Fractiestandpunten programmabegroting 2020-2023

Dit item is verlopen op 30-11-2019.
Het college van burgemeester en wethouders van Delft heeft op 20 september de Programmabegroting 2020 – 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begeleidende brief stelt het college dat de begroting een positief financieel perspectief biedt en structureel in evenwicht is. Het college stelt dat Delft zich financieel herstelt, zonder dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Het college zegt te streven naar beheerste woonlasten voor Delftenaren. In 2020 gaan de woonlasten daarom niet omhoog, met uitzondering van de inflatiecorrectie op de onroerendzaakbelasting. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet.
De financiële ruimte van Delft blijft volgens het college beperkt. Het begrotingssaldo is positief, maar laat in de ogen van het college weinig ruimte om beoogde structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen. Het college ziet ook te weinig financiële ruimte om alle ambities uit het bestuursprogramma te kunnen uitvoeren.De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2020–2023 in zijn vergadering op donderdag 7 november. Als voorproefje op die vergadering geven de raadsfracties alvast een eerste reactie.

GroenLinks STIP D66 Onafhankelijk Delft VVD CDA SP PvdA ChristenUnie Stadsbelangen Delft

 Frank van Vliet, GroenLinks

‘Jaren van bezuinigen werpen vruchten af’

“Delft gaat voortvarend aan de slag met verduurzaming van energie en mobiliteit. Met klimaatadaptatie en banen op alle niveaus. Met schuldenaanpak, woningbouw, samen sporten en meer groen. GroenLinks is enthousiast over deze begroting.”

“Het actieplan Sociaal Domein zet in op preventie: problemen bij mensen voorkomen én geld besparen bij de gemeente. Daar pleit GroenLinks altijd voor. Het uit zich bijvoorbeeld in begeleiding aan jonge moeders, ‘Werk als medicijn’ en ‘Eerder Melden, Minder Achterstanden’.”

“De energietransitie staat hoog op de agenda van GroenLinks én de gemeente. Met de aanleg van een warmtenet gaan duizenden woningen van het gas af. Ook komt er voorlichting voor wie zelf met zijn huis aan de slag wil.”

“GroenLinks ziet uit naar de plannen voor mobiliteit, met meer fiets en leefbare straten met minder auto’s. Voor woningzoekenden is het goed dat er stevig wordt gebouwd. GroenLinks vindt het belangrijk dat de TU-wijk mee gaat doen als volwaardige wijk. Een wijk waar je plezierig woont en graag komt.”

“GroenLinks steunt de extra focus op cultuur in de wijken. Ook wil GroenLinks investeren in de plannen voor Prinsenhof. Het debat over toerisme in de stad moet met alle partijen worden gevoerd. Jaren van scherp bezuinigen werpen hun vruchten af. Delft bouwt aan een duurzame toekomst!”

 Matthijs Gouwerok, STIP

‘Blij met extra geld voor cultuur’

“Na een periode van bezuinigen is er ruimte voor versterken. ‘Investeer in de toekomst!’ Die insteek heeft STIP op alle beleidsgebieden en zien we mooi terug in de begroting. Voor duurzaamheid betekent dat als gemeente de voorbeeldrol pakken, bij alles wat we doen, en daarbij gebruikmaken van Delftse innovaties. Naast de grote opgaven moeten we niet aarzelen wanneer we nu al stappen kunnen zetten. Voor de openbare ruimte betekent keuzes maken durven herinrichten. Met de groei van het aantal inwoners en de verdichting die daarbij komt kijken, kiest STIP ervoor de ruimte terug te geven aan de voetganger, fietser en groen, en minder naar de auto.”


“Delft is een historische stad met een interessant verhaal dat getoond en verteld mag worden. Cultuur geeft Delft haar identiteit en verbindt de stad. STIP is daarom zeer tevreden dat er extra geld beschikbaar komt voor cultuur, en dat er een forse impuls komt in het evenementenbudget. Wij kijken uit naar nieuwe evenementen en exposities die hiermee mogelijk worden. Zo wordt Delft nog leuker om te bewonen en te bezoeken.
Een Delft dat voorbereid is op de toekomst én op korte termijn stappen durft te zetten. Daar blijft STIP zich voor inzetten.”

