Fracties willen snel af van sluipverkeer Gasthuislaan

Dit item is verlopen op 22-04-2019.
22 maart 2019 – In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart heeft wethouder Martina Huijsmans beloofd dat ze binnen twee weken in overleg met bewoners gaat bekijken wat de focus moet zijn van een onderzoek naar het sluipverkeer dat - door de afsluiting van de Sebastiaansbrug - ongewenste routes door de zuidelijke binnenstad van Delft kiest.

De wethouder kwam met die toezegging na lang aandringen door de commissie en na emotievolle betogen van drie bewoners van de Gasthuislaan. Zij ondervinden sinds de afsluiting van de Sebastiaansbrug voor hun gevoel een enorme toename van het verkeer dat via de smalle straat een weg zoekt om naar oost of west te komen. Hardrijders, spookrijders en agressieve automobilisten zorgen volgens de bewoners in toenemende mate voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Verkeersregelaars

Ze eisten, net als in hun brieven aan de gemeente, opnieuw snelle maatregelen om het sluipverkeer drastisch te beperken. Dat gevoel van urgentie sprak volgens de bewoners niet uit de reactie van het college op hun brieven. In die reactie somde het college alle tot nu toe genoemde maatregelen op, variërend van verkeersregelaars tot omleidingsborden. Daarnaast beaamde het college dat het aantal verkeersbewegingen in de Gasthuislaan wel is verdubbeld en verdrievoudigd, maar dat het met 750 bewegingen nog ruim aan onder de geldende norm van maximaal 4000 verkeersbewegingen per etmaal zit.

Ratio

Voor die kille constatering hadden de bewoners geen goed woord over. Ook in de commissie werd wethouder Huijsmans door diverse fracties gewezen op het verschil tussen cijfers en hoe bewoners toenemende verkeersdrukte beleven. In een debat van ratio versus emotie praten mensen langs elkaar heen, stelde het CDA vast. De wethouder legde uitvoerig uit welke maatregelen zijn genomen, welke maatregelen nog in de pijplijn zitten en dat er eventueel gekeken gaat worden naar de mogelijkheid van een second opinion over het effect van de maatregelen. Dat ging veel fracties niet ver en vooral niet snel genoeg.

Onacceptabel

Zij kwamen tijdens het debat met eigen oplossingen. Het CDA drong een half jaar geleden al aan op goede omleidingsroutes na het afsluiten van de Sebastiaansbrug. Volgens die partij is de situatie in de Gasthuislaan, niet zoals het college in de brief stelt vervelend voor de bewoners, maar is de situatie onacceptabel. De CDA-fractie wil een einde aan het sluipverkeer door overtreders te beboeten. Ook de SP bepleitte strenger handhaven en optreden tegen hardrijders en spookrijders.

Onafhankelijk Delft ziet meer in het afsluiten van de Gasthuislaan tussen de Kruisstraat en het Oosteinde. De laan zou dan meteen meegenomen kunnen worden in een proef met de uitbreiding van het autoluwplusgebied. Stadsbelangen Delft bepleitte het openstellen van de Ezelsveldlaan in één richting. STIP drong er bij de wethouder op aan om moedwillig sluipverkeer tegen te houden.

Smiley-bord

Om automobilisten bewust te maken van hun snelheid komt er nog een smiley-bord dat groen lacht als ze niet harder rijden dan 30 km/u vertelde de wethouder. Daarnaast relativeerde wethouder Huijsmans het aantal verkeersbewegingen. Ze legde uit dat de Gasthuislaan in vergelijking met de norm voor een woonerf van 80 tot 90 voertuigen per uur daar met de huidige 60 tot 70 voertuigen ook nog onder zit. Huijsmans kondigde verder aan dat de ANWB-borden worden afgeplakt om te voorkomen dat verkeer door de binnenstad rijdt en dat er een camera wordt geplaats om de situatie te monitoren.

