Financieel herstel centraal in beschouwingen

Dit item is verlopen op 16-11-2015.
16 oktober 2015 – Bijna alle fracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 15 oktober de hoop uitgesproken dat Delft weer snel financieel gezond wordt. De coalitiepartijen volgen daarbij in grote lijnen de begrotingsvoorstellen van het college, terwijl de oppositie zoekt naar alternatieve maatregelen.

De SP komt voor de commissievergaderingen over de begroting (27, 28 en 29 oktober) met doorgerekende alternatieven voor een sociaal herstel van Delft. Het CDA stelde voor om met de hele raad een financieel kader voor 2025 te bepalen. De meeste partijen constateerden tevreden dat Delft geen kans meer maakt op een zogenaamde artikel 12-status,  dat wil zeggen dat een gemeente onder financiële curatele wordt gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie .

Algemene beschouwingen:

Onafhankelijk Delft

D66

STIP

GroenLinks

PvdA

SP

VVD

CDA

Stadsbelangen

ChristenUnie

Fractie Van Koppen

Onafhankelijk Delft

Wat Onafhankelijk Delft betreft, is een artikel 12-status juist een van de twee oplossingen die Delft financieel weer op de been moeten brengen, want geld krijgen is beter dan geld betalen geven zij aan. Daarnaast zei Jan-Peter de Wit dat Delft er ook goed aan zou doen om een deel van de stille reserves aan te spreken, door bijvoorbeeld een derde van de Eneco-aandelen te verkopen aan een andere overheid. De Wit werd aan het begin van zijn beschouwingen tot de orde geroepen door raadsvoorzitter Bas Verkerk, omdat hij wethouder Hekker van financiën kwalificeerde als een nepwethouder. De motie van wantrouwen die Onafhankelijk Delft, net als vorig jaar, indiende tegen wethouder Hekker, werd bij gebrek aan steun van de tien andere fracties verworpen.

D66

D66-fractievoorzitter Huub Halsema gebruikte Johannes Vermeer, Kader Abdolah en het Delftse bedrijf Epyon (elektrisch autorijden) als voorbeelden van Delftse namen die geschiedenis schreven, schrijven en nog gaan schrijven. D66 wil in de komende commissievergaderingen het gesprek met de andere fracties aan om voor 2016 toch een volledig sluitende begroting te krijgen. Halsema sprak over positieve ontwikkelingen en noemde Kader Abdolah een symbool voor de Delftse diversiteit. De raad speelt daar ook een rol in; door onderling begrip te vergroten en plekken in de stad te realiseren waar mensen elkaar ontmoeten. D66 wil verder meer dieselverkeer weren uit de binnenstad. De fractievoorzitter complimenteerde het college tot slot en liet weten dat D66 inzet op een robuuste sluitende begroting in 2016.

STIP

Zorgrobot Eva was voor STIP-fractievoorzitter Dorris Derksen een inspirerend voorbeeld van innovatie in de zorg en de kans op een betere toekomst. Delft is veel meer dan haar financiën, aldus Derksen.  Ze zoomde in op de samenwerking in de regio, de kenniseconomie, de bereikbaarheid voor fietsers in de stad, het sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening die moet blijven vernieuwen. Juist door innovaties kunnen er misschien dingen gebeuren in de toekomst die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. De STIP-fractievoorzitter sloot af met het beeld dat er misschien een tijd komt dat er robots in de raadszaal zitten om de stad te besturen.

GroenLinks

Laat zien aan de bewoners wat de kenniseconomie betekent voor de stad en werk aan de verbinding tussen stad en universiteit. Die boodschap kreeg het college van GroenLinks-fractievoorzitter Fleur Norbruis. GroenLinks vindt dat Delft geen voedingsbodem moet worden voor segregatie en polarisatie. De stad en de TU lijken steeds meer tegenover elkaar te staan. Bezorg de soap met de Sebastiaansbrug een happy end en leg zo snel mogelijk een stadspark in de Spoorzone aan, aldus Norbruis. Ze noemde de voorgestelde lastenverhoging gerechtvaardigd en zei opgelucht te zijn dat Delft geen artikel 12-status hoeft aan te vragen. GroenLinks is ook tevreden dat er niet wordt bezuinigd op de bijzondere bijstand.

PvdA

PvdA-fractievoorzitter Ernst Damen probeerde een verklaring te geven voor een bijzonder financieel jaar dat begon met een gapend financieel gat en eindigt met een begroting die bijna sluitend is. Als het aan zijn fractie ligt, moet Delft zo snel mogelijk weer volledig financieel gezond worden. De PvdA vindt de voorgestelde OZB-verhoging verdedigbaar, maar had liever gezien dat het niet nodig was geweest. Damen liet de raad weten dat van zijn fractie geen moties of amendementen komen die tot  substantiële veranderingen in de begroting leiden.

SP

In de beschouwingen van de SP blikte fractievoorzitter Lieke van Rossem terug op het afgelopen jaar waarin door haar fractie meerdere malen om meer duidelijkheid is gevraagd over de oorzaken van de financiële malaise van Delft. Ze constateerde tevreden dat het raadsonderzoek naar de grote projecten in gang is gezet en dat het college de weg naar herstel heeft gevonden. Ook vindt haar fractie dat Delft een stad voor iedereen moet zijn. Over de keuzes die de SP maakt, zal in de commissievergaderingen verder gesproken kunnen worden aan de hand van de alternatieve maatregelen van de SP om tot een meer sociaal herstel te komen. 