Christine Bel, D66

‘Duurzaamheid moet concreter’

“Delft heeft ook de komende jaren een sluitende begroting en kan investeren in de stad. Dat doet D66 goed. Ondanks grotere verantwoordelijkheden en bezuinigingen vanuit het Rijk heeft Delft nog geen tekorten op het sociaal domein. Meer mensen gaan aan het werk en de problemen in de schuldhulpverlening worden aangepakt. Wel maakt D66 zich zorgen over de armoedeval en kinderen in armoede.”

“D66 wil dat het extra geld voor evenementen ten gunste van de héle stad komt. En benadrukt dat de discussie over investeringen in het Prinsenhof nog volgt. D66 wil een brede discussie over toenemend toerisme en Airbnb.”

“Delft heeft een grote woonopgave. Meer modale huurwoningen zijn hard nodig. Maar is panden splitsen in kleine appartementen wel wenselijk? D66 wil een gesprek met de TU Delft over (studenten)woningen op de Campus. Ook wil D66 dat bouwen én slopen in Delft circulair gebeurt.”

“D66 wil in de mobiliteitsvisie aandacht voor goede (doorgaande) fietsroutes. Voor veilige fietsroutes rondom scholen. Voor het weren van vervuilende scooters en zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. En voor beter gebruik van de parkeergarages.”

“Duurzaamheid moet concreter. D66 wil de belofte om de belastingen te vergroenen concreet uitgewerkt zien. Bij de evaluatie van het afvalbeleid kiest D66 voor de meest duurzame betaalbare oplossing.”

 Martin Stoelinga, Onafhankelijk Delft

‘Weer niets nieuws onder de zon’

“De stadsschuld loopt op van € 433 miljoen naar € 455 miljoen in 2020! Wethouder Brandligt strooit met geld alsof hij de Sint is. Wat ons betreft krijgt hij de zwarte Piet. Game over!” 

“Het dossier Jeugdzorg baart ons zorgen. Veel klachten, grote tekorten, de belofte van extra geld van het Rijk – we gaan het zien! Gelukkig ook goed nieuws: de eenzaamheid onder jongeren en ouderen wordt aangepakt. We zien graag de evaluatie van de projecten, want onze gemeente heeft de meeste eenzame mensen.”


“We blijven de duurste gemeente met OZB. Huisvesting voor starters is een drama! De groep is de dupe van de verkamerde huizen. Opnieuw een wijk – de Indische buurt – op de nominatie om rigoureus te veranderen; verbouwen of slopen. We houden het scherp in de gaten.”

“Een nieuw plan om inwoners aan het sporten te krijgen. Onafhankelijk Delft pleit hier al jaren voor. Kinderen zijn te dik en moeten meer bewegen. Daarnaast pleiten we voor een nieuw sportpark nabij Kerkpolder, zodat de voetbalverenigingen naar die nieuwe locatie kunnen. Er komt dan ook ruimte om betaalbaar te bouwen. Lichtpuntje: na een goed gesprek met wethouder Schrederhof is er misschien ruimte voor een tweede kunstgrasveld bij Wippolder, voor alle kinderen naar andere verenigingen vertrekken.”

“Al met al een luie begroting. Eigenlijk goed voor strafwerk!” 

 Dimitri van Rijn, VVD

‘Doorpakken op duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en afval’

“De VVD juicht  de investeringen in de openbare ruimte toe, zoals het opknappen van wegen, riolen of het pleintje in de Kuyperwijk. Niet alleen in de binnenstad, maar in alle wijken moet de kwaliteit omhoog.”

“De gemeente moet geen geld uitgeven aan zaken waar de Delftenaar geen baat bij heeft. We willen meer duidelijkheid over waar welke subsidies aan bijdragen. De juiste zorg moet worden verleend aan wie dat echt nodig hebben. Mensen vanuit de bijstand moeten we actief aan het werk krijgen. Uitkeringen moeten een springplank zijn, geen hangmatten. Goede opleidingen en banen op alle niveaus (mbo, hbo én wo) zijn cruciaal.”

