Fracties kondigen veel moties aan

Dit item is verlopen op 23-04-2015.
26 maart 2015 (update) – Verschillende fracties hebben voor de raadsvergadering op donderdag 26 maart diverse moties en enkele amendementen aangekondigd.

Stadsbelangen wil bij de bespreking over de voortgang van de uitbreidingsplannen van Laga een motie indienen over de ondertekening van de anterieure overeenkomst. Het CDA heeft een amendement tegen de aanpassing van de parkeertarieven aangekondigd en Onafhankelijk Delft wil bij dit agendapunt met een motie van totale ongeloofwaardigheid komen.

Bij de bespreking van het tweede deel van de kadernota Innovatie Sociaal Domein hebben CDA, VVD en SP laten weten dat ze een of meerdere moties overwegen. Onafhankelijk Delft wil bij het beleidskader Veiligheid en Handhaving 2015-2018 een motie indienen over de aanpak van jihadisme. De SP-fractie overweegt bij dit beleidskader een wijzigingsvoorstel in te dienen voor een alternatieve financiële dekking.

Bij de Ontwikkelagenda Wonen en Zorg 2015-2018 denkt D66 aan een motie om huurwoningen die te liberaliseren zijn te behouden voor het huursegment van de Delftse woningmarkt. De SP overweegt bij de ontwikkelagenda een motie over het betrekken van belangengroepen, belanghebbenden en bewoners bij het uitwerken van de plannen.

(Update) Aan de agenda is ook het voorstel aan de raad toegevoegd om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de huidige negatieve financiële situatie van de gemeente Delft. Het voorstel gaat uit van een onderzoek in twee fases; eerst een onderzoek dat in opdracht van de raad wordt uitgevoerd door een extern bureau en vervolgens een raadsenquête op basis van het onderzoeksrapport uit fase één.

De raad moet daarnaast een besluit nemen over de invoering van het gemengd model bij de afhandeling van bezwaarschriften. Aan het begin van de vergadering zal Wim Hamelink als tijdelijk raadslid worden vernoemd. Hij vervangt in de SP-fractie Maurits Bongers.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur en kan thuis via de webcast of in de raadszaal vanaf de publieke tribune bekeken worden.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties