Fracties positief over kantorenstrategie

Dit item is verlopen op 14-10-2012.
14 september 2012 - De strategie van het stadsgewest Haaglanden en het Delftse college van B&W om leegstand in kantoorgebouwen tegen te gaan is donderdag 13 september positief ontvangen in de commissie Middelen en Economie. 

Uit een presentatie bleek dat de leegstand op de kantorenmarkt in Delft in vergelijking met bijvoorbeeld Rijswijk en Zoetermeer meevalt. Onder andere door nieuw aanbod aan kantoorruimte te verminderen kan leegstand verder worden voorkomen.  De gemeente kan dat doen door voorgenomen bouwplannen te schrappen en bestemmingsplannen te wijzigen. Volgens de strategie kan de gemeente ook kijken naar de mogelijkheid om kantoren te laten verbouwen tot bijvoorbeeld studentenwoningen.  In  de regio zijn zes gebieden aangewezen waar tot 2020 nog kantoren gebouwd kunnen worden; in Delft bijvoorbeeld in het Spoorzonegebied. Ontwikkelplannen voor buiten deze locaties moeten voortaan ook door het dagelijks bestuur van Haaglanden worden goedgekeurd. De commissie reageerde positief op de nieuwe strategie, evenals op de door wethouder Junius toegelichte afspraken over samenwerking voor bedrijventerreinen en de reactie van het college op het landelijke convenant om leegstand tegen te gaan. 


Informatiebeleid

De commissie stond ook uitgebreid stil bij het gemeentelijke informatiebeleid. De Delftse Rekenkamer adviseerde eerder dit jaar dat de raad daar meer grip op zou moeten krijgen. Aan de hand van een presentatie discussieerde de commissie over de nieuwe kaders en uitgangspunten. Enkele fracties merkten op dat nog niet alle aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer in het beleid zijn opgenomen. Wethouder Lucas Vokurka legde uit dat informatiebeleid geen doel op zich is, maar een ondersteunend middel om de doelen uit het bestuursprogramma te realiseren.


Regievorming

De Delftse Rekenkamer presenteerde donderdag het rapport Regievorming, waarover commissieleden ook vragen konden stellen. Inhoudelijk wordt dit in de volgende commissievergadering op 11 oktober besproken.

Gemeenschappelijke regelingen

Vergezeld van een aantal aanvullende suggesties was de commissie unaniem positief over de opzet van een regionaal onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen. Eerder dit jaar bleken de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Avalex en GGD onverwacht in grote financiële problemen te zitten. De GGD wordt als eerste via een pilot-onderzoek onder de loep gelegd. De resultaten moeten in het voorjaar van 2013 bekend zijn. De commissie verzocht het college onder andere om ook te kijken naar alternatieve organisatievormen voor gemeenschappelijke regelingen.

Wethouder Vokurka lichtte toe dat het een onderzoek is waar negen Haaglanden-gemeenten aan deelnemen. Het wordt geen onderzoek naar de cijfers,  maar naar de werking en structuur van gemeenschappelijke regelingen. De wens om het onderzoek te versnellen vertaalde de wethouder door zijn bereidheid te tonen de commissie eind 2012 over het lopende onderzoek bij te praten.

Wethouder Pieter Guldemond was blij met de bijval van de commissie voor het plan om te komen tot een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) om de concurrentiekracht van de regio te versterken. Eén van de doelen is een participatiefonds voor innovatieve startende bedrijven, in sectoren als Medical Delta en de Clean Tech Delta. Daarnaast is het idee om bestaande organisaties die gericht zijn op het acquireren van bedrijven geheel of gedeeltelijk in de ROM op te laten gaan. Op een later moment ontvangt de raad het businessplan van de ROM.

Pagina opties