VVD

Als het aan de VVD ligt is de OZB-verhoging tijdelijk en wordt de kwijtschelding van allerlei gemeentelijke lasten ter discussie gesteld. VVD-fractievoorzitter Bart Smals stelde dat mensen die wel rekeningen betalen meer betalen, omdat er mensen zijn die niet betalen. Zijn fractie vindt het logischer om de bijzondere bijstand te gebruiken voor mensen die die steun echt nodig hebben. Smals vroeg in de beschouwingen van de VVD verder aandacht voor de rol van de raad in regiozaken, het afnemend draagvlak in de binnenstad voor studentenactiviteiten en het belang van zorgvuldigheid bij de vraag om (nood-)opvang voor vluchtelingen.

CDA

Delft is er nog lang niet bovenop. CDA-fractievoorzitter David van Dis zette vooral vraagtekens bij de begrotingsvoorstellen van het college. Hij wilde weten of de provincie met deze begrotingsplannen het preventief toezicht opheft. Het CDA vindt ook dat de stadsschuld omlaag moet en dat de raad samen met het college moet nadenken om tot een financieel kader voor 2025 te komen. Zo’n perspectief kan volgens het CDA volgende gemeenteraden helpen bij het maken van keuzes. Het CDA kiest voor  de schuld afbouwen; ruimte maken voor investeringen en vanaf 2020 de OZB verlagen.

Stadsbelangen

Fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen gaf aan het eind van zijn beschouwingen een mandje met verse walnoten compleet met notenkraker aan het college, omdat het college nog veel harde noten te kraken heeft. Hij was blij dat het college gehoor heeft gegeven aan de oproep van Stadsbelangen om als Delft de regie in eigen hand te houden. Meuleman vroeg het college ook eens te kijken naar andere zaken waarop wellicht bezuinigd kan worden zoals duurzaamheid of Delft Energieneutraal 2050. Daarnaast zou Delft wat Stadsbelangen betreft veel minder bescheiden moeten omspringen met de kansen die de stad biedt. Meuleman kondigde ook aan dat hij de vergaderplek voor de raad in het stadhuis ter discussie wil stellen. Als de gemeente het stadhuis kan afstoten en de raad gaat vergaderen in het nieuwe kantoor dan levert dat volgens Stadsbelangen misschien geld op.

ChristenUnie

In de woorden van ChristenUnie-fractievoorzitter Joëlle Gooijer klonk twijfel over de ambities van het college. Het college wilt een krachtige overheid, maar volgens de ChristenUnie moet de overheid dienstbaar zijn om een krachtige samenleving op te kunnen bouwen. In haar beschouwingen vroeg ze namens haar fractie herhaaldelijk af of het wel goed komt met Delft. De ChristenUnie heeft geen bijzondere voorliefde voor honden, maar ook niet voor hondenbelasting. De fractie gaf het college ook als overweging mee om te onderzoeken of er precario op kabels en leidingen geheven kan worden. Volgens de ChristenUnie zijn er kansen als mensen, in het perspectief van een gebroken wereld, met elkaar het goede zoeken voor deze mooie stad.

Fractie Van Koppen

Geen harde noten van Fractie Van Koppen, maar fractievoorzitter Jos van Koppen stuurde het college niet met lege handen naar huis. Hij had aan het eind van zijn beschouwingen een kip zonder gouden eieren voor het college. Delft is er nog niet, aldus Van Koppen. Maar Delft blijft volgens hem een aantrekkelijke stad die wellicht meer bezoekers zou trekken als er meer congresruimte of een hostel voor rugzaktoeristen zou zijn. 

College

Wethouder Aletta Hekker reageerde namens het college op de beschouwingen met een korte uitleg over de keuzes die in de begrotingsplannen door het college zijn gemaakt.  Ze concludeerde ook dat de meeste partijen tevreden zijn dat artikel 12 van de baan is. De artikel 12-status betekent niet automatisch meer geld, maar wel hogere lokale lasten. Ze was ook blij met de uitgestoken hand van het CDA om verder te kijken dan het meerjarenbeeld tot 2019. Ze had geen antwoord op de vraag van die fractie of de provincie het preventief toezicht gaat opheffen als de raad de begroting op 5 november heeft vastgesteld. Dat oordeel is aan de provincie, aldus de wethouder. Het voorstel van de ChristenUnie om een nieuw precariotarief in te stellen, wees ze af. De kosten voor het leggen van kabels en leidingen zijn in het verleden afgekocht met de afspraak dat daarover geen precario meer wordt geheven. Verder liet de wethouder weten dat het voorstel om hondenbelasting in te voeren in 2016 verder wordt uitgewerkt.

Over de begroting en de belastingverordeningen voor 2016 wordt op 27, 28 en 29 oktober verder gedebatteerd in de commissievergaderingen (vanaf 20:00). De begrotingsvergadering in de raad wordt op donderdag 5 november voortgezet. De vergadering begint dan om 19.00 uur.

Hamerstukken

Aan het begin van de vergadering stelde de raad per hamerslag onder meer vast dat de Warenmarktverordening Delft en de Verordening Marktgelden 2015 ingetrokken kunnen worden in verband met de verzelfstandiging van de warenmarkten.

Pagina opties