Gasthuislaan blijft commissie bezighouden

Dit item is verlopen op 13-04-2020.
13 maart 2020 – Opnieuw hebben enkele bewoners van de Gasthuislaan in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hun ongenoegen geuit over het sluipverkeer in hun straat, het gebrek aan handhaving en het gebrek aan communicatie met de gemeente. Met diverse bouwprojecten in de buurt in het vooruitzicht en werk aan de riolering in de Gasthuislaan vroegen ze de commissie op donderdag 12 maart wederom om aandacht.

De brieven die bewoners naar de raad hadden gestuurd waren voor de fracties van de ChristenUnie, CDA en Onafhankelijk Delft aanleiding om dit onderwerp te bespreken. In navolging van de insprekers uit de Gasthuislaan vroegen de drie fracties aan wethouder Martina Huijsmans om te luisteren naar het ontevreden gevoel van de bewoners en om samen met hen in gesprek te gaan om bij volgende projecten niet weer in een situatie van wederzijds onbegrip te verzeilen. Als het aan het CDA ligt gaat de aandacht daarbij vooral naar de verkeersveiligheid. De ChristenUnie riep de wethouder op om in gesprek te gaan met de bewoners en Onafhankelijk Delft zou de Gasthuislaan het liefst afgesloten zien.

In haar reactie wees de wethouder onder meer op het open gesprek dat met bewoners van de Gasthuislaan en omgeving vorige maand plaatsvond. Ze wees op de aanstelling van de omgevingsmanager en deed uit de doeken dat bij bouwprojecten de gemeente te maken heeft met veel betrokken partijen en veel regels en richtlijnen. De vrees van bewoners dat er ‘Amsterdammertjes’ gaan verdwijnen na de rioleringswerkzaamheden vond de wethouder voorbarig. Niet alle paaltjes gaan weg, verzekerde ze de commissie. Ze liet de commissie ook weten dat er nog een bijeenkomst over de herinrichting van de Gasthuislaan wordt gehouden en dat bewoners daar kunnen meepraten. Pas daarna wordt een definitief ontwerp gemaakt.

GroenLinks hoopt dat de wethouder met een permanente oplossing komt om het sluipverkeer uit de binnenstad te weren. Net als D66, verwacht STIP, dat de oplevering van de Sebastiaansbrug een groot deel van de verkeersproblemen in de Gasthuislaan oplost. PvdA zei blij te zijn dat niet alle paaltjes verdwijnen en de bewoners betrokken blijven bij de komende bouwprojecten in hun buurt.

Stadsbelangen Delft en SP waren minder tevreden met de reactie van de wethouder. Zij drongen aan op het verbeteren van de communicatie met de bewoners. De ChristenUnie riep de wethouder op om koffie te gaan drinken met de bewoners om nader tot elkaar te komen. De fractie van het CDA ziet dat niet snel gebeuren zolang het ontevreden gevoel van de bewoners beantwoord wordt door de ratio van de wethouder. Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft kondigden aan het eind van het debat moties aan. Volgens Onafhankelijk Delft heeft wethouder Huijsmans een uitgelezen kans om met de bewoners van de Gasthuislaan op een lijn te komen. Op donderdag 2 april praat de gemeenteraad in zijn vergadering verder over dit onderwerp.

Panjolocatie

Ook bij de bespreking van de burgerbrief bouwplanontwikkeling Abtswoudseweg-Zuideinde, Panjolocatie, lieten bewoners van zich horen. Drie insprekers uit de buurt Delftzicht spraken hun zorgen uit over het plan om op de Panjolocatie een appartementencomplex te realiseren zonder dat ze daarover konden meepraten met de gemeente en de projectontwikkelaar. De bewoners zien een flat van bijna 32 meter hoog niet zitten. Bovendien vroegen ze aandacht voor de logistieke omgeving, de dichte plint van het gebouw, windhinder en de kruisende verkeersstromen.

Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft hadden om bespreking van de brief gevraagd en vroegen wethouder Huijsmans naar de mogelijkheden om de bewoners nog te betrekken bij dit project en of er nog ruimte is om het plan aan te passen.

Wethouder Huijsmans gaf een toelichting op de Delftse participatieaanpak Delfts Doen. Voor de Panjolocatie is er volgens haar veel overleg geweest tussen bewoners en de projectontwikkelaar. De gemeente had daarnaast ook veelvuldig overleg met bewoners over de ontwikkelingen in de Spoorzone legde de wethouder uit. Het overleg met de bewoners leidde volgens haar tot diverse planaanpassingen aan het gebouw en in de omgeving.

