Fracties voegen accenten toe aan Kadernota 2013

Dit item is verlopen op 29-06-2013.
29 mei 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben de fracties tijdens de bespreking over de Kadernota 2013 naar voren gebracht waarop in de komende begroting in meer of mindere mate bezuinigd moet worden.

Een meerderheid van de commissie liet zich positief uit over de Kadernota die dient als opmaat voor de programmabegroting. De meeste fracties legden op de onderwerpen zorg, onderwijs, wonen en cultuur allemaal hun eigen accenten. De SP sprak haar zorgen uit over de armoedebestrijding die nauwelijks wordt  genoemd in de Kadernota 2013.

Veel vragen waren er van verschillende fracties ook over de komende decentralisaties in het sociale domein. Zij wilden weten wat dat voor de gemeente gaat betekenen en vooral ook wat dat gaat kosten. GroenLinks vroeg net als in eerdere commissies naar de gevolgen van de bezuinigingen en hervormingen voor de inwoners van Delft. De PvdA stipte de groeiende jeugdwerkloosheid aan en opperde het idee van een startersbeurs voor jongeren. Het CDA zei zijn eigen kijk op overheidsparticipatie en meedoen helemaal te herkennen in de Kadernota. De fractie stelde een actieplan voor om tot woningbouw voor jongeren en starters te komen. De ChristenUnie kreeg bijval van D66 om een nieuw vrijwilligersbeleid op te stellen.

De VVD was blij dat het college van plan is om het subsidiebeleid op de schop te nemen en helemaal  om te gooien. Niet meer kaas schaven, vertelde wethouder Lucas Vokurka, maar werken aan een echt nieuw subsidiekader. Voor de zomer stuurt hij een brief naar de raad over de stand van zaken rond de herijking van dit beleid.  D66 vroeg net als enkele andere  fracties aandacht voor de starters op de woningmarkt en voor de cultuur in de stad. Het college richt het cultuurbeleid op de kenniswerkers om hen te binden aan een aantrekkelijke stad waar ze niet alleen geld verdienen en geld uitgeven, maar waar ze zich ook goed kunnen vermaken. Het college laat onderzoeken welke culturele behoeften deze groep heeft.

De fracties hadden veel vragen die lang niet allemaal beantwoord konden worden door de collegeleden. Deels heeft dat te maken met de schuivende financiële kaders in Den Haag die volgens wethouder Vokurka bijna wekelijks wijzigen. Dat geldt vooral voor de decentralisaties in de zorg waar de gemeenten verantwoordelijk voor worden. Daarnaast is het college bezig met onderzoeken. Zo komt er na de zomer een nieuwe nota vrijwilligerswerk en re-integratie. Wethouder Raimond de Prez steunde de oproep van D66 om de Delftse 65-plussers nadrukkelijk als vrijwilliger te betrekken bij de samenleving.

Geen enkele fractie kondigde aan tijdens de raadsvergadering van 13 juni een motie in te dienen. De Kadernota 2013 wordt in die vergadering door de raad vastgesteld.

De commissie besprak verder op verzoek van GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie de nota Hervorming Educatief Aanbod. In deze nota staan de voorstellen van de scholen om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave die zij van het college hebben gekregen; volgend schooljaar 275.000 euro besparen en het jaar daarna 500.000 euro. De scholen willen de Brede School-activiteiten grotendeels schrappen en de zwemlessen in het regulier basisonderwijs afschaffen. GroenLinks sprak van forse bezuinigingen en wilde weten wat de effecten zullen zijn. Het CDA benadrukte dat de voorstellen afkomstig waren uit het onderwijsveld en dat de raad daar niks meer aan moest veranderen. Toch vond D66 steun bij wethouder De Prez om te onderzoeken of kinderen die geen zwemdiploma dreigen te halen op een of andere manier toch geholpen kunnen worden; hetzij via een zwemsportvereniging of via sport voor lage inkomens. Hij zal dat bij de werkgroep van scholen onder de aandacht te brengen.

CDA en GroenLinks stonden ook kort stil bij beleidskader Jeugdzorg en de rol van Bureau Jeugdzorg. Het CDA wilde weten of het bureau na 1 januari 2015 nog blijft bestaan. De gemeente is vanaf die datum verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet Jeugdzorg. Wethouder Vokurka kon geen helder antwoord geven, omdat in dit proces veel onderzocht wordt. Het stadsgewest Haaglanden is bezig met pilot-projecten. Als de resultaten daarvan door Haaglanden bekend worden gemaakt, zal het college die aan de raad voorleggen, beloofde de wethouder.

Pagina opties