Financiering VAK en DOK roept veel vragen op

Dit item is verlopen op 20-12-2015.
20 november 2015 – De vorming van het nieuwe centrum voor taal- en cultuureducatie (TCC) waarbinnen DOK en de docenten van VAK vrije tijd gaan samenwerken, heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Economie op donderdag 19 november bij veel fracties vragen opgeroepen of beide organisaties wel voldoende subsidie krijgen om de komende jaren te kunnen blijven draaien.

Het college heeft op basis van haalbaarheidsonderzoeken gekozen voor het behoud van minimaal het huidige aanbod voor de jeugd, het creëren van ruimte voor vernieuwing en het realiseren van betaalbare ruimte in DOK Centrum voor het cultuur-educatief vrijetijdsaanbod. Het docentencollectief ontvangt daarvoor vanaf 2018 een structurele subsidie van € 200.000,-. In 2016 (naar rato vanaf september) en 2017 is het de bedoeling dit aan te vullen tot € 410.000,-, zodat docenten via het collectief de tijd krijgen om hun beroepspraktijk op een goede manier op te zetten.
Aan het te vormen TCC wordt een structurele subsidie verstrekt van € 3,8 miljoen vanaf 2018. In 2016 en 2017 wordt gebruik gemaakt van de beschikbare budgettaire ruimte en wordt een subsidie van ca. € 3,9 miljoen verstrekt. In 2019 wil het college bekijken of de gemaakte keuzes tot de gewenste resultaten hebben geleid en kan de raad bepalen of bijstelling nodig is.

Tekort

Hugo Gelevert, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting DOK, gebruikte zijn inspreektijd om zijn zorgen te uiten over het in zijn ogen krappe financiële scenario dat de voorkeur heeft van het college. Gelevert vroeg extra financiële steun voor het negatieve weerstandsvermogen van DOK, tot 2018 € 290.000,- en hij vreest jaarlijks een structureel tekort van € 200.000 euro op de begroting, als de gemeente de subsidie beperkt tot € 3,8 miljoen. Gelevert zei achter de plannen van het college te staan, maar hij voorziet onder meer dat de bieb daarmee ’s avonds niet open kan zijn. Daarnaast is hij bang dat het moeilijker wordt om een beroep te doen op fondsen die vragen om eigen bijdragen en ook de voorgenomen integratie van taal en cultuur kan met twee ton minder volgens hem niet goed plaatsvinden.
De organisatorische kant van het verhaal werd door de meeste fracties in de commissie gesteund, maar veel fracties, waaronder de ChristenUnie, hadden vragen voor wethouder Ferrie Förster over de financiële onderbouwing van de ingezette koers. De wethouder beloofde de commissie voor de raadsvergadering van volgende week een nadere financieel-technische toelichting beschikbaar te stellen.

Meer budget

De SP concludeerde dat het een mooi plan is, maar dat het financiële plaatje dat plan onderuithaalt. D66 reageerde blij dat de verzelfstandiging van de VAK nu kan lukken. GroenLinks stelde voor een goede start te maken en eventueel op andere beleidsvelden geld naar meer budget te zoeken. Het CDA ziet mogelijkheden om dat geld te vinden in het budget voor jeugdzorg en onderwijs vanwege de link met het onderwerp. De VVD ziet het sociaal domein ook als mogelijkheid om het TCC van extra geld te voorzien. STIP waarschuwde dat het weghalen van geld uit andere begrotingsposten ten koste kan gaan van andere doelstellingen van de gemeente.

Gezonde start

Stadsbelangen pleitte ervoor om het taal- en cultuurcentrum direct een goede start te laten maken, omdat in het verleden de financiering van DOK de gemeente achteraf ook veel extra geld kostte toen bleek dat er vooraf verkeerde aannames waren gedaan die gerepareerd moesten worden. De PvdA vroeg eveneens om meer financiële duidelijkheid over de twee ton. Fractie Van Koppen acht de ingeslagen weg haalbaar en wil de evaluatie in 2019 afwachten en Onafhankelijk Delft liet weten het hele plan vaag te vinden. Volgens die fractie wordt de beste bibliotheek van Nederland omgebouwd tot een centrum waarvan niemand weet wat er gebeurd.

Hoge ambities

Wethouder Förster gaf uitgebreid uitleg over de keuze van het college en dat door de financiële situatie van de gemeente niet voldaan kan worden aan de hoge ambities van VAK en DOK. Ook legde hij de commissie uit dat met het docentencollectief in 2016 prestatieafspraken worden gemaakt. De gemeenteraad krijgt daarover een voorstel en later dat jaar bij de begrotingsbehandeling kan de raad ook een besluit nemen over de investeringen in het DOK-gebouw.

Voor de raadsvergadering op donderdag 26 november kondigden diverse fracties moties aan. Het CDA overweegt een motie om extra geld te vinden op andere beleidsvelden. De SP denkt aan twee moties; één om minder te bezuinigen op VAK en DOK en één over voorfinanciering door de gemeente van de verbouwing van het DOK-gebouw. De PvdA gaf aan te denken over een motie die moet zorgen voor een gezonde start via een incidentele aanvulling van het weerstandsvermogen. D66 overweegt een motie om eventuele meevallers in de frictiekostenbegroting van de gemeente te te gebruiken voor VAK-DOK.

Rekenkamerrapport

Het rapport Delft op de Kaart? Onderzoek bezoekersmarketing in stadsmarketing-context van de Delftse Rekenkamer werd in de commissie door de meeste fracties kritisch ontvangen. Verschillende fracties omschreven de conclusies uit het rapport als open deuren en de aanbevelingen als abstract. De aanbeveling om bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor citymarketing en bezoekersmarketing  óf vast te houden aan ‘Het verhaal van Delft’ óf te kiezen voor een vernieuwende aanpak wordt in de komende raadsvergadering mogelijk niet overgenomen. De fractie van GroenLinks kondigde hiervoor een amendement aan.

Zienswijze

In de commissie gingen de duimen omhoog voor het tekstwijzigingsvoorstel van het CDA op de concept-zienswijze van het college op het werkplan voor 2016 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de nieuwe alinea vraagt de gemeente aan de Metropoolregio in 2016 extra kritisch te zijn over de eigen uitgaven en de uitleg en verantwoording daarover. Wethouder Förster liet weten dat hij de tekstwijziging overneemt. Het college handelt de zienswijze verder af.

Faillissement

De commissie stond ook kort stil bij het faillissement van Bureau Binnenstad Delft. GroenLinks, CDA en SP wilden van de wethouder weten of dit voorkomen had kunnen worden en hoe het in de toekomst beter kan. Door het faillissement is de gemeente mogelijk het subsidiegeld voor de Lichtjesavond kwijt; ruim € 12.000,-. Het instellen van een risicopost zoals de SP voorstelde met extra geld om te voorkomen  dat evenementen hierdoor niet door kunnen gaan, kon op weinig steun in de commissie rekenen.

Wethouder Förster acht zo’n reservepotje of een aanpassing van het subsidiebeleid niet nodig. Hij sprak over een vervelende situatie voor het failliete bedrijf, die echter niet snel weer zal gebeuren. Andere organisatoren hebben de Lichtjesavond, de kerstboom op de Markt en de Sinterklaasintocht overgenomen. De gemeente bekijkt of er met hen voor meer jaren afspraken gemaakt kunnen worden.
 

Pagina opties