Fietsparkeren houdt gemoederen bezig

Dit item is verlopen op 10-08-2019.
10 juli 2019 – In het vervolg van de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer zijn op dinsdag 9 juli de aanvullende maatregelen besproken die het college wil  nemen om het gebrek aan fietsparkeerplekken en de fietsparkeeroverlast aan te pakken. In de commissie werd door de fracties positief, maar ook negatief, op de plannen gereageerd.

Aanleiding voor de bespreking was het agenderingsverzoek van de fractie Stadsbelangen Delft en in reactie daarop de brief, waarin het college de stand van zaken meldt rond de nota Fietsparkeren Delft - uitvoeringsagenda 2018 tot en met 2021. De gemeenteraad stemde in maart 2018 in met deze agenda, waarin maatregelen staan die ervoor moeten zorgen dat het fietsparkeren in Delft in goede banen wordt geleid.

Op dit moment gaat dat niet altijd soepel. Het college becijferde dat er op een gewone zaterdagmiddag in het autoluwplusgebied 2.000 fietsparkeerplekken te weinig zijn. In 2040 is dat te tekort opgelopen tot 3.700 fietsparkeerplaatsen. Het college schrijft in de brief ook dat mensen overlast ervaren door slordig geparkeerde fietsen. Om daar wat aan te doen stelt het college extra maatregelen voor, maar ook daarover waren de meningen verdeeld.

De insprekers Henriëtte Welle Donker, Janny Zeer, Marjolein Poot, Anton Brands, Peter Jonquière en Julian Gommers deelden namens verschillende Delftse organisaties hun ervaringen met de commissie.  Gommers vroeg in zijn inspreekminuten namens de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier aandacht voor de fietsparkeerdrukte in die wijk. De belangenvereniging zou graag meer gemarkeerde fietsparkeerplaatsen zien.

De overige insprekers hekelden met name het plan om als proef rond de OWEE bij drukke plekken in de binnenstad tijdelijk fietsparkeerboten in de grachten te plaatsen. De insprekers spraken onder meer over de ontsiering van de binnenstad, de beperking van de doorvaarbaarheid van de grachten en de veiligheid op het water die in het geding kan komen.

Stadsbelangen Delft was het roerend met de insprekers eens en sprak over een verschrikkelijk en onooglijk idee om fietspontons in de grachten te leggen. De fractie van Stadsbelangen Delft had in de procedurevergadering van 11 juni jl. om bespreking van dit onderwerp gevraagd om nog voor de zomer meer duidelijkheid te krijgen over de voorgestelde maatregelen. Daarnaast liet Stadsbelangen Delft weten voorstander te zijn van strenger optreden tegen rondslingerende fietsen en geparkeerde fietsen die de doorgang voor hulpdiensten belemmeren.

Ook drong de fractie, net als de overige fracties, er bij het college op aan dat er aandacht komt voor de deelfietsen van Mobike. Die worden in de uitvoeringsagenda niet genoemd. Wethouder Martina Huijsmans vertelde de commissie dat daarover nog een evaluatie komt.  De SP sprak over de oranje plaag en pleitte voor docking-stations waar deelfietsen een vaste plek hebben in de stad. Verder vroeg de SP ook aandacht voor de doorgang voor rolstoelers op plekken waar veel fietsen aan nietjes staan zoals bij Filmhuis Lumen.

STIP was gematigd positief over de uitvoeringsagenda. De voorgenomen maatregelen, zoals het omzetten van autoparkeerplekken in fietsparkeerplekken, meer fietsnietjes en inpandige stallingen, strenger handhaven zijn volgens STIP druppels op een gloeiende plaat. STIP vroeg wethouder Huijsmans na de zomer de raad  een overzicht met aantallen en locaties te sturen van de extra gerealiseerde fietsparkeerplekken. De wethouder beloofde dat te doen. STIP pleitte daarnaast voor een pilot dubbelgebruik door parkeerplekken voor auto’s (in eerste instantie tijdelijk) maar als bewoners dat wensen permanent geschikt te maken voor fietsen.

Ook de ChristenUnie zette vraagtekens bij de fietspontons op het water. Volgens de ChristenUnie is het fietsparkeren vooral een kwestie van monitoren, omdat het aantrekkelijk maken van fietsparkeren ook meer fietsen aantrekt. Daarnaast betoogde de ChristenUnie dat studentenhuisvesting altijd voorzien moet zijn van inpandige parkeerplekken voor fietsen.

Onafhankelijk Delft constateerde tevreden dat Delft een cultuuromslag beleeft; van autostad naar fietsstad. Dat valt volgens die fractie alleen maar toe te juichen. Onafhankelijk Delft zei ook dat het probleem door de week wel meevalt en dat vooral voor de piekmomenten oplossingen gezocht moeten worden. Fietsparkeren op het water is wat Onafhankelijk Delft betreft nog lang niet nodig. Daarnaast vindt de fractie van Onafhankelijk Delft dat er pas gehandhaafd kan worden als er voldoende parkeerplekken zijn.

Het CDA stelde vast dat het college sinds de uitvoeringsagenda in maart 2018 door de raad werd vastgesteld voor 80 nieuwe fietsparkeerplekken heeft gezorgd, terwijl er nog 2.000 nodig zijn. GroenLinks vroeg de wethouder meer duidelijkheid te geven over de proef met de fietspontons. Ook GroenLinks zei voorstander te zijn van fietsen, desnoods op parkeervakken voor auto’s op de wal, maar pontons zouden volgens GroenLinks een uitweg kunnen bieden.

De PvdA keek naar de lange termijn en betoogde dat Delft beter af zou zijn met een paar grote fietsenstallingen in de binnenstad, bijvoorbeeld onder de Markt. Wethouder Huijsmans beaamde dat dat een oplossing zou kunnen zijn, maar dat Delft dan voor financiering wel moet aankloppen bij het rijk en de MRDH. Ook de VVD zei voorstander te zijn van structurele oplossingen en pleitte voor lagere parkeertarieven in de garages om die voor automobilisten aantrekkelijker te maken. D66 wil een proef met fietspontons wel toestaan, maar dan moet dat experiment volgens die fractie wel goed geëvalueerd worden.

De wethouder verzekerde de commissie dat zo’n evaluatie er komt. Maar waar de proef met de fietsparkeerboten wordt gehouden en wanneer, daar kon de wethouder de commissie nog niks over zeggen. Ook na aandringen van Onafhankelijk Delft zei de wethouder dat ze een brief naar de raad stuurt, maar dat gebeurt niet voor de raadsvergadering die op donderdag 11 juli wordt gehouden. Onafhankelijk Delft kondigde daarop een motie aan, zodat dit onderwerp op de bespreekagenda van de raad is opgenomen

Rondvraag

De SP vroeg en kreeg van wethouder Huijsmans het antwoord dat ze opnieuw in gesprek gaat met de bewoners van de Gasthuislaan om de lucht te klaren over de verkeerssituatie in hun straat die sinds de afsluiting van de Sebastiaansbrug ongewild dienst doet als sluiproute.

Pagina opties