Fracties delen wensen en zorgen in begrotingsdebat

Dit item is verlopen op 19-11-2018.
19 oktober 2018 – In de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 18 oktober hebben de raadsfracties de Najaarsrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019-2022 besproken. In een uitvoerig debat zetten de fracties hun eigen accenten bij een begroting die gebaseerd is op de uitvoering van het ingezette beleid. Nieuwe plannen en voorstellen komen pas begin 2019 aan bod bij de vaststelling van het bestuursprogramma.

De partijen namen dan ook, nadat door de “Luchtwachters van Delft” aandacht was gevraagd voor de luchtkwaliteit in Delft, uitgebreid de tijd om hun standpunten en wensen te laten horen. D66 deed dat door haar visie op de stad te vergelijken met de visies op verschillende beleidsterreinen uit de begroting: onderwijs op mbo- en vmbo-niveau, sport als verbindende factor, cultuur in de hele stad en ruimtelijke ordening. Net als bijna alle andere partijen deelde D66 ook haar zorgen over de stijgende uitgaven in het sociaal domein.

De stijgende vraag naar onder meer jeugdhulp en de lagere bijdrage van het rijk baren veel partijen zorgen. De VVD vroeg het college of het een budgetplafond wil instellen. De VVD sprak ook de zorg uit over de stadsschuld. Die moet volgens de VVD eerst aangepakt worden, voordat Delft kan gaan investeren. Van een lastenstijging is in deze begroting geen sprake, maar ook niet van een verlaging. De VVD zei te hopen dat die lasten voor de bewoners de komende vier jaar omlaaggaan.

Wat de VVD betreft is het nieuwe inzamelen door Avalex in Delft mislukt en is er geen draagvlak meer om het verder uit te rollen. De VVD herinnerde wethouder Martina Huijsmans daarbij aan de woorden van haar voorganger die zei dat de proef zou stoppen als het draagvlak wegviel. Die fase is volgens de VVD nu bereikt. De fractie werd daarbij gesteund door Onafhankelijk Delft dat eveneens geen heil ziet in het nieuwe inzamelen. De wethouder wees op de discussie die gaande is over de governance van Avalex en ze wees erop dat het reinigingsbedrijf meer gaat luisteren naar lokale wensen.

Als het aan de SP ligt, stopt de gemeente meer geld en tijd in de schuldhulpverlening. Het nieuws dat de gemeente daarin flink te kort is geschoten, heeft de SP en ook andere fracties deze week behoorlijk laten schrikken. Betaalbare woningen en voldoende sociale huurwoningen stonden ook op het wensenlijstje van de SP. De partij vindt dat het college een onderzoek of een second opinion moet laten uitvoeren naar de woningbehoefte in Delft. Daarnaast pleitte de SP voor meer investeringen in buurtvoorzieningen, zoals speeltuinen.

Ook het CDA wil dat er extra geld gaat naar de speeltuinen. Het CDA vroeg daarnaast onder meer aandacht voor de aanpak tegen het verkameren van woningen, de jeugdzorg en de dienstverlening van de gemeente. Wonen en werken moeten volgens het CDA in balans zijn en net als de VVD pleitte het CDA voor een verlaging van de woonlasten. Hoog op het lijstje van het CDA staat de bestrijding van eenzaamheid en als het om verduurzaming gaat mag dat volgens het CDA in de begroting zichtbaar gemaakt worden met het aantal aardgasvrije woningen.

De ChristenUnie sprak van een mooie begroting. Het landelijke gemiddelde, waar Delft nu nog ruim boven zit, moet volgens de ChristenUnie het streven zijn bij het aanpassen van de lokale lasten. Daarnaast vroeg de ChristenUnie aandacht voor verschillende kwetsbare groepen in de stad: mensen met schulden, statushouders, mensen in armoede, mensen in de bijstand, mensen met dementie en hun mantelzorgers en de slachtoffers van mensenhandel. De ChristenUnie vindt ook dat de reserve sociaal domein aangesproken moet kunnen worden voor mensen die tussen wal en schip vallen.