“Delft moet betaalbaar blijven voor iedereen. De VVD ziet de woonlasten graag dalen. Het college moet doorpakken op duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en afval. De gemeente wil in 2050  klimaatrobuust en energieneutraal zijn. De VVD wil van papier naar écht doen – de maatregelen moeten wel betaalbaar zijn. Alle wijken moeten goed bereikbaar blijven. Parkeeroverlast moet minimaal worden, bijvoorbeeld door beter gebruik van de garages. Geweldsincidenten met zelfs handgranaten mogen absoluut niet (meer) plaatsvinden. Gemeente en politie moeten meer doen om criminele netwerken op te sporen. Afval moet op een dienstbare en betaalbare manier worden ingezameld en verwerkt. De VVD kiest voor nascheiding.”

 Rob van Woudenberg, CDA

‘Nieuwe woning? Nieuwe boom erbij’

“Het CDA wil investeren in een schoon, veilig en gezond Delft. We zijn daarom tevreden dat het college in 2020 nieuwe investeringen gaat doen en niet wil bezuinigen. Het CDA wil wel dat een deel van het geld van de verkoop van Eneco wordt gebruikt om de stadsschuld te verkleinen.”


“Op een aantal gebieden maakt het CDA andere keuzes dan de coalitiepartijen. We willen dat er voor elke nieuwe woning in de stad ook een nieuwe boom komt. Ook willen we de lokale onderzoeksjournalistiek versterken, zodat bewoners onafhankelijk worden geïnformeerd over de keuzes van de lokale politiek. Het CDA wil een toeristisch aanbod dat past bij de schaal van Delft. Met een maximaal aantal dagen voor verhuur van een woning via Airbnb wordt het ook voor beleggers minder aantrekkelijk om woningen te kopen die ze aan toeristen verhuren. Delftse starters en gezinnen staan immers te springen om betaalbare woningen in de stad.”


“In het sociaal domein wil het CDA inzetten op preventie door talentontwikkeling. Hiervoor willen we dat ook innovatieve organisaties voor cultuur (bijvoorbeeld De Vindplaats) beter worden gewaardeerd, zodat ze een rol kunnen spelen in het voorkomen van jeugdhulp. Het CDA wil ook een stadsdekkend netwerk van AED’s, zodat levens gered kunnen worden.” #altijdnaastdeburger

 Lieke van Rossum, SP

‘Meer betaalbare huurwoningen’

“We leven in een welvarende wereld, maar wel een wereld die voor uitdagingen staat. En keer op keer zijn het de hardwerkende mensen uit de brede basisklasse. Zij moeten inleveren om de problemen op te lossen. De rijke beleggers, investeerders en aandeelhouders krijgen juist steeds meer vermogen. En zo groeit de tweedeling in de wereld.”

“Ook in Delft groeit de tweedeling, met het door het college uitgevoerde VVD-beleid om de bevolkingssamenstelling te veranderen: de armen eruit en de rijken erin. Dat zien we ook weer terug in de begroting op pagina 51: er worden jaarlijks 500 nieuwe woningen opgeleverd in de midden en hogere prijssegmenten, en ook in de middeldure huur komen er elk jaar 500 woningen bij. Ondertussen is er landelijk een tekort van zeker 80.000 sociale huurwoningen. De vraag naar sociale huurwoningen is dus gigantisch. Het wordt tijd dat de gemeente zich inzet voor de bewoners van Heilige Land, Kuijperwijk, Bomenwijk en Indische Buurt. Zij dreigen hun huis te verliezen.”

“Wat de SP betreft, gaat de gemeente snel aan de slag met meer betaalbare huurwoningen, het aanpakken van armoede onder kinderen en voorzieningen als sportvelden en buurthuizen.”

 Willy Tiekstra, PvdA

‘Meer aandacht voor veiligheid in verkeer’

 “De PvdA is positief over de Programmabegroting. Wel zien we dat, ondanks een solide basis, de financiële ruimte beperkt is. Dat is gezien onze ambities, maar ook het steeds groter wordende takenpakket van de gemeente op gebied van zorg, geen goed nieuws.”
“Wij steunen de uitbreiding van het aantal woningen in Delft. De nood is immers groot. Er zijn betaalbare huizen nodig voor de midden- en hogere inkomens. De PvdA staat echter ook voor behoud van het aantal sociale woningen en het verbeteren van de kwaliteit daarvan. Delft moet een stad zijn waar iedereen die dat wil kan wonen.”

