Duurzaamheidsstrategie roept veel reacties op

Dit item is verlopen op 24-02-2018.
24 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 23 januari heeft de nota Bouwen aan een duurzaam Delft voor wisselende reacties gezorgd bij de fracties. De strategie werd door de VVD omschreven als het verkiezingsprogramma van GroenLinks. 

GroenLinks betoogde in grote lijnen erg tevreden te zijn met de duurzaamheidsstrategie. De nota beschrijft hoe Delft de komende tientallen jaren op de thema’s groen, blauw en gezond, circulaire economie, klimaat-adaptief en Delft energieneutraal een duurzame stad zou kunnen worden. De VVD was pittig in kritiek; te versnipperd, geen integrale visie en een lege financiële paragraaf.

Van STIP zouden de in de strategie verwoorde ambities juist wel wat hoger mogen. Delft staat volgens STIP als het om duurzaamheid gaat in de middenmoot, terwijl de stad beschikt over de potentie om voorop te lopen. Daarnaast mistte STIP net zoals onder meer D66, Onafhankelijk Delft, Fractie Van Koppen en CDA concrete ambities. D66 had liever gezien dat in de nota duidelijk meetbare doelen waren opgenomen die door de raad gecontroleerd kunnen worden. Het CDA ergerde er zich aan dat ook in deze nota wordt gesproken over de bouw van 15.000 woningen terwijl er nog een impactanalyse moet worden uitgevoerd en de raad nog niet heeft vastgesteld of er wel zoveel woningen gebouwd moeten worden.

Stadsbelangen Delft las in de duurzaamheidsstrategie eerder een sprookje dan een realistisch verhaal. GroenLinks was vooral ook blij dat de strategie er nu is. Ook de fracties van ChristenUnie en SP lieten met de nodige kanttekeningen weten blij te zijn met de nota.

Wethouder Stephan Brandligt zei veel van de reacties te herkennen, omdat duurzaamheid op allerlei beleidsterreinen terugkomt. Hij betoogde dat met de strategie is geprobeerd om op basis van wat er al gebeurd en wat er nog moet gebeuren een integrale visie van te maken. Hij verzekerde de commissie dat de strategie bedoeld is om de boel in beweging te brengen en aan de slag te gaan. Het college gaat dat doen door uitvoeringsprogramma’s te gaan opstellen rond de vier thema’s uit de duurzaamheidsstrategie. Hij adviseerde fracties die nu al ideeën hadden om concrete maatregelen in de visie te krijgen, te wachten met moties. Die maatregelen komen volgens de wethouder in de uitvoeringsplannen. De commissie besloot dat het onderwerp verder niet in de komende raadsvergadering wordt besproken.

Coördinatieregeling

Het voorstel Coördinatieregeling Van der Goesstraat / Van Schuijlenburchstraat wordt eveneens niet meer in de raadsvergadering op donderdag 1 februari besproken. Het voorstel is als hamerstuk aan de agenda toegevoegd. De regeling maakt een versnelde procedure mogelijk voor de herontwikkeling van de vier woonblokken van Vidomes aan de Van der Goesstraat / Van Schuijlenburchstraat. Vidomes wil de verouderde woningen slopen en herbouwen. GroenLinks vroeg wethouder Ferrie Förster om bij Vidomes diverse duurzaamheidsmaatregelen onder de aandacht te brengen, zoals maximaal 40% verharding in de tuinen en het aanbrengen van nestkasten voor vogels. Net als Onafhankelijk Delft wees de SP op het belang van het sociaal plan voor de huidige huurders. De VVD wees op het belang dat scheefwonen voorkomen moet worden. Stadsbelangen Delft en PvdA zeiden het belangrijk te vinden dat er goed met de bewoners wordt gecommuniceerd.

De wethouder verzekerde GroenLinks dat Vidomes duurzaam te werk gaat door gasloos te bouwen, nestkasten op te hangen en voor groene afscheidingen te zorgen. De huidige bewoners krijgen een voorrangsverklaring, een vastgesteld sociaal plan en een verhuiskostenvergoeding. Bewoners die terugkeren moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om scheefwonen te voorkomen. De wethouder verwacht dat Vidomes de definitieve bouwplannen eind dit jaar aan de raad zal presenteren.

The Student Hotel

Het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening Van Leeuwenhoekkwartier Noord zorgde in de commissie voor de nodige discussie. Met de voorliggende herziening worden voor de realisatie van The Student Hotel de gebruiksmogelijkheden voor het bedrijfsmatig aanbieden van logies aangepast. Het wordt mogelijk om ter plaatse van de aanduiding 'hotel' bedrijfsmatig logies aan te bieden die in hoofdzaak bestaan uit langdurig verblijf van ten minste één week met daarnaast de mogelijkheid tot reguliere hotelovernachtingen.

De ChristenUnie liet weten nog steