Geen ingrijpend gesleutel aan begroting

Dit item is verlopen op 30-11-2012.
31 oktober 2012 – De bespreking van de begroting in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte hebben dinsdag 30 oktober geen grote wijzigingsvoorstellen opgeleverd. De diverse fracties stonden onder meer stil bij parkeren, de strategische agenda voor de binnenstad en bij de bestemmingsplanprocedure in relatie tot de actualisatie van beleidsnota’s.

De VVD kondigde aan dat ze, samen met de fractie van Stadsbelangen, nu reeds amendementen wil indienen over de hoogte van de handhavings- en administratiekosten van het parkeersysteem en de kosten van onderhoud parkeervakken.

Parkeerbeleidskader

De fracties vinden de kosten niet alleen te hoog; maar vinden ook dat bepaalde kosten niet toegerekend zouden moeten worden aan het systeem van het gesloten circuit. Andere fracties gaven aan deze punten te willen bespreken bij de discussie over de herijking van het parkeerbeleidskader, in het voorjaar 2013. Wethouder Milène Junius lichtte toe dat, in afwachting van de herijkingsdiscussie, de parkeertarieven voorlopig niet worden verhoogd.

Parkeermeters

De SP-fractie vroeg aandacht voor de parkeerproblematiek bij het winkelcentrum in de Bomenwijk en stelde voor om er enkele parkeermeters te plaatsen. Wethouder De Prez antwoordde dit voorlopig niet van plan te zijn, vooral ook omdat er afspraken zijn gemaakt met de ondernemers en vooralsnog met borden getracht wordt de situatie daar te verbeteren. De SP-fractie overweegt nog wel om een motie op dit punt in te dienen.

Binnenstad

STIP, D66, GroenLinks en VVD vroegen aandacht voor de wijze, waarop het beschikbare budget voor de binnenstad besteed gaat worden. Het tegengaan van leegstand en de mogelijkheid van inpandig fietsparkeren waren andere onderwerpen die ter sprake kwamen. Wethouder Junius liet weten dat er een weerbaarheidsanalyse is uitgevoerd en dat op grond daarvan het beschikbare budget zo effectief mogelijk ingezet wordt. Hierbij wordt in principe gewerkt langs vier programmalijnen waarover de raad eerder is geïnformeerd. De mogelijkheid van een fietsenstalling onder het voormalige postkantoor aan de Hippolytusbuurt wordt onderzocht, maar is mede afhankelijk van de nieuwe huurders die per 1 januari 2013 in dit pand komen. D66 gaf aan een motie te overwegen over fietsparkeren in de binnenstad.

De D66-fractie vroeg verder aandacht voor de uitvoering van het Lokaal Verkeer en Vervoersplan en het FietsActiePlan en de budgetten die vooral voor de langere termijn beschikbaar zijn voor de fietsinfrastructuur. De wethouder werd opgeroepen om tijdig bij de provincie en het stadsgewest te lobbyen en subsidies aan te vragen voor met name de grotere projecten. Wethouder Junius zegde toe hiermee aan de slag te gaan en vóór de zomer met een voorstel te komen.

Vluchtdeuren

De fractie van Onafhankelijk Delft vroeg opheldering bij de wethouder over een bedrag dat gereserveerd staat voor het aanbrengen van extra vluchtdeuren in de spoortunnel. Uit navraag was gebleken dat de kosten van deze extra deuren voor rekening komen van ProRail, waardoor de reservering overbodig lijkt te zijn. Wethouder Junius antwoordde dat dit bedrag toch wordt aangehouden als een soort buffer, voor het geval de gemeente op dit punt toch extra kosten zou moeten maken. Onafhankelijk Delft kondigde aan een motie in te dienen over dit onderdeel.

Bestemmingsplannen

In het tweede blok ging de discussie tussen de commissie en wethouder Pieter Guldemond met name over groen in bestemmingsplannen en over de juiste volgorde bij de behandeling van bestemmingsplannen in relatie tot actualisatie van beleidsnota’s .  Pieter Delleman (Belangenvereniging TU-Noord) en Geert van Poelgeest (KNNV) spraken beiden in over het belang van een goede ecologie in de stad, het benutten van de groenblauwe kansenkaart en de juiste verhouding tussen bestemmingsplan en beleidsnota’s. Diverse fracties bevroegen de wethouder op deze punten.

Wethouder Guldemond legde uit dat het college de actualisatie van de bestemmingsplannen zo goed en praktisch mogelijk probeert te combineren met de actualisatie van de diverse beleidsnota’s. Hij ziet dit niet als bezwaarlijk, omdat enerzijds burgers zo goed mogelijk worden voorgelicht over nieuw beleid en anderzijds de definitieve bestemmingsplannen zo actueel mogelijk zijn. Ook worden de diverse beleidsnota’s eerst in de raad besproken, voordat de relevante bestemmingsplannen definitief worden vastgesteld. Stadsbelangen en GroenLinks overwegen hierover een motie in te dienen.

Nieuwe procedure

Deze fracties hadden ook bedenkingen bij het voornemen van het college om het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan in de toekomst af te schaffen. Ze vroegen zich af of de ene informatieavond die dan georganiseerd wordt voldoende is om de burgers op een goede manier te betrekken bij de planvorming. Wethouder Guldemond zegde toe,  vóór de raadsvergadering van  donderdag 8 november, de raad nader toe te lichten over deze nieuwe procedure.

Naar aanleiding van een vraag hierover vanuit de STIP-fractie zegde wethouder Guldemond toe dat een voorstel over de rol van de zogeheten kwaliteitskamer bij de beoordeling van ruimtelijke plannen vóór de zomer 2013 wordt aangeleverd. 

Pagina opties