STIP noemde het verwarrend dat bewoners spraken over geen participatie en de wethouder over veelvuldig overleg. Evenals de VVD wees STIP erop dat het participatietraject waar de bewoners op doelden nog moet beginnen. STIP sprak de verwachting uit dat de punten van de bewoners terug komen in het ontwerpbestemmingsplan.

Ook de PvdA pleitte voor meer betrokkenheid voor de omwonenden van de Panjolocatie. D66 vond het lastig om een inhoudelijk oordeel over het plan te geven dat nog niet in beton gegoten is. Die fractie onthield zich daar dan ook van.

Wethouder Huijsmans informeerde de commissie nog eens extra over de planprocedure en de rollen die bewoners en de raad daarin nog kunnen spelen. De discussie over hoogtes, parkeerplekken moet volgens haar nog gevoerd worden. In die procedure zal ook de verkeersafwikkeling worden meegenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de kaders die de raad daarvoor al heeft vastgesteld. Die uitleg was voor de commissie voldoende om dit onderwerp niet verder te bespreken in de komende raadsvergadering.

Kruisstraat

Op verzoek van de fracties ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA en Onafhankelijk Delft besprak de commissie de collegebrief over de afdoening toezegging Kruisstraat 71. In deze brief blikt het college terug op het gelopen proces en de rol van de raad.

GroenLinks hield de commissie in het debat een spiegel voor met vragen of de raad in dat proces wel of niet te kort is geschoten. Volgens het CDA klonk dat bijna als een enquête. Maar GroenLinks zou liever met de benen op tafel praten met een groepje raadsleden. De PvdA sloot zich daarbij aan. Met een kleine afvaardiging van de raad kijken naar de vragen die de raad zichzelf kan stellen om er van te leren, aldus de PvdA.

Het CDA was vooral benieuwd welke lessen het college heeft geleerd van dit project en welke verbeteringen in gang zijn gezet. Onafhankelijk Delft ziet de zaak nog niet als afgedaan, omdat het proces nog onder de rechter is. Die fractie vroeg de commissie daarom om dit onderwerp aan te houden en ook het college tijd te geven om de eigen rol verder te onderzoeken.

Wethouder Bas Vollebregt zei dat de gemeente inderdaad nog op een uitspraak wacht. Het dossier Kruisstraat is volgens Vollebregt nog niet gesloten en in de ambtelijke uitvoering zijn wat hem betreft verbeteringen doorgevoerd. De wethouder kon zich vinden in de suggestie van GroenLinks dat de raad verder praat over zijn rol.

Ook STIP zei wel het nut te zien van zelfreflectie. De VVD zei die behoefte niet te zien. Die fractie ziet meer in vooruitkijken.

Hamerstuk

In het proceduredeel van de commissievergadering besloten de fracties het voorstel Definitieve VVGB voor project Kloosterkade-Keurenaerstraat als hamerstuk toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering die op donderdag 2 april wordt gehouden.

Delfts Kwartiertje

De ChristenUnie kondigde tijdens het Delfts Kwartiertje aan een motie te overwegen na de beantwoording door wethouder Stephan Brandligt op vragen over het besluit geluidsanering Julianalaan, Kanaalweg en Oostplein. De fractie had vragen over de voorgestelde oplossing een hogere waarde voor geluidsbelasting vast te stellen voor 70 saneringswoningen. Dit onderwerp staat door de aangekondigde motie op de agenda van de komende raadsvergadering.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen besprak in een beeldvormende bijeenkomst de opgave waar de gemeente voor staat met betrekking tot ouderenhuisvesting. Eerst gaf onderzoeksbureau Companen een toelichting op zijn onderzoek naar de Delftse situatie, waarna de commissie in gesprek ging met vertegenwoordigers van bewoners, ouderenbonden en een aantal partners van het convenant Langer en Weer Thuis.

Wijkschouw

Raads- en commissieleden hielden donderdagavond voor het eerst een wijkschouw. Tijdens dit bezoek aan de wijk Hof van Delft hield de wijkagent een presentatie in buurthuis De Wending en werd met bewoners gesproken over mooie en minder mooie kanten van wonen in deze buurt. Bewoners wezen onder meer op de parkeerproblemen in de smalle straten, de natte boel in het Wilhelminapark en de rommel in het park. De volgende wijkschouw houdt de gemeenteraad in Voorhof.
 

Pagina opties