Overleg

Volgens de ChristenUnie betekent het voldoen aan normen niet dat de bewoners dat zo ervaren. Die partij drong net als Stadsbelangen Delft aan op overleg met de bewoners. Stadsbelangen Delft kondigde een motie aan voor extra maatregelen om het sluipverkeer te weren. Ook Onafhankelijk Delft zei in de komende raadsvergadering een motie te gaan indienen. De PvdA drong bij de wethouder aan op tempo met desnoods verregaande maatregelen zoals een verkeersknip. D66 was er door de insprekers van overtuigd dat er sprake is van een acuut probleem.

Tempo was ook het woord dat het CDA gebruikte in de aankondiging van een motie. Net als de SP die een motie wil indienen om ‘dit in gang te houden’. GroenLinks zei wel iets te zien in de suggestie van Onafhankelijk Delft om de Gasthuislaan mee te nemen in een autoluwplusproef. Dat is volgens de VVD geen goed idee, omdat er dan twee discussies door elkaar heen gaan lopen. De VVD zei erop te vertrouwen dat de wethouder de juiste maatregelen neemt en dat in een later stadium de raad een uitspraak kan doen over uitbreiding van het autoluwplusgebied. STIP sloot aan bij GroenLinks en vond dat de urgentie duidelijk was.

Scherper

Wethouder Huijsmans kwam daarna met de toezegging dat ze in overleg gaat met bewoners om in een breder gebied te kijken naar de beleving en het weren van sluipverkeer. Ook beloofde ze onder meer Stadsbelangen Delft te gaan kijken of de aanduidingen op de omleidingsborden scherper kunnen. De aangekondigde moties worden in de raadsvergadering op donderdag 28 maart in stemming gebracht.

Abtswoudseweg

Bij de bespreking van het voorstel bestemmingsplan woningbouw Abtswoudseweg wees een inspreekster de commissie op mogelijke ontsluitingsproblemen en toenemende verkeersdrukte in de Laan van Braat. Het bestemmingsplan staat de bouw van minimaal zeven en maximaal negen rijwoningen toe. Het gaat om (middel)dure woningen die in de toekomst via de Laan van Braat bereikbaar zijn.

De bewoners van de Laan van Braat en Delftzicht vrezen verkeersproblemen als in de toekomst het autoverkeer niet via de Abtswoudseweg de wijk uit kan. Stadsbelangen Delft vroeg wethouder Huijsmans om in gesprek te gaan met de bewoners of desnoods mediatie in te stellen om samen naar een oplossing te zoeken voor dit verkeersprobleem. Wethouder Huijsmans beaamde dat dat niet alleen qua verkeer, maar ook qua waterberging, nog wel een uitdaging wordt.

De SP deelde de suggestie van Stadsbelangen Delft over een overleg, maar de SP had liever gezien dat er betaalbare woningen werden gebouwd. De PvdA en GroenLinks wezen op het belang van de samenhang tussen bouwplannen in deze rafelrand van de Spoorzone. Volgens de ChristenUnie was het echter nog niet helemaal duidelijk of er wel of niet een plan was. Wethouder Huijsmans liet weten dat er wel een plan voorbij was gekomen, maar dat er nog geen vergunning is aangevraagd.

Stadsbelangen Delft en SP kondigden moties aan, waarover de raad in de vergadering op 28 maart een oordeel kan vellen.

Pastoor van Arskerk

Het voorstel Vaststelling bestemmingsplan Pastoor van Arskerk is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering. Alle fracties waren positief. Wethouder Huijsmans sprak richting GroenLinks de hoop uit dat DSM niet in beroep gaat. Het bedrijf had zienswijzen ingediend op dit bestemmingsplan en het afgelopen dinsdag behandelde bestemmingsplan Van der Goesstraat – Van Schuijlenburchstraat.

De wethouder liet weten deze week samen met wethouder Karin Schrederhof een constructief gesprek te hebben gehad met DSM. Het gesprek leidde niet tot wijzigingen in de plannen. De raad kan beide bestemmingsplannen in de komende vergadering als hamerstuk vaststellen.

Fietsoversteek

De brief van het college over het verkeerslicht bij de fietsoversteek Jaffalaan-Mekelweg heeft in de commissie niet geleid tot verdere bespreking in de raad. Onafhankelijk Delft, STIP en GroenLinks hadden aanvullende vragen aan de wethouder. Ze zagen net als andere partijen geen aanleiding om moties aan te kondigen.

Pagina opties