Fracties nemen begrotingswijzingen mee terug

Dit item is verlopen op 09-01-2017.
9 december 2016 - De twee raadsvoorstellen van het college om de begroting voor het eind van het jaar te wijzigen, hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur niet geleid tot onverdeeld positieve adviezen van de fracties. Veel fracties gaan de twee voorstellen intern nader beschouwen.

In het ene voorstel wordt onder meer toestemming gevraagd om 500.000 euro uit de algemene reserve te halen voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Een ander punt uit die verzamelbegrotingswijziging is een post van 5.000 euro structureel voor straatfeestsubsidies.

Over die laatste post bestond verschil inzicht omdat het college zich op standpunt stelde dat het budgettair neutrale aanpassing was, terwijl veel fracties dit als een budgetverhoging beschouwden. 

Het andere raadsvoorstel omvat de uitwerking van knelpunten uit de Najaarsrapportage. Met dat voorstel konden de meeste fracties met de nodige kanttekeningen wel leven.

Straatfeestsubsidies

Het CDA zei onder meer verbaasd te zijn over de hoogte van de twee begrotingswijzigingen; in totaal ongeveer anderhalf miljoen euro. De fractie herinnerde de commissie en het college eraan dat ze vier weken geleden samen met de ChristenUnie en Stadsbelangen Delft een Meedenkbegroting indienden met achttien alternatieve voorstellen waarover toen werd aangegeven dat het te vroeg was hierover besluiten te kunnen nemen en dat de meedenkfracties waren gewezen op het voorjaar van 2017, omdat de Kadernota een beter bespreekmoment zou zijn. 

Parelfonds

Had het college de wijzigingen en knelpunten niet zien aankomen in de begroting vroegen verschillende fracties aan wethouder Aletta Hekker. Het CDA stelde voor om de vijf ton voor de Omgevingswet uit het Parelfonds te halen in plaats van uit de algemene reserve. Stadsbelangen Delft sprak haar grote verbazing uit over de 860.000 euro aan knelpunten die niet waren voorzien. De ChristenUnie zou liever zien dat nu breder werd gekeken naar het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast vroeg de ChristenUnie ook waarom de benodigde uitgaven voor de Omgevingswet niet al eerder in de begroting waren opgenomen. De fractie was er niet over te spreken dat de raad er ineens mee wordt overvallen, nu is gebleken dat het Rijk niet met geld over de brug komt en Delft zelf voor de kosten moet opdraaien.

Wethouder Hekker beaamde dat dat beter had gekund en ze benadrukte dat het bij alle verschuivingen niet om extra geld gaat. Ook niet voor de straatfeesten. Uit de coalitiepartijen klonk wel begrip voor de reacties van de drie ‘meedenkfracties’. De VVD stelde dat het proces niet de schoonheidsprijs verdiende, maar was positief over de voorstellen. Ook STIP zei akkoord te gaan met de voorstellen. D66 zei begrip te hebben voor de oppositie en opperde om de 5.000 euro voor de straatfeesten mee te nemen bij de Kadernota. Onafhankelijk Delft liet weten tegen subsidie voor straatfeesten te zijn en daarmee ook tegen de begrotingswijziging. De fractie wees erop dat de hand op de knip moet blijven. GroenLinks vroeg naar de urgentie om 5.000 euro uit te trekken voor straatfeesten. Daar sloot de PvdA zich bij aan.

De wethouder legde uit dat het geld voor de Omgevingswet niet eerder in de begroting was opgenomen, omdat het Rijk gemeenten geld had beloofd. Nu dat er niet komt, moet er in de begroting worden geschoven. De wethouder wil dat niet doen ten koste van het Parelfonds, omdat dat volgens het college is bedoeld voor nieuwe zaken en niet voor de uitvoering van een wettelijke taak. Daarnaast maakte ze duidelijk dat het budget voor de straatfeestsubsidies wordt opgehoogd met geld dat vanuit een andere begrotingspost, zodat alle waarderingssubsidies bij elkaar worden verantwoord en dat derhalve geen sprake is van het uitgeven van extra geld.

Op verzoek van de VVD ging de wethouder ook in op de OZB-aanslag, waarop moet komen te staan dat de verhoogde OZB tijdelijk is. De VVD vroeg om die tijdelijkheid duidelijk op te nemen in de tekst. De wethouder gaf aan er nog eens naar te kijken. De VVD liet weten er in de fractie verder over te gaan nadenken.

Het CDA gaf aan een amendement te overwegen. De fractie wil intern verder praten over het geld voor de Omgevingswet dat volgens die fractie ook uit het Parelfonds kan komen. Ook D66, STIP, GroenLinks en de PvdA lieten weten dat ze de voorstellen in hun fracties gaan bespreken. Beide voorstellen worden verder besproken in de raadsvergadering op donderdag 22 december.

