Fractievoorzitters houden college een spiegel voor

Dit item is verlopen op 03-08-2020.
3 juli 2020 – De fractievoorzitters hebben in de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 2 juli hun bespiegelingen laten horen over de Kaderbrief 2020. Hierin schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren.

De kaderbrief wordt jaarlijks door het college naar de raad gestuurd en geldt als opmaat voor de programmabegroting 2021-2024 die na de zomer wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het college schrijft in de Kaderbrief 2020 dat de financiële situatie van Delft fors verslechterd. Dat komt door tekorten in de bekostiging van het sociaal domein én door de coronacrisis, waarvan de financiële impact op dit moment nog niet geheel duidelijk is.

Het voorstel van het college met als titel Eerste financiële vertaling coronacrisis en Meicirculaire 2020 wordt volgende week donderdag 9 juli door de fracties betrokken bij de behandeling van de Kaderbrief 2020 in de raadsvergadering. In die vergadering zal het voorstel Kwijtschelding van huur en erfpacht van gemeentelijke objecten door de raad als hamerstuk worden vastgesteld.

In hun bespiegelingen kondigden CDA en Stadsbelangen Delft aan dat ze tijdens die raadsvergadering moties gaan indienen bij de kaderbrief en de ChristenUnie liet weten een amendement te overwegen.

Lees hier de bespiegelingen van alle fractievoorzitters

Namens het college reageerden burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder financiën Stephan Brandligt op de inbreng van de fracties. De burgemeester reflecteerde op enkele punten die door diverse fracties naar voren waren gebracht, zoals ruimte voor de stad en de kracht van Delft. Ze wees onder meer op initiatieven die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan in de stad en het belang om juist in deze tijd als stadsbestuur te werken aan het versterken van initiatief, van de economie en van werkgelegenheid voor iedereen. Ze stipte ook de samenwerking tussen raad en college aan en de samenwerking tussen coalitie en oppositie. Ze kondigde verder aan dat het college gaat werken aan een beleidsrijke begroting die zoveel mogelijk aansluit bij het gevoelen van de raad.

Wethouder Brandligt ging uitvoerig in op de overleggen die hij bij de provincie en bij de VNG heeft gevoerd met andere wethouders van financiën. Delft is niet de enige gemeente in Nederland die er slecht voorstaat. Nagenoeg alle gemeenten verkeren in financieel zwaar weer en kampen met enorme tekorten. De coronacrisis hakt er flink in, maar al voor die tijd droeg Den Haag taken over aan de gemeenten zonder de nodige financiën om die taken ordentelijk te kunnen uitvoeren. De gemeenten hebben de laatste tijd diverse pogingen gedaan om de situatie onder de aandacht te brengen van de minister en de Tweede Kamer, maar dat signaal is volgens Brandligt nog niet duidelijk overgekomen.

De vraag is volgens de wethouder of en hoe dat signaal overgebracht kan worden in Den Haag. Een sluitende begroting betekent volgens de minister dat een gemeente geen problemen heeft en een niet-sluitende begroting zorgt ervoor dat een gemeente onder toezicht komt te staan. De wethouder noemde die situatie een bizar dilemma. Hij liet de commissie weten dat samen met andere gemeenten wordt gezocht naar een verstandige strategie. Hij noemde als mogelijke optie om de urgentie over te brengen van het niet meer uitvoeren van wettelijke taken. Wethouder Brandligt kondigde aan dat de raad na de zomer voorstellen met maatregelen kan verwachten om de Delftse begroting sluitend te krijgen.

Pagina opties