Fracties delen wensen en zorgen in begrotingsdebat

Dit item is verlopen op 18-11-2019.
18 oktober 2019 – In de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 17 oktober hebben de raadsfracties de Najaarsrapportage 2019 en de Programmabegroting 2020-2023 besproken. In een uitvoerig debat zetten de fracties hun eigen accenten bij een begroting die sluitend is en waarin het college beperkt ruimte ziet om te investeren in nieuw beleid en om nieuwe initiatieven te stimuleren.

Aan het begin van de vergadering vroegen vier insprekers aandacht voor de renovatie van het Rietveld Theater, de Wildopvang Delft e.o. en het plan voor een lokaal mediafonds. Een van de huurders in het Rietveld Theater vreest dat hij zijn atelierruimte kwijt raakt en omwonenden van het theater willen dat de overlast die ze ondervinden wordt beperkt. Een van de vrijwilligers van de wildopvang wees op de financiële problemen van de opvang. Hij sprak de hoop uit dat de gemeente Delft de wildopvang financieel steunt. De inspreker die pleitte voor een Delfts mediafonds vroeg de commissie eveneens om steun en niet om, zoals het college voorstelt, eerst de standpunten af te wachten van de VNG en de provincie Zuid-Holland.

Toeristenbelasting

In het uitgebreide debat namen de fracties ruim de tijd om meer of minder beschouwend te reflecteren op de financiële plannen van het college. D66 deelde daarbij complimenten uit aan het college, onder meer omdat er meer mensen in Delft aan het werk zijn en Delft geen tekorten heeft in de jeugdzorg. D66 zei ook tevreden te zijn over de aanpak van de problemen in de schuldhulpverlening. Minder tevreden was de fractie over de tentoonstellingen in het Prinsenhof die de gemeente geen geld hebben opgeleverd, maar juist hebben gekost. Van D66 mag de toeristenbelasting omhoog en is het tijd om in Delft een discussie te houden over de tijdelijke verhuur van woningen bijvoorbeeld via Airbnb. Daarnaast wil D66 in gesprek met de TU over werkgelegenheid en de mogelijkheid om te wonen op de campus. Wat mobiliteit betreft, verwacht D66 van het college veel aandacht voor veilige fietsroutes.

De VVD hield onder meer het verdienmodel van de gemeente Delft tegen het licht. De VVD constateerde tevreden dat de woonlasten voor de Delftenaren niet omhoog gaan. Maar ze gaan ook niet omlaag en dat zou in de visie van de VVD wel kunnen als de gemeente meer inkomsten genereert door bijvoorbeeld meer woningen te bouwen en minder geld uit te geven via subsidies aan kleine culturele clubs waar volgens de VVD de rest van de stad niks aan heeft. De fractie pleitte voor een verzakelijking van het subsidiestelsel en vroeg het college om meer ambitie te tonen in het omlaag brengen van de woonlasten.

Futloos

De kwalificaties van Onafhankelijk Delft voor de begroting waren minder lovend; futloos, apathisch en afwachtend. Volgens Onafhankelijk Delft presenteerden vorige colleges nieuwe plannen aan het begin van hun periode, maar lijkt dit college daarmee te wachten tot het eind. De plannen voor het museum Prinsenhof Delft en het Rietveld Theater springen er volgens Onafhankelijk Delft uit, maar op steun van deze fractie hoeft het college niet te rekenen. De fractie is ook niet te spreken over de manier, waarop het college de woonlasten beperkt tot de inflatiecorrectie. Daarnaast zou Onafhankelijk Delft liever meer verschil in de tarieven willen zien. Opnieuw hield Onafhankelijk Delft een pleidooi voor de vreugdevuren met oud en nieuw.

Het CDA sprak over een administratief sluitende begroting. De fractie liet zich kritisch uit over de keuze van het college om de algemene reserve te benutten voor investeringen, maar zei daar wel begrip voor te hebben. Daarnaast vroeg het CDA, net als andere fracties aandacht voor het beperken van de stadsschuld. Die loopt in deze begroting met 30 miljoen op tot 430 miljoen euro. Dat bedrag zou met de opbrengst uit de verkoop van Eneco-aandelen volgens het CDA verlaagd kunnen worden tot onder de 400 miljoen. Daarnaast wil het CDA, net als het college, dat die opbrengst deels wordt besteed aan de duurzaamheidsdoelen van Delft. Het CDA sprak ook zijn steun uit voor het plan om een lokaal mediafonds op te richten. Samen met de ChristenUnie wil de fractie daarover opnieuw een motie indienen tijdens de begrotingsbehandeling door de raad op donderdag 7 november. Meer ambitie verwacht het CDA van het college in het sociaal domein en op het gebied van mobiliteit sprak de fractie nog eens haar wens uit voor een transferium bij het eindpunt van tramlijn 19.

Nieuwe energie

STIP zei een nieuwe energie te voelen in Delft. Na tijden van bezuinigen stelde STIP vast dat Delft weer een financieel gezonde begroting heeft. STIP wees echter ook op het financiële risico van het sociaal domein. Het rijk draagt nog meer taken over aan de gemeenten, maar draagt onvoldoende bij in de kosten. Die kosten moeten wat STIP betreft beheersbaar blijven. Op het gebied van duurzaamheid is het volgens STIP vooral een kwestie van doen. Daarnaast wil STIP dat Delft minder blik op straat krijgt en meer ruimte biedt aan voetgangers en fietsers. Er moeten volgens STIP voldoende betaalbare woningen komen voor jongeren, starters en studenten en op economisch vlak moet er voldoende ruimte zijn voor groeiende bedrijven.

