Evenementen kunnen weer, maar nog niet meteen

Dit item is verlopen op 26-07-2020.
26 juni 2020 – In de vergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 25 juni weer gesproken over de actuele ontwikkelingen rondom de strijd tegen het coronavirus. Nu de coronamaatregelen verder versoepeld worden, hadden veel fracties vooraf vragen gesteld aan het college over wat er nu wel en niet mag.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Bas Vollebregt gingen onder meer in op de vragen over evenementen die ook in Delft weer gehouden kunnen worden. Van Bijsterveldt wees daarbij wel op de nieuwe noodverordening die vanaf 1 juli van kracht wordt. Die verordening is nog in de maak en zal de regels omvatten die evenementen in een aangepaste vorm mogelijk maken. Een landelijk toetsingskader moet daarbij volgens de burgemeester dienen als handvat om de aanvragen van organisatoren te beoordelen.

Kerkdiensten

De burgemeester kon de ChristenUnie geruststellen dat kerkdiensten in de openlucht mogelijk zijn als die als demonstratie worden aangemeld. Ze voegde er wel aan toe dat gezamenlijk zingen volgens de richtlijnen nog niet is toegestaan, maar gewone diensten zijn wel mogelijk.  

Delft hoeft volgens wethouder Vollebregt in de tweede helft van dit jaar echter nog niet te rekenen op nieuwe evenementen. Het evenementenbudget voor dit jaar is volledig benut. Of de geplande evenementen kunnen doorgaan, is volgens de wethouder ook afhankelijk van de vraag of zij kunnen voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Burgemeester Van Bijsterveldt vulde aan dat het bij de politie ook ontbreekt aan capaciteit om ingezet te worden bij nieuwe evenementen. Op vragen van STIP en D66 of nieuwe kleinschalige evenementen wel kunnen, reageerde wethouder Vollebregt, aarzelend dat er gekeken zal worden of die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning.

De financiële ondersteuning aan bijvoorbeeld culturele instellingen heeft het college voorbereid in het voorstel Kwijtschelding van huur en erfpacht van gemeentelijke objecten. Dit voorstel zou aanvankelijk worden besproken in deze commissie, maar is door tijdgebrek doorgeschoven naar de vergadering van de commissie Algemeen op 2 juli.

Terrassen

Op vragen van de PvdA over weerstand tegen de ingestelde maatregelen liet de burgemeester weten dat de handhavers de komende tijd nauwlettender gaan controleren bij de terrassen. Burgemeester Van Bijsterveldt liet de commissie weten dat er toe nu geen boetes zijn uitgedeeld in Delft, maar ze beaamde dat winkeliers en horecaondernemers ervaren dat de regels niet altijd worden nageleefd. Groep Stoelinga vroeg aandacht voor de horecaondernemers op de Voldersgracht die boomkransterrassen tegenover hun zaak willen neerzetten. De burgemeester zei dat er serieus naar hun situatie is gekeken, maar dat het niet kan omdat de weg met zo’n terras veel te smal wordt. Een optie die nog onderzocht wordt, is of er in de gracht pontons voor de terrassen kunnen worden geplaatst.

Verpleeghuizen

De fractie van het CDA wilde weten of er bij de nieuwe Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) mensen in Delft buiten de boot vallen. Het CDA wees daarbij op sekswerkers en muzikanten. Wethouder Stephan Brandligt stelde dat de nieuwe regeling strenger is, maar dat een beroep geen rol speelt bij het toekennen daarvan. Daarnaast had het CDA vragen over de isolatie van bewoners in verpleeghuizen en de inspraak die zij hebben. Volgens de CDA-fractie is de afgelopen periode alles over de hoofden van de mensen gegaan. Het CDA pleitte bij wethouder Karin Schrederhof voor meer samenspraak. De wethouder zei dat in haar overleg met DSW en Pieter van Foreest te zullen meenemen. Volgens Schrederhof is het ook een landelijk vraagstuk en moet er van de afgelopen periode worden geleerd.

Coronacrisis

De VVD vroeg wethouder Brandligt in hoeverre er al zicht was op de financiële gevolgen van de coronacrisis voor Delft. De VVD rekende voor dat Delft al voor 12,8 miljoen aan kosten heeft gemaakt en dat daarvan 10,5 miljoen euro nog niet is gedekt. De wethouder zei te verwachten dat het Rijk het grootste deel van dat gat gaat invullen. Hij verwacht binnen twee weken een brief uit Den Haag. Daarnaast wees de VVD op de meicirculaire, maar daarin wordt volgens de wethouder niet ingegaan op de coronacrisis. De meicirculaire gaat over gewone zaken en die worden voor dit jaar en volgend jaar iets slechter en daarna weer beter. Verder wees wethouder Brandligt op de landelijke discussie over de herindeling van het Gemeentefonds. Die discussie is vertraagd. De wethouder sprak de hoop uit dat daarover dit jaar nog een besluit wordt genomen.

Uitbuiting

GroenLinks vroeg aandacht voor de seksuele uitbuiting van kinderen en riep de burgemeester op tot actie. De PvdA steunde die oproep. De burgemeester liet weten dat haar daarover nog geen signalen hadden bereikt, maar dat ze nagaat wat de situatie op dat gebied is.

Geen van de fracties zag na de bespreking aanleiding om in een komende raadsvergadering een motie in te dienen.

Pagina opties