Financieel perspectief centraal in beschouwingen

Dit item is verlopen op 27-11-2017.
27 oktober 2017 – In de algemene beschouwingen is op donderdag 26 oktober door veel fracties met optimisme vooruitgeblikt op de toekomst van Delft. Het college heeft de laatste Programmabegroting 2018-2021 van deze raadsperiode aangeboden aan de raad. Als het aan het college ligt, blikt de raad de komende tijd vooruit tot 2040, maar dat is voor sommige fracties nog iets te ver weg.

In Agenda 2040 heeft het college zeven opgaven geformuleerd, op weg naar 2040, die de hele stad raken. Daarnaast wil het college de basis in de stad op orde hebben. Het gaat daarbij onder meer over handhaving, Buitenhof, DOK/VAK, mobiliteit en sport.  Bij de Kadernota is het streven uitsproken om 75 miljoen euro te reserveren. In de programmabegroting is een financieel kader opgenomen van circa 45 miljoen euro, waarbij het de bedoeling is dat de gemeente met andere partijen gezamenlijk gaat investeren en uitvoeren.

In de Kadernota 2017 die de basis vormt voor de begroting zijn ook veel voorstellen uit de Meedenkbegroting verwerkt die een jaar geleden bij de begrotingsbehandeling door de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft werden ingediend. Aan het eind van het debat verzekerde burgemeester Marja van Bijsterveldt dat die samenwerking tussen coalitie en oppositie wordt voortgezet.

Terugkerende thema’s in de beschouwingen waren de roep om behoedzaam financieel beleid, samenwerking met de stad, investeren in de toekomst en Delft weer als nummer één op diverse terreinen laten meetellen als stad die voor anderen een voorbeeld is. 

Algemene beschouwingen

Onafhankelijk Delft

D66

STIP

GroenLinks

PvdA

SP

VVD

CDA

Stadsbelangen Delft

ChristenUnie

Fractie Van Koppen

Onafhankelijk Delft

De felste kritiek kwam van Onafhankelijk Delft. Een anti-gewone-man-begroting, zo omschreef Jolanda Gaal met de woorden van fractievoorzitter Martin Stoelinga de begrotingsplannen van het college. In plaats van lastenverlichting kiest het college volgens Onafhankelijk Delft voor megalomane projecten, terwijl de stadsschuld nog steeds groeit. Gaal kondigde namens haar fractie ook alvast enkele moties aan. Onafhankelijk Delft wil onder meer dat er een sluitende beveiligingsring komt die terroristen tijdens grote evenementen buiten de binnenstad houdt. Daarnaast overweegt haar partij een motie die gericht is aan alle gemeenteraden om het belang van een vroege screening van prostaatkanker landelijk onder de aandacht te brengen.

D66

Fractievoorzitter Christine Bel refereerde naar een rijmpje van Toon Hermans over de vraag wat je wil worden om daaraantoe te voegen: “Het mooiste dat je kunt worden is jezelf”. Ze benadrukte het belang van Agenda 2040, omdat de raad aan de hand daarvan kan bepalen wat voor stad Delft wil zijn. In die stad horen volgens D66 goed onderwijs, technisch onderwijs en banen op alle niveaus en ook betrokkenheid van de jeugd. D66 wil dat realiseren door een jeugdraad in te stellen. Daarnaast moet de gemeente, volgens de D66-fractievoorzitter, ook haar klantvriendelijkheid verbeteren en is er ruimte in de stad nodig voor groen en nieuwe bedrijven. D66 meent ook dat Delft moet werken aan een duurzame toekomst, omdat ook voor Delft geldt; “Het mooiste dat je kunt worden is jezelf”.

STIP

Door de glazen van een virtual reality bril leidde STIP-fractievoorzitter Michelle Corten de raad rond door 2040. Fietsend door de stad, langs lichten die op groen springen, op weg naar huis, met een koelkast die de boodschappen besteld en een blauw dak met zonnepanelen. De fractievoorzitter van STIP pleitte ervoor om de virtuele realiteit in Delft werkelijkheid te laten worden. Ook op andere terreinen, zoals het sociaal domein en economie. Ook het gebied van duurzaamheid kan er volgens STIP nog veel gebeuren. De partij zou nu al willen inzetten op de deel-economie en onafhankelijk van energieleveranciers streven naar het realiseren van de klimaatdoelstellingen bijvoorbeeld door corporaties die zelf energie opwekken. Corten pleitte ook voor meer kantoorruimte waarin plek is voor kennis- en maakbedrijven en de oprichting van de Delftse Zaak waar starters kunnen leren van ervaren ondernemers. Rondkijken in de toekomst moet Delft volgens STIP ook doen om samen met partners de virtuele wereld tot werkelijkheid te maken.