Stadsbelangen Delft zei in de begroting weinig nieuws te lezen. De fractie sprak net als andere fracties haar tevredenheid uit voor het optreden van de burgemeester tijdens de recente incidenten in de stad. Ook kondigde Stadsbelangen alvast drie moties aan (klein geluk tegen verlaging stimuleringssubsidie, faciliteren gesubsidieerde instellingen om mensen met elkaar in contact te brengen, verhoging i.p.v. verlaging tarief splitsingsvergunning woonruimten) die in de raadsvergadering op donderdag 8 november in stemming worden gebracht. De raad stelt in die vergadering naast de Programmabegroting 2019-2022 ook de Najaarsrapportage 2018 (inclusief Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkeling; T-MPG) en de Belastingverordeningen 2019 vast.

GroenLinks sprak over de Najaarsrapportage haar zorg uit over het structurele tekort op de zorg voor de begeleiding dagbesteding en de jeugdhulp. In de begroting is het overschot volgens GroenLinks ook niet erg groot en blijft het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij moet volgens die fractie goed in de begroting worden gekeken naar de begrippen structureel en incidenteel. Aandachtspunten voor GroenLinks zijn ook het sociaal domein en verduurzaming. Duurzaamheid moet volgens GroenLinks in de toekomst op alle beleidsterreinen de norm zijn. Als het om duurzaamheid gaat vindt GroenLinks het verantwoord om de schuld te laten oplopen.

Ook de PvdA kwam met de waarschuwing dat de financiële ruimte veel beperkter is dan bij het coalitieakkoord na de verkiezingen werd verondersteld. Wat dat betekent, moet volgens de PvdA blijken bij het bestuursprogramma. Tekorten in het sociaal domein moeten volgens die fractie niet leiden tot versobering van het beleid. Daarnaast noemde de PvdA de onderwijshuisvesting van de internationale schakelklas, de huisvesting van kwetsbare groepen in Delft en het mobiliteitsbeleid als aandachtspunten.

STIP legde in haar betoog het accent op de toekomst en ook STIP deelde de zorgen over de stijgende kosten in het sociaal domein. STIP wil dat het college concrete stappen zet als het gaat om duurzaamheid en in het mobiliteitsbeleid ook kijkt naar de inzet van alternatief vervoer en stimulering van het fietsverkeer. Groeiende bedrijven moeten volgens STIP hun producten in Delft kunnen maken en Delft moet meer doen om toeristen langer in de stad te houden. Daarnaast wil STIP meer culturele activiteiten in de wijken.

Onafhankelijk Delft verweet het college niks te hebben gedaan, omdat er niks nieuws in de begroting staat. De belastingdruk gaat volgens Onafhankelijk Delft omhoog, terwijl die volgens die fractie juist omlaag moet en de woonlasten bevroren moeten worden. Onafhankelijk Delft adviseert de raad om geen woorden meer vuil te maken aan de begroting en de stukken per hamerslag vast te stellen.

De portefeuillehouders hielden hun reacties op de wensen en zorgen van de fracties beperkt. Wethouder Brandligt kondigde aan dat het college een visie gaat opstellen op de financiële gezondheid van de gemeente. Hij beloofde het CDA dat hij gaat kijken of er een indicator van aardgasvrije woningen kan worden opgenomen in de begroting. Wethouder Bas Vollebregt onderschreef het belang van cultuur. Hij liet D66 en STIP weten dat het college met een voorstel komt om kleinere culturele initiatieven te ondersteunen.

Wethouder Huijsmans zei dat het college terugkomt op vragen over het onderhoud in de stad, waaronder het onderhoud van de speeltuinen. Ook de dienstverlening van de gemeente heeft de aandacht van het college. Wethouder Hatte van der Woude ging uitgebreid in op de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en het onderwijs. Wethouder Karin Schrederhof kondigde onder meer aan dat de raad binnenkort de nieuwe nota Schuldhulpverlening ontvangt en dat de Woonvisie wordt vertaald naar wijkniveau. Burgemeester Marja van Bijsterveldt bedankte de fracties voor de steun aan haar adres en ging onder meer in op uitbreiding van de politiecapaciteit in Delft.

Aan het eind van het debat besloot de commissie dat de Najaarsrapportage 2018 door de raad op 8 november als hamerstuk kan worden vastgesteld. De begroting is aan de bespreekagenda toegevoegd. Bij die bespreking kunnen aangekondigde moties zoals die van Stadsbelangen Delft in stemming worden gebracht. Ook de SP liet weten dat die partij moties overweegt in te dienen.
 

Pagina opties