“Wij zijn blij met de stevige aanpak van armoede en schulden. Ook met de plannen voor meer banen voor mensen met een praktische opleiding. Wij staan ook positief tegenover de duurzaamheidsambities van het college. Mensen maken zich hier – terecht – soms zorgen over. Wij vinden dat de kosten voor de energietransitie op een eerlijke manier verdeeld moeten worden.”

“Wat wij nog missen, is voldoende aandacht voor veiligheid in het verkeer. Het wordt steeds drukker in Delft. Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen en ouderen en mensen met een beperking moeten zonder angst de straat op kunnen. De PvdA wil dan ook dat er een verkeersveiligheidsplan komt.”

 Joëlle Gooijer, ChristenUnie

‘Er moet meer geld naar verduurzaming’

“Het college heeft een sluitende begroting opgeleverd. Gelukkig zonder forse bezuinigingen in de zorg of in voorzieningen. Maar helaas ook zonder echte keuzes. De Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zouden meer moeten zijn dan een stickertje bij de tekst. Bij beperkte financiële ruimte moeten ze onze prioriteiten bepalen. Dus vindt de ChristenUnie onder andere dat extra (rijks)geld voor statushouders moet leiden tot verbeterde begeleiding en integratie. We moeten meer doen aan de opsporing van mensenhandel en voor mensen met problematische schulden.”

“De ambitie voor ouderenhuisvesting moet echt omhoog. En er moet meer geld naar verduurzaming, omdat verdere CO2-reductie veel moeilijker te realiseren is. De Voorhofdreef-versmalling zonder aanvullende maatregelen aan de M. Nijhofflaan / Beatrixlaan en een onderzoek naar de halteverplaatsing aan de M. Nijhofflaan lijken ons nu geldverspilling. We pleiten voor een verdere differentiatie van de afvalstoffenheffing, omdat gezinnen nu eenmaal meer afval produceren dan een stel. De fietsveiligheid moet verbeteren, onder andere door betere verlichting. Organisaties die met veel vrijwilligers mooie voorzieningen in Delft in stand houden, zoals kinderboerderijen en kindertuinen, verdienen structurele subsidie. Ten slotte verdient het initiatief voor versterking van lokale journalistiek steun. Omdat de lokale democratie een sterke tegenmacht nodig heeft. Zeker sinds de decentralisaties en met de komst van de omgevingswet.”

 Bram Stoop, Stadsbelangen Delft

‘Lessen uit het verleden alweer vergeten’

“Wat bij deze Begroting opvalt, is dat Delft één van de duurste steden blijft. Onze inwoners krijgen niets terug van wat zij afgelopen jaren extra hebben moeten bijdragen in verband met de financiële crisis. Er worden weer miljoeneninvesteringen gedaan en het college gaat weer ouderwets geld uitgeven alsof er geen crisis is geweest. De Begroting wordt sluitend gemaakt door budget uit de reserves te halen. Er wordt meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. De piketpaaltjes voor de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen worden alweer geslagen. Vooral Groen Links, D66 en STIP zijn hiervoor verantwoordelijk en willen alles gaan uitgeven aan de Energietransitie. STIP-ers die tijdelijk in onze stad wonen en onze inwoners met hoge kosten opzadelen als zij alweer onze stad verlaten hebben. Het sociaal domein, ouderen en jongeren worden gemakshalve overgeslagen. Stadsbelangen Delft had liever gezien dat er duurzaam wordt geïnvesteerd in onze bestaande woningvoorraad, in plaats van 15.000 nieuwbouwwoningen te willen bouwen, waardoor onze stad minder leefbaar wordt en groen verdwijnt. Nog los van de bijkomende problemen die circa 30.000 inwoners extra met zich meebrengen. Onverstandig. De conclusie is dat het college en de coalitiepartijen de lessen uit het verleden alweer vergeten zijn.”

 

 

 

 

 

Pagina opties