Fracties uiten zorgen over verhuizing Laga

Dit item is verlopen op 10-06-2019.
10 mei 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen hebben veel fracties op donderdag 9 mei hun zorgen geuit over de verhuizing van Laga. De fracties zijn bang dat het verplaatsen van de roeivereniging de gemeente een hoop geld gaat kosten.

VVD, Stadsbelangen Delft en SP hadden om bespreking van dit onderwerp gevraagd, omdat het college de raad in een brief informeerde over een intentieovereenkomst tussen de gemeente, de provincie Zuid-Holland en studentenroeivereniging Laga over het verplaatsen van de vereniging naar de Nieuwe Haven in Schieoevers Noord.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de nieuwbouw van de vereniging en de uiterste inspanningen die de drie partijen leveren om het laatste gat in de begroting te dichten. Het college heeft de raad laten weten dat dit voor de gemeente Delft betekent dat, afhankelijk van de verdere uitwerking, een tegemoetkoming van maximaal €100.000 aan de orde is. Daarnaast moet de gemeente rekening houden met een lagere opbrengst voor de grondverkoop aan de Nieuwe Haven. De maatschappelijke bestemming zorgt voor een waardedaling van de grond.

De VVD stelde wethouder Bas Vollebregt voor om de optie erfpacht te onderzoeken, zodat Laga de gemeente jaarlijks geld betaald voor het gebruik van de grond. Stadsbelangen Delft was vooral verbaasd dat het college een bedrag heeft afgesproken, waarover de raad geen besluit heeft genomen. De SP zei verrast te zijn door de financiële welwillendheid van het college, waarmee Laga wordt geholpen.

De wethouder zei in de commissie een breed draagvlak te horen voor de verhuizing van de roeivereniging, maar hij hoorde ook zorgen en verzekerde de fracties dat de financiële gevolgen de komende tijd inzichtelijk worden gemaakt voor de raad en dat de gemeente zich maximaal gaat inspannen om het gat in de begroting te dichten en de grondexploitatie zo positief mogelijk te laten zijn.

Ook andere fracties, waaronder GroenLinks, PvdA en CDA, drongen er bij wethouder Vollebregt op aan om de mogelijkheid van erfpacht te onderzoeken. De wethouder zegde toe die optie uit te laten werken. D66 vroeg de wethouder ook te kijken naar andere creatieve ideeën om aan geld voor dit project te komen.

Stadsbelangen Delft en SP lieten aan het eind van het debat weten het onderwerp verder in hun fracties te gaan bespreken. Als dat tot moties leidt, wordt dit onderwerp in de raadsvergadering op donderdag 16 mei verder besproken.

Geluid

Bij de bespreking van het ontwerpactieplan geluid kregen de fracties de gelegenheid te reageren op de plannen van het college om maatregelen te nemen tegen omgevingslawaai. Het actieplan geluid is een wettelijke verplichting binnen de Europese richtlijn omgevingslawaai. Het plan moet iedere vijf jaar worden geactualiseerd.

Verschillende fracties lazen weinig nieuwe maatregelen in het plan. Onafhankelijk Delft sprak over kleine maatregelen, terwijl 16.000 mensen in Delft last hebben van herrie en 2800 mensen zelfs zo erg dat ze er slecht van slapen. Onafhankelijk Delft zou het liefst zien dat na de spoortunnel de A13 wordt ondertunneld. Dat droombeeld zou volgens die fractie in het actieplan opgenomen moeten worden. De SP zag ook wel iets in dat idee, maar wethouder Stephan Brandligt liet weten dat dat niet gaat gebeuren. Hij zei dat Delft vooral inzet op een snelheidsverlaging op de A13. Het definitieve actieplan geluid zal voor de zomer door het college worden vastgesteld.

Beschermd wonen

Het voorstel visiedocument Inkoop Beschermd Wonen 2020 werd door de PvdA bestempeld als een heldere nota. Ook de ChristenUnie, D66, GroenLinks, CDA, Stadsbelangen Delft, SP en STIP waren in meer en mindere mate positief. Het voorstel omvat de uitgangspunten voor de resultaatgerichte inkoop van beschermd wonen via meerdere aanbieders. Zorgen waren er bij de fracties ook. Vooral over de bezuiniging die het resultaatgericht inkopen zou moeten opleveren. De VVD vreest dat de kosten toenemen als de instroom niet minder wordt en de uitstroom wel minder wordt. De VVD zei een motie te overwegen om een budgetplafond in te stellen.

