Fractiestandpunten lopen uiteen over veiligheid

Dit item is verlopen op 12-06-2017.
12 mei 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is donderdag 11 mei uitvoerig stilgestaan bij het onderwerp veiligheid, handhaving en toezicht. Een aantal fracties vroeg aandacht voor de handhavingscapaciteit, terwijl er ook fracties waren die meer aandacht vroegen voor preventie.

De commissie besprak op verzoek van STIP, GL, D66, VVD en CDA het Beleidskader Veiligheid en Handhaving 2015-2018 en een brief van het college over de toezegging over inzicht Toezicht en Handhaving.
Het beleidskader laat zien dat het veiligheidsgevoel van de Delftenaren over het algemeen is verbeterd en dat de criminaliteit in Delft is gedaald, maar dat geldt niet voor het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen. Vooral de stijging van het aantal fietsendiefstallen baart diverse fracties zorgen.

Hand in hand

STIP noemde onder meer het ontbreken van voldoende plekken in de stad waar fietsers veilig hun rijwiel kunnen stallen, bewaakt of aan de ketting, als mogelijke oorzaak dat er meer fietsen zijn verdwenen. Handhaving en preventie moeten volgens STIP hand in hand gaan en de gemeente zou er alles aan moeten doen om te voorkomen dat regels overtreden worden. Een standpunt dat niet werd gedeeld door Stadsbelangen Delft, VVD en ChristenUnie. Die fracties pleitten juist voor een uitbreiding van het aantal handhavers en toezichthouders om te voorkomen dat mensen regels overtreden.

Afspraken

GroenLinks bepleitte dat het maken van goede afspraken over evenementen met alle betrokken partijen noodzakelijk is, zodat er minder handhaving nodig is. D66 vroeg aandacht voor preventie en voor sturing, zodat op basis van resultaten het veiligheidsbeleid doeltreffend kan worden uitgevoerd. Om dat te kunnen doen, acht D66 meer fijnmazige cijfers op wijkniveau nodig. De VVD sprak haar waardering en complimenten uit voor iedereen die zich inzet om Delft veiliger te maken. De VVD wilde onder meer van de portefeuillehouder weten wat de voorgenomen capaciteitsuitbreiding met drie toezichthouders gaat betekenen voor de stad.

Zedenmisdrijven

Ook het CDA zei mooie cijfers te zien in het beleidskader, maar die fractie zei ook geen reden te zien om achterover te leunen. De stijging met 44% van het aantal zedenmisdrijven verdient alle aandacht volgens het CDA. Net als de handhaving op 18-minners die geen alcohol mogen drinken. Ook het CDA vroeg of er wel voldoende extra capaciteit is.

Voor de ChristenUnie mag er qua handhaving en toezicht wel een tandje worden bijgeschakeld. Belangrijke aandachtspunten zijn voor die fractie de horeca- en evenementenoverlast, handhaving van de alcoholleeftijd en de aanpak van mensenhandel en prostitutie.

Fietsvlakken

Portefeuillehouder/burgemeester Marja van Bijsterveldt wees de fracties erop dat de stukken over toezicht en handhaving gaan en dat preventie de schakel in de keten is die daar vóór zit. In haar reactie stond ze uitvoerig stil bij de toename van het aantal fietsendiefstallen en het beleid dat de raad daarvoor heeft vastgesteld. In het verleden zijn de bewaakte fietsenstallingen wegbezuinigd en in plaats van ‘nietjes’ is gekozen voor fietsvlakken. Ook de prioriteiten in het veiligheidsbeleid werden verlegd. Zo ging er meer aandacht naar de Buitenhof. Van Bijsterveldt wees ook op de verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben bij het voorkomen dat hun fiets wordt gestolen.

De komst van drie extra toezichthouders betekent volgens haar dat er projectmatig extra aandacht kan gaan naar het voorkomen van fietsendiefstallen, maar ook naar horeca- of jeugdoverlast. Dit jaar zou al met die extra inzet kunnen worden begonnen. De burgemeester beaamde het gevoel van sommige fracties dat de uitbreiding minimaal is. Maar volgens haar is een pondje meer, in plaats van een onsje, niet mogelijk omdat daarvoor het geld ontbreekt. Ze beloofde het CDA dat ze de problematiek van zedenmisdrijven nog eens extra onder de aandacht van de politie gaat brengen.

Gedrag

Stadsbelangen Delft zei te betwijfelen of het aantal fietsendiefstallen teruggedrongen kan worden, zolang mensen hun gedrag niet veranderen. Die fractie constateerde ook meer afvalovertredingen en studenten die voor overlast zorgen. STIP drong er bij de burgemeester op aan de extra handhavingscapaciteit slim in te zetten en overlast op voorhand aan te pakken door afspraken te maken en te handhaven als dat nodig is.
Volgens Onafhankelijk Delft is de toename van het aantal fietsendiefstallen te wijten aan het beleid van het college en als het aan de SP ligt, worden er lokfietsen ingezet en moet dit probleem meer prioriteit krijgen. CDA en ChristenUnie lieten weten dat ze richting de Kadernota gaan nadenken over de vraag of de handhavingscapaciteit wellicht nog verder uitgebreid moet worden.

Elektrisch varen

Het voornemen van het college om de pilot elektrisch varen 2017 opnieuw te verlengen en uit te breiden naar de grote plas in de Delftse Hout werd door de fracties van VVD, CDA en STIP positief ontvangen. Voor de drie fracties is er sinds 2014 al voldoende proefgevaren en kan het varen met elektrische bootjes in de Delftse grachten onderdeel worden van het beleid.

Volgens wethouder Ferrie Förster is daarvoor wel een aanpassing van de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft nodig. De wethouder sprak de verwachting uit dat de raad in het derde kwartaal van dit jaar een besluit kan nemen over de gewijzigde verordening.
Stadsbelangen Delft en GroenLinks reageerden terughoudend op de verlenging van de proef. Voor Stadsbelangen Delft zijn er in de Delftse Hout geen elektrische bootjes nodig. GroenLinks wil dat de pilot goed wordt geëvalueerd en ook D66 wil dat er goed wordt gekeken naar de neveneffecten. Onafhankelijk Delft had liever gezien dat varen in de Delftse grachten en Delftse Hout enkel toegestaan blijft voor elektrisch aangedreven vaartuigen en voor dieselboten wordt verboden. De VVD gaat de collegebrief over de pilot nog verder in de fractie bespreken.

Metropoolregio

Bij de bespreking van de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zegde wethouder Lennart Harpe na een verzoek van Stadsbelangen Delft toe dat het college de resultaten voor Delft gaat clusteren, zodat de raad een beter beeld heeft wat de MRDH Delft oplevert.

De commissie had geen tekstwijzigingen bij de concept-zienswijze die het college heeft opgesteld bij de ontwerpbegroting voor 2018 van de MRDH. De opmerking van het CDA over de ingewikkeldheid van de stukken was voor wethouder Harpe reden om fracties te wijzen op de ambtelijke hulp die ze kunnen krijgen.

Presentatie

Aan het begin van de overlegvergadering kreeg de commissie een technische presentatie over het financieel meerjarenbeeld van de Kadernota. Dat beeld ziet er in grote lijnen positief uit. De lokale lasten gaan omlaag en het weerstandsvermogen van de gemeente blijft op peil. Het college kondigt in de Kadernota ook stappen aan om weer te investeren in de stad. Diverse fracties hadden vragen over de gepresenteerde cijfers. Het politieke debat over de Kadernota wordt op 22 juni gehouden.

Pagina opties