Fracties houden Gasthuisplaats in beweging

Dit item is verlopen op 20-04-2019.
20 maart 2019 – In een uitvoerig debat hebben diverse fracties op dinsdag 19 maart in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer er bij wethouder Bas Vollebregt op aangedrongen om de ontwikkelingen rond de Gasthuisplaats in beweging te houden. Aanleiding voor het debat was het afwijzend verzoek van het college op het initiatief van de Stichting Stadsbouwers Nieuwe Gasthuisplaats i.o.

De projectgroep Gasthuisplaats vroeg het college onder meer om een kaderstellend besluit om de Gasthuisplaats vrij van minimaal bezoekersparkeren en de Gasthuissteeg autoluw te maken, een plan van aanpak over de archeologie op te stellen en de procesaanpak te ondersteunen. De reactie van het college kwam er tot tweemaal toe op neer dat de Gasthuisplaats, die nu als parkeerterrein in de Delftse binnenstad dienst doet, niet past in het Delftse streven om 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe banen te creëren.

Insprekers

De wensen van de projectgroep werden dinsdagavond door vier insprekers herhaald. Zij drongen er bij de commissie op aan om het college op andere gedachten te brengen. Met hun argumenten en betogen vonden ze deels gehoor bij de fracties.

Bal

D66 zei dat de bal moet blijven rollen en vroeg het college om te kijken naar de mogelijkheid om de Gasthuisplaats vrij te maken van bezoekersparkeren en de Gasthuissteeg autoluw. De PvdA pleitte voor parkeerscenario’s en voegde eraan toe dat het college ook de kosten voor archeologisch onderzoek inzichtelijk zou moeten maken. Volgens de PvdA zou het college dergelijke burgerinitiatieven moeten omarmen en moeten de plannen voor de Gasthuisplaats stapje voor stapje ontwikkeld worden.

Rotte kies

GroenLinks liet weten verbaasd te zijn over de ontstane sfeer na de brief van het college. In de visie van GroenLinks is de Gasthuisplaats een rotte kies die aangepakt moet worden en de auto’s snel plaats moeten maken voor groen. GroenLinks gelooft niet dat de projectgroep dat zelf kan. De gemeente moet daarbij helpen, want goede samenwerking is volgens GroenLinks essentieel. Ook de fractie van de ChristenUnie drong aan op vaart. De tegenargumenten om oude plannen voor de Gasthuisplaats niet uit te voeren, zijn volgens de ChristenUnie geschiedenis. Na 50 jaar stilstand is het volgens die fractie tijd dat er de komende tien jaar werk van de Gasthuisplaats wordt gemaakt.

Begrip

De SP wees de wethouder op de Delftse participatieaanpak Delfts Doen, maar in dit geval kregen de denkers en de doeners het deksel op de neus. Ook de SP wilde weten van wethouder Vollebregt wat het college op korte termijn met de Gasthuisplaats gaat doen. Onafhankelijk Delft toonde begrip voor het standpunt van het college om de projectgroep Gasthuisplaats geen leidende rol te geven en niet financieel te ondersteunen met 200.000 euro. Net als GroenLinks pleitte Onafhankelijk Delft voor het verdwijnen van de auto’s en het verschijnen van een groene oase op de Gasthuisplaats.

Kortaf

Ook STIP bracht die wens naar voren en Stadsbelangen Delft was verbaasd dat er al decennialang niks gebeurt. De VVD zei parkeren op de Gasthuisplaats nog steeds belangrijk te vinden. Opheffen zou volgens die fractie weleens een negatief effect kunnen hebben op de balans van Parkeerbedrijf Delft. De reactie van het college op het initiatief van de projectgroep noemde het CDA ‘weinig ambitieus en kortaf’. Het college zou volgens het CDA moeten onderzoeken hoeveel parkeerplekken er nodig zijn op de Gasthuisplaats.

Nota

Dat gaat het college ook doen, reageerde wethouder Vollebregt. Alleen niet alleen voor de Gasthuisplaats, maar voor de hele binnenstad. De wethouder kondigde voor dit jaar een nota aan die ingaat op parkeren, autoluw en mobiliteit in de binnenstad van Delft. De Gasthuisplaats wordt daarin als onderdeel in meegenomen. Hij ontkende dat het college deze raadsperiode niks wil doen met de Gasthuisplaats, maar hij benadrukte dat het een complex gebied is. Er zijn meerdere eigenaren. Het is archeologische vindplaats en er moet een oplossing voor het parkeren worden gevonden. Bovendien ontbreekt het volgens de wethouder aan ambtelijke capaciteit, omdat er in Delft al een groot aantal projecten gelijktijdig lopen. De wethouder beloofde de commissie uit te zoeken wat de kosten zijn van een archeologisch onderzoek.

De wethouder liet de commissie weten dat afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar parkeren en autoluw zal worden gekeken wat er mogelijk is op de Gasthuisplaats. Dat zou, onder voorbehoud, kunnen betekenen dat het bezoekersparkeren wordt opgeheven en de Gasthuissteeg autoluw wordt. Ook voor andere tijdelijke maatregelen geldt volgens de wethouder een voorbehoud.

Moties

Op STIP, D66 en VVD na lieten alle fracties weten dat ze dit onderwerp verder intern gaan bespreken. Onafhankelijk Delft, SP, GroenLinks en PvdA kondigden moties aan. Die moties worden in de komende raadsvergadering op donderdag 28 maart in stemming gebracht. De raad praat dan verder over de Gasthuisplaats.

Hamerstuk

De voorstellen Voorgenomen besluit aangaan GR Centrumregeling samenwerking gemalendiensten, Bestemmingsplan Van der Goesstraat – Van Schuijlenburchstraat en het conceptraadsvoorstel rapport Delftse Rekenkamer ‘Niet wachten op klachten’ werden door de commissie na bespreking toegevoegd als hamerstuk aan de agenda van de komende raadsvergadering. Alle fracties oordeelden positief over deze voorstellen.

Hoogbrug

Aan het begin van de overlegvergadering meldde wethouder Martina Huijsmans dat de Hoogbrug vanaf woensdag 20 maart afgesloten wordt voor het verkeer. De brug bleek er na inspectie zo slecht aan toe te zijn dat er vanaf deze week alleen nog fietsers en voetgangers overheen mogen. De Hoogbrug is een rijksmonument en verbindt de Lange Geer met het Achterom. De wethouder sprak de verwachting uit dat de brug weleens voor lange tijd dicht kan zijn, omdat de gemeente te maken krijgt met allerlei vergunningenprocedures.

Pagina opties