Fracties steunen afwijzing schoolaanvraag

1 juli 2020 – Alle fracties steunen het voorstel van het college om niet in te stemmen met het verzoek van de Stichting Islamitisch College om in Delft een Islamitische basisschool te mogen oprichten. Het voorstel werd dinsdag 30 juni besproken in de extra oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen.

In de commissie spraken nagenoeg alle fracties zich uit voor een divers onderwijsaanbod en vrijheid van onderwijs, maar ook voor de levensvatbaarheid van scholen. De levensvatbaarheid van een Islamitische basisschool is volgens de wettelijke toets die het college heeft laten uitvoeren niet aangetoond.

De voorzitter van de Stichting Islamitisch College gebruikte zijn inspreekminuten om de fracties uit te nodigen voor een gesprek. Ook refereerde hij aan de wens van Delftse ouders die hun kinderen liever in Delft naar een Islamitische school brengen, in plaats van Schiedam of Den Haag. Die wens telt volgens de huidige wetgeving echter niet mee als criterium om de levensvatbaarheid van een school aan te tonen.

De fractie van de PvdA zei net als het college objectief naar de aanvraag te hebben gekeken en daarom het voorstel om de aanvraag af te wijzen te kunnen steunen. De Stichting Islamitisch College gebruikte Maastricht als referentiegemeente. Die gemeente is volgens de PvdA om diverse redenen onvergelijkbaar met Delft. STIP liet weten de prognoses van de stichting onvoldoende onderbouwd te vinden en GroenLinks sprak van een zorgvuldige toetsing door het college. Ook CDA, Onafhankelijk Delft, VVD, SP, D66 en Stadsbelangen Delft zeiden het voorstel van het college te steunen.

De ChristenUnie herinnerde wethouder Hatte van der Woude eraan dat dit inmiddels de zesde aanvraag was van de stichting. De fractie vroeg daarom of het mogelijk was dat college in een vroeg stadium meedenkt over een volgende aanvraag. Wethouder Van der Woude lichtte de toetsing en het juridisch kader toe en zei dat er vooraf geen verzoek is geweest tot overleg. Groep Stoelinga wilde weten wat de gemeente nu gaat doen aan illegaal onderwijs, maar daar is volgens de wethouder geen sprake van. Delft kent wel informeel onderwijs en dat is niet illegaal. De wethouder verwacht niet dat de situatie nu anders wordt.

Geen van de fracties had na het debat behoefte om een motie aan te kondigen, zodat dit voorstel als hamerstuk wordt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 9 juli.

Jaarverslag

Bij de bespreking van het jaarverslag Handhaven 2019 werd door nagenoeg alle fracties tevreden gereageerd op de fikse daling in het aantal opgelegde boetes, waarschuwingen en maatregelen aan mensen met een uitkering die de regels niet goed hebben nageleefd. In 2019 was er sprake van een daling van 40% ten opzichte van 2018.

In het jaarverslag wordt die daling toegeschreven aan diverse factoren die ook door de fracties werden benoemd. Zo wees D66 onder meer het minder strenge beleid en het beter en begrijpelijker uitleggen van de regels. GroenLinks zei blij te zijn met de persoonlijke benadering en stelde vast dat Delft de goede kant op gaat. Ook de fracties van het CDA, Groep Stoelinga en de PvdA deelden dat standpunt.

In de visie van de VVD blijft handhaven noodzakelijk, omdat het systeem steunt op de broodnodige solidariteit. Om die solidariteit in stand te houden, moet de handhaving volgens de VVD op peil blijven of geïntensiveerd worden. De ChristenUnie, SP en STIP sloten zich aan bij de tevreden reacties van fracties op de dalende trend in de opgelegde boetes en maatregelen. Stadsbelangen Delft sprak over een goed jaarverslag met mooie resultaten.

Wethouder Stephan Brandligt zei dat het de bedoeling is dat het beleid wordt voorgezet, niet door minder te handhaven, maar door meer in te zetten op maatwerk en preventie. Dit onderwerp komt niet terug in de raadsvergadering.

Evaluatie

Sinds 2018 heeft Werkse! een Sociaal Uitzendbureau om mensen die niet makkelijk aan werk komen als uitzendkracht perspectief te bieden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de evaluatie Sociaal Uitzendbureau schetst het college de ontwikkelingen in 2018 en 2019. Begin dit jaar werd besloten dat dit project nog twee jaar wordt voortgezet.

In de commissie werd met gemengde gevoelens gereageerd op de resultaten van het uitzendbureau en op de inhoud van de evaluatie. D66 wees op de drie mensen die via deze weg volledig uit de bijstand zijn gestroomd. GroenLinks pleitte voor voortzetting, waarbij STIP aantekende dat het Sociaal Uitzendbureau wel voor de juiste doelgroep ingezet moet blijven worden.

Groep Stoelinga, VVD, CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft waren minder te spreken over de evaluatie. De ChristenUnie zei veel informatie te missen en de VVD en CDA kraakten kritische noten over de in hun ogen magere resultaten van het uitzendbureau. De VVD zei dat als iets niet optimaal werkt er beter mee gestopt kan worden. De fractie van het CDA concludeerde dat de kosten en baten van het Sociaal Uitzendbureau heel erg ver uit elkaar liggen.

De SP zei dit initiatief juist aan te moedigen, ook al gaat het slechts om drie mensen. Werk is volgens de SP een belangrijk onderdeel van de menselijke waardigheid en die meerwaarde is volgens de SP niet in winst uit te drukken. De PvdA constateerde dat de ambitieuze doelstellingen uit het voorstel nog niet zijn gehaald, maar sprak haar steun uit om dit initiatief voort te zetten.

Wethouder Brandligt lichtte toe waarom het Sociaal Uitzendbureau ooit is gestart en wat het verschil is met reguliere uitzendbureaus waar werknemers juist niet intensief worden begeleid om de weg naar een vaste baan te vinden. Hij beaamde dat de evaluatie dateerde van voor de coronacrisis en dat die crisis effect zal hebben, maar hij durfde daarover geen voorspelling voor dit jaar te doen. Het beleid is wat hem betreft opgericht om het Sociaal Uitzendbureau voort te zetten en om er meer ervaring mee op te doen.

De fracties van Onafhankelijk Delft, VVD, Groep Stoelinga, ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft nemen de evaluatie mee terug naar hun fracties. Eventuele moties kunnen de fracties indienen in de raadsvergadering op donderdag 9 juli. 

Pagina opties