen en om zo tot een andere bevolkingsopbouw te komen. Dat las de SP in de impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft 2040. Dat in de analyse wordt gesproken over het verlagen van het percentage bewoners met een uitkering leidde bij de SP tot de motie Geen percentage maar personen.

Enkele andere fracties, waaronder GroenLinks en STIP, ontkenden stellig dat de gemeente bewoners de stad uit wil jagen. Volgens GroenLinks laat de analyse zien dat verstedelijking niet alleen gaat over de ruimte in de stad, maar heel veel andere onderwerpen raakt. Ook wethouder Stephan Brandligt sprak de veronderstelling van de SP tegen. De ChristenUnie zei begrip te hebben voor de kritiek van de SP en wees het college erop toch vooral zorgvuldig te formuleren, omdat die formuleringen anders een eigen leven kunnen gaan leiden. De ChristenUnie en Stadsbelangen Delft stemden voor, maar de meerderheid van de raad verwierp de motie van de SP.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer stemde raad onder meer in met het Bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage Grasbuurt, de wijziging bestemmingsplan Het Arsenaal en de aanvraag investeringskrediet aankoop Vestia woningen.

Stadsbouwmeester

De raad ging ook akkoord met de benoeming van stadsbouwmeester Tako Postma. Hij volgt Wytze Patijn op die van 2011 tot en met 2017 stadsbouwmeester van Delft was. Postma was eerder werkzaam voor architectenbureau Inbo en is daarnaast lid van de Commissie Ruimtelijk kwaliteit in Amsterdam. In zijn functie als stadsbouwmeester adviseert hij het gemeentebestuur en is het zijn taak om samenhang in de verschillende bouwplannen te brengen en die ook te bewaken.

Raadswissels

Aan het begin van de vergadering nam de raad afscheid van SP-raadslid Wim Hamelink en VVD-fractievoorzitter Bart Smals. Hun stoelen werden na de afscheidswoorden van de raadsvoorzitter ingenomen door respectievelijk Marjon Kok (SP) en Tessa van den Berg (VVD). Beiden waren in hun fracties al actief als commissielid. Casper Kroes werd namens de VVD benoemd tot commissielid.

Pagina opties