GroenLinks

Fractievoorzitter Frank van Vliet van GroenLinks wees in zijn beschouwingen op de prijzen en lof die Delft ontving in de afgelopen jaren van financieel slecht weer. Delft kreeg de titel van Gouden Gemeente op het gebied van het sociaal domein. Delft scoorde als meest duurzame grote stad en Delft oogstte lof met de aanpak die de gemeente koos voor de invoering van de Omgevingswet. Van Vliet concludeerde dat Delft tot veel in staat is met beperkte middelen. Zijn partij kiest onder meer voor verandering in de wijken, gelijke kansen, 15.000 extra woningen en investeringen in groen, water en een stad waar kinderen kunnen spelen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. GroenLinks wil daarnaast incasso vrije wijken waar bewoners geen schulden hebben, omdat ze vroegtijdig hulp krijgen om die te voorkomen. Fractievoorzitter Van Vliet mag de gemeente ook meer doen om de klimaatdoelstellingen meer uit te dragen. Delft moet volgens GroenLinks weer de fietsstad van Nederland worden en moet het autobezit door het promoten van autodelen worden beperkt. Bij de uitwerking van Agenda 2040 acht GroenLinks het van belang dat de raad en de stad hun stem kunnen laten horen.

PvdA

De verkiezingsleus uit 1925 van de S.D.A.P. Uit het donker naar het licht. Proletaren kent uw plicht! inspireerde PvdA-fractievoorzitter Willy Tiekstra tot de vergelijking met Delft en de donkere jaren waar de stad mee te maken heeft gehad. Met de blik op het licht, op de toekomst, hield Tiekstra een pleidooi voor Agenda 2040 en voorgenomen investeringen in de kenniseconomie, onderwijs en de woningvoorraad. Daarnaast hecht ook de PvdA veel waarde aan duurzaamheid. De PvdA-fractievoorzitter richtte de blik ook even op Den Haag waar donderdag het nieuwe kabinet was beëdigd. Veel goeds verwacht Tiekstra niet van het in haar woorden rechtse kabinet met de bijbel. De PvdA vreest dat maatregelen zoals het hogere btw-tarief ook in Delft hun effect zullen hebben.

SP

In de beschouwingen van de SP schetste fractievoorzitter Lieke van Rossum een ander beeld van de vooruitgang dan het college voor ogen heeft. Vooruitgang is volgens de SP ook voortbouwen op bestaande verworvenheden en investeren in de basisvoorzieningen zoals buurthuizen, buslijnen en speelpleintjes. De SP voelt niks voor een terugtrekkende lokale overheid. Van Rossum hoorde met partijgenoten in de Olofsbuurt hoe bewoners nieuwe speeltoestellen willen op het speelveldje en in het Heilige Land hoe bewoners strijden voor behoud en renovatie van hun 65 woningen die volgens de woningstichting niet meer van deze tijd zijn. De SP vindt dat meer betaalbare huurwoningen juist wel van deze tijd zijn, net zoals goede jeugdzorg. Daarover werkt de SP aan een notitie.

VVD

VVD-Fractievoorzitter Bart Smals sprak van een heugelijke dag. Niet alleen vanwege de algemene beschouwingen, maar ook vanwege het nieuwe kabinet. Smals deelde complimenten uit aan het college en de coalitie waarbinnen in goede harmonie gewerkt is om Delft uit het financiële slop te halen. Tevreden constateerde hij dat het ozb-tarief lager is dan bij de start van deze raadsperiode in 2014. Daarnaast was hij content over de gehaalde doelen uit het VVD-verkiezingsprogramma: minder overheid, minder ambtenaren, cameratoezicht in de Buitenhof, geen pollers meer en het vlot getrokken dossier Sebastiaansbrug. De VVD ziet ook nog ruimte voor verbeteringen. Smals wees daarbij onder meer op de lokale lasten die lager kunnen. De partij is ook optimistisch over Agenda 2040, maar waakt ervoor dat de plannen niet uitmonden in het verjubelen van de financiële ruimte. Over kwijtschelding zei fractievoorzitter Smals dat zijn partij liever zou zien dat iedereen iets meebetaalt. Zijn managementsamenvatting was kort: “Goed gedaan, college”.

CDA

Rob van Woudenberg, fractievoorzitter van het CDA, constateerde dat de meedenkbegroting die zijn partij vorig jaar had ingediend tot meer samenwerking en minder tweedeling in de raad heeft geleid. Het CDA pleit voor voorzichtig financieel beleid en ruimte voor de generaties om eigen invulling aan hun toekomst te geven. Van Woudenberg zei dat zijn partij een stip aan de horizon wil zetten en dat Agenda 2040 niet in beton gegoten moet worden. Hij riep de raad op om samen met de stad de visie op de toekomst te bepalen en hij waarschuwde het college op te passen dat de hoge ambities de menselijke maat niet onder druk zetten. Voor het CDA hoeft Delft geen 15.000 woningen te bouwen. De partij van Van Woudenberg vindt 7500 woningen genoeg. Verder hield hij een pleidooi voor de bestrijding van eenzaamheid, het versterken van verenigingen en de preventieve inzet van onderwijs om te voorkomen dat kinderen jeugdzorg nodig hebben. Het CDA wil verder dat Delft in de top 50 komt MKB-vriendelijke steden en dat de toeristenbelasting wordt gebruikt voor de stadsmarketing.