Dat het college in het sociaal domein kiest voor preventie stemt GroenLinks tevreden. Die fractie zei blij te zijn met de begroting die laat zien dat hard werken aan verduurzaming goed samen kan gaan met een florerende economie en een gezonde financiële huishouding. GroenLinks blikte vooral vooruit en zei uit te kijken naar bijvoorbeeld de plannen voor het Prinsenhof en het Rietveld Theater, het mobiliteitsplan en de visie op parkeren. Net als Onafhankelijk Delft zou GroenLinks graag zien dat de belastingen in Delft gaan vergroenen.

Tweedeling

De SP was minder te spreken over het huidige gemeentebeleid. Die partij ziet in Delft een groeiende tweedeling tussen arm en rijk. Armen worden volgens de SP de stad uitgejaagd, omdat hun woningen worden gesloopt en ze niet meer terug kunnen keren in duurdere huurwoningen. De SP pleitte andermaal voor de bouw van meer sociale huurwoningen. Daarnaast zei de SP een tweedeling te zien onder jongeren, waarvan één op de acht jeugdhulp nodig heeft en één op de acht kinderen opgroeit in armoede. Volgens de SP is het tijd om naar de oorzaken van armoede te kijken.

Stadsbelangen Delft constateerde dat het college de begroting sluitend had gekregen door geld uit de algemene reserve te gebruiken. De fractie wees er eveneens op dat de woonlasten in Delft nog steeds niet omlaag gaan. Daarnaast oordeelde Stadsbelangen Delft dat het college uitblinkt in investeren alsof er geen lessen zijn geleerd van het verleden.

Preventie

Instemming met de begroting was er van de PvdA. Die fractie ziet juist een solide financiële basis. De PvdA wees ook naar andere gemeenten die veel grotere tekorten in het sociaal domein hebben dan Delft. De inzet op preventie in het sociaal domein is volgens die partij een goede keuze. De PvdA zei zich ook te kunnen vinden in de noodzaak om te bouwen voor midden- en hogere inkomens. De verkeersveiligheid verdient volgens de PvdA wel meer aandacht. Daarover wil de fractie misschien een motie gaan indienen.

De ChristenUnie liet weten globaal achter de keuzes in de begroting te staan. 75 Jaar vrijheid wordt volgens de ChristenUnie nog niet door alle Delftenaren zo gevoeld. De fractie wees onder meer op de statushouders die in 2020, ondanks extra geld, dezelfde begeleiding blijven krijgen. Huurders kunnen zich volgens de ChristenUnie gedwongen voelen te vertrekken als ze hogere huren niet meer kunnen betalen en mensen kunnen ook gevangen zitten in schulden. In 2020 zou Delft volgens de ChristenUnie ook meer voor ouderen moeten doen. Er staat nu één project op de agenda. Daarnaast vroeg de fractie aandacht voor de ontgroening en verstening in de binnenstad.

Uitvoeren

De reactie van het college bestond vooral uit het uitleggen van de keuzes die de wethouders en de burgemeester op hun beleidsterreinen hadden gemaakt. Daarnaast kondigden ze een voor een plannen, nota’s en visies aan die binnenkort of in de loop van 2020 naar de gemeenteraad worden gestuurd. Wethouder Stephan Brandligt (financiën) vatte dat samen door uit te leggen dat het college de aandacht van het produceren van beleid heeft verlegd naar het uitvoeren van beleid. Zo komt er een energieloket voor particulieren, wordt er overlegd met de Wildopvang Delft e.o. en wordt er een actieplan Sociaal Domein opgesteld. Wethouder Martina Huijsmans kondigde haar Mobiliteitsplan en visie op parkeren aan en liet de PvdA weten dat er geen apart plan voor verkeersveiligheid komt.

Wethouder Bas Vollebregt zei brede steun voor het cultuurbeleid te proeven. Eind dit jaar wil hij met de raad in gesprek over de tijdelijke verhuur van woningen en begin 2020 is toerisme onderwerp van gesprek. Wethouder Hatte van der Woude voelde zich door opmerkingen over het jeugdbeleid en preventie gesteund in haar beleid, net als wethouder Karin Schrederhof die blij was met de steun voor het Wmo-beleid en de aanpak van de schuldhulpverlening. Burgemeester Marja van Bijsterveldt bleef op het standpunt staat dat de organisatoren van de vreugdevuren in Delft de kans hebben gehad om de traditie voort te zetten als ze een vergunning hadden aangevraagd. Volgend jaar krijgen ze een nieuwe kans. Daarnaast liet de burgemeester CDA en ChristenUnie weten dat ze het de moeite waard vindt om de standpunten van de VNG en de provincie over een lokaal mediafonds af te wachten.

Hamerstuk

Tijdens de afronding van het debat lieten nagenoeg alle fracties, behalve GroenLinks en Stadsbelangen Delft, weten dat ze in de afrondende raadsvergadering op donderdag 7 november wellicht met moties komen. De raad stelt in die vergadering naast de Programmabegroting 2020-2023 ook de Najaarsrapportage 2019 (inclusief Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling; T-MPG) en de Belastingverordeningen 2020 vast. De commissie heeft de najaarsrapportage als hamerstuk toegevoegd aan de raadsagenda.

Pagina opties