Andere fracties wezen op het belang van voldoende sociale huurwoningen en op de spreiding van mensen die 24 uur per zorg nodig hebben. Het CDA zei in verwarring te zijn, omdat het die fractie niet duidelijk was om welke doelgroep het precies gaat. SP en GroenLinks zetten vraagtekens bij het plan om meerdere zorgaanbieders te laten meedingen in de inkoop van beschermd wonen. In Delft wordt dat, ook voor de regiogemeenten, uitgevoerd door de Stichting PerspeKtief en de GGZ.

Wethouder Schrederhof prees de twee instellingen en legde uit dat de doelgroep steeds meer en andere zorg op maat vraagt en dat daarom ook andere zorgaanbieders zich kunnen melden.

De ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, SP en CDA gaan het voorstel verder in hun fracties bespreken. Stadsbelangen Delft zei eventuele moties af te wachten. Het voorstel wordt aanstaande donderdag in de raadsvergadering besproken.

Klimaatadaptatiestrategie

Het debat in de commissie over de Klimaatadaptatiestrategie Delft spitste zich vooral toe tot het gebrek aan concrete maatregelen en een planning. Volgens D66 las de strategie als een inleiding, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat klimaatadaptatie is, maar waarin nauwelijks een strategie is omschreven. D66 zei al jaren te pleiten voor vergroening van de spoorzone, maar daarover staat niks in de strategie. De fractie kondigde daarom een motie aan om het busplein bij het station te vergroenen.

Ook het CDA dient in de komende raadsvergadering een motie in, waarin wordt gevraagd om concrete acties. Ook andere fracties hadden meer ambitie van het college verwacht. Wethouder Brandligt wees op de voorsprong die Delft heeft ten opzichte van andere gemeenten, zoals de afvoer van regenwater, natuurlijke oevers en het grondwaterbeheer. Hij beloofde de commissie bij de begroting met een uitvoeringsagenda te komen, waarin ook de kosten duidelijk zijn.

STIP, GroenLinks en ChristenUnie gaan de strategie in hun fracties verder bespreken. Onafhankelijk Delft overweegt een motie in te dienen om maatregelen, planning en kosten inzichtelijk te maken. Ook de ChristenUnie komt in de raadsvergadering eventueel met een motie.

Metropoolregio

Bij de maandelijkse bespreking over de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vroeg de ChristenUnie aandacht voor invoering van de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Delft. Vanaf augustus 2019 tot en met december 2030 verzorgt EBS het streekbusvervoer in de regio Haaglanden. Op dit moment doet Connexxion dat nog.

De ChristenUnie zei erg bezorgd te zijn over de gevolgen voor de busreizigers in Delft. Lijn 62 in de Buitenhof vervalt helemaal en de vaste buslijn door de binnenstad wordt vervangen door de Delfthopper. De fractie herinnerde wethouder Huijsmans aan het debat  in de vorige raadsperiode. Volgens de ChristenUnie vroeg de raad toen onder meer om geen grote bussen meer door de binnenstad te laten rijden maar nadrukkelijk niet om eventueel door andere delen van de stad geen vaste bus meer te laten rijden.

Wethouder Huijsmans wees in haar reactie op de aanbestedingsprocedure en op het programma van eisen, waarin bewust ruimte werd gelaten voor meer vervoer op maat. Ze kondigde aan dat het college een brief naar de raad stuurt, met daarin de zienswijze op de vervoersplannen voor 2020. De ChristenUnie drong er op aan dat die brief tijdig wordt verstuurd, zodat de commissie Ruimte en Verkeer in de eerstvolgende overlegvergadering erover in gesprek kan.

Rondvraag

Het CDA vroeg aan het eind van de vergadering wethouder Martina Huijsmans waarom de smiley-borden in de Gasthuislaan weer zijn verdwenen. Het CDA herinnerde de wethouder eraan dat de fractie had aangedrongen op extra maatregelen om het sluipverkeer te weren dat niet meer via de Sebastiaansbrug kan. Volgens de wethouder stonden de borden er gedurende twee weken om de effecten van de borden te meten. Eén bord is teruggeplaatst, omdat er meer gegevens nodig zijn. Volgens de wethouder was het nooit de bedoeling om de borden permanent te plaatsen. Ze liet de commissie weten dat nu eerst de resultaten van het verkeersonderzoek afgewacht moet worden.

Delfts Kwartiertje

Na de beantwoording door wethouder Brandligt op vragen van STIP en GroenLinks over de stand van zaken in het verkoopproces van de aandelen Eneco lieten beide fracties tijdens het Delfts Kwartiertje weten dat ze gaan nadenken over een motie. Daarmee is de brief Stand van zaken aandeelhouderschap Eneco van het college toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering op donderdag 16 mei.

Pagina opties