Stadsbelangen Delft

Voor de laatste keer in deze raadsperiode hield fractievoorzitter Aad Meuleman in de beschouwingen van Stadsbelangen Delft het college een spiegel voor. Hij wilde weten welke lessen het college heeft geleerd van de financieel slechte jaren. Nu er weer financiële ruimte is moet dat volgens Stadsbelangen Delft niet leiden tot nieuwe schulden en financiële risico’s. Meuleman zei dan ook moeite te hebben met de focus op 2040. Regeren is vooruitzien, hield hij het college voor, maar wel stap voor stap. Stadsbelangen Delft vindt de ingezette lastenverlichting te laag, net zoals de hoge parkeertarieven. Volgens Meuleman moet het college streven naar herstel van het gesloten parkeercircuit. Daarnaast uitte hij zijn zorgen over Avalex, de voorzieningen in het Stadskantoor en de invoering van de Omgevingswet. Stadsbelangen Delft is tevreden over een verruiming van het evenementenbudget, maar dat mag volgens de fractievoorzitter in plaats van 50.000 euro ook wel 100.000 euro worden voor evenementen in de hele stad. Ook voor het onderhoud in de stad mag er volgens Meuleman wel een tandje bij. Zijn wijze les voor het college: “Een ervaring is een ervaring als je er iets mee doet, anders heb je het alleen meegemaakt”. 

ChristenUnie

In de opgebroken Spoorzone die als een breuklijn door Delft trekt, zei Joëlle Gooijer, fractievoorzitter van de ChristenUnie, ook de bruggen te zien die de stadsdelen met elkaar verbinden en Delft weer heel maken. Delft heeft volgens de ChristenUnie meer breuklijnen en kloven: tussen rijk en arm, jong en oud, gezonden en zieken, de binnenstad en de buitenwijken. Gooijer riep haar collega’s in de raad op om bruggenbouwers te zijn voor de stad.

Fractie Van Koppen

Op naar een gender neutrale begroting luidde de oproep van fractievoorzitter Jos van Koppen aan het college. In de beschouwingen van Fractie Van Koppen zei de fractievoorzitter voorstander te zijn van voorzichtig financieel beleid met ruime reserves. Daarnaast bestempelde hij Avalex als een hoofdpijndossier en pleitte hij voor iets extra’s boven de wettelijke eisen voor mantelzorgers. Fractie Van Koppen wil ook een depot in Delft waar fietsers hun verwijderde fiets kunnen ophalen als die verkeerd gestald stond. En dat Delft toe is aan een gender neutrale begroting is volgens Van Koppen nodig, omdat onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen van mannen belonende signalen geven als ze vrekkig zijn en die van vrouwen als ze vrijgevig zijn. 

College

Van het college reageerde alleen wethouder van Financiën Aletta Hekker op de beschouwingen. Ze deed dat met een korte verklaring namens het college. De wethouder blikte terug op de donkere financiële jaren, hoe Delft uit het dal kroop en hoe er mede dankzij inspanningen van de raad weer financieel perspectief is. Het is volgens Hekker nu zoeken naar de balans tussen ambitie en behoedzaamheid. Ze benadrukte dat de begroting solide is en dat de stadsschuld de komende jaren stijgt, maar daarna daalt en dat het bezuinigingsprogramma is afgerond. De ozb kan omlaag en de hondenbelasting is definitief van de baan. Wethouder Hekker zei dat het college de lasten de komende jaren verder wil verlagen.

Vooruitkijkend naar de toekomst en de nieuwe raadsperiode liet de wethouder weten dat ze de nieuwe raad en het nieuwe college na de verkiezingen een goede start wil geven door deze periode schoon op te leveren. Wethouder Hekker zei dat het college zich niet rijk rekenende en ze sprak het vertrouwen uit dat onder de Delftse begroting nu een inhoudelijk financieel stevig fundament ligt.

Commissies

De inhoudelijke debatten over de begroting worden volgende week in de commissies gehouden. In deze vergaderingen kan ook worden ingesproken. De commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert op dinsdag 31 oktober. De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de begroting op woensdag 1 november. De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert op donderdag 2 november over de programmabegroting. In die commissievergadering worden ook de Najaarsrapportage 2017, het Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkelingen (T-MPG) en de Belastingverordeningen 2018 besproken. Op donderdag 9 november is de afsluitende behandeling door de raad aan de orde.
 

Pagina opties