Metropoolregio

Bij de maandelijkse bespreking van de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) kondigde de CDA-fractie twee moties aan tegen een mega outletcenter en voor goed nabuurschap. Doel daarbij is om evenals in andere gemeenten via moties de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoetermeer te laten weten tegen de mogelijke komst te zijn van een mega outletcenter in Zoetermeer. Wethouder Lennart Harpe hield de commissie voor dat in de MRDH integrale keuzes worden gemaakt om de concurrentiekracht van de regio als geheel te vergroten.

Hij beloofde ook de boodschap van Stadsbelangen Delft over te brengen om minder Engelse termen in de verslagen te gebruiken. De wethouder beaamde dat voor het vergroten van draagvlak binnen de MRDH begrijpelijk taal noodzakelijk is. Het CDA zal de aangekondigde moties in de komende raadsvergadering in stemming laten brengen.

Onderzoek

De Delftse Rekenkamer voert op dit moment een onderzoek over openbare orde en veiligheid bij Evenementen uit. Op aangeven van de rekenkamer kreeg de commissie de kans om specifieke aandachtspunten mee te geven voor dit onderzoek. De fracties kwamen met diverse suggesties.

De VVD stelde voor om de hoofdvraag te beperken tot: hoe veilig zijn evenementen; hoe werd er gehandhaafd en hoe zou de handhaving beter kunnen? D66 en andere fracties vroegen de rekenkamer het aspect risico-inschatting onder de loep te nemen. STIP en onder andere GroenLinks vroegen om organisatoren van evenementen in het onderzoek te betrekken.

Het CDA wil dat aandacht wordt besteed aan de handhaving op geluidsoverlast. Onafhankelijk Delft wil onder meer onderzocht zien hoe organisatoren rekening moeten houden met risico’s en de relatie daarbij tussen gesubsidieerde en commerciële evenementen. Verder wees de fractie op risico’s van terreur bij evenementen. De ChristenUnie wil dat het onderzoek duidelijk maakt hoe tijdens evenementen wordt omgegaan met klachten en op welke aspecten van een vergunning wordt gehandhaafd. De vertegenwoordiger van de Delftse Rekenkamer liet weten dat hij de vele input zou meenemen. Omdat terreurdreiging door andere diensten wordt behandeld, valt dat buiten het gemeentelijk rekenkameronderzoek. Alle fracties zeiden prijs te stellen op een presentatie voor de commissie als het onderzoek gereed is.

Ambtelijk horen

Een ruime meerderheid van de commissie had geen wensen en bedenkingen bij de uitbreiding van het ambtelijk horen. Alleen Onafhankelijk Delft gaf te kennen daar bedenkingen tegen te hebben, omdat er volgens die fractie geen sprake is van een gelijke dialoog met een ambtenaar als een bewoner bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeente. Wethouder Harpe schetste het gelopen traject als zeer intensief en met een forse discussie. Hij beloofde het CDA zorgvuldig te gaan kijken naar de Wmo-doelgroep die voor ambtelijk horen in aanmerking kan komen. Daarnaast sprak hij de bereidheid uit om de commissie begin 2017 te betrekken bij het opstellen voor de vragen die in 2018 moeten leiden tot de evaluatie van het ambtelijk horen.

Recreatieschap

Het raadsvoorstel over opheffing van het recreatieschap Midden Delfland is door de commissie toegevoegd aan de hamerstukkenagenda van de raadsvergadering op 22 december. Alle fracties adviseerden positief over dit voorstel. Het recreatieschap gaat verdwijnen om in de toekomst plaats te maken voor een andere organisatievorm. Wethouder Brandligt sprak zijn waardering uit voor de positieve houding die fracties toonden voor de coöperatie die het college daarbij in gedachten heeft.

Delfts kwartiertje

In het vragenkwartier voorafgaand aan de procedurevergadering vroeg Onafhankelijk Delft de fractie van STIP naar duidelijkheid over het wisselsysteem binnen de studentenpartij. Onafhankelijk Delft lichtte toe daar een punt van te maken, omdat STIP steeds meer zetels haalt. Wat Onafhankelijk Delft betreft moeten de STIP-fractieleden vier jaar in de raad blijven zitten en niet tussentijds opstappen. De STIP-fractie lichtte toe dat fractieleden zich veelal gemiddeld drie jaar inzetten, eerst als commissielid en daarna als raadslid en dat er geen aanleiding bestaat daaraan iets te veranderen. Verder wees de fractie erop dat dit via de verkiezingsprogramma’s van de partij ook al 23 jaar bekend is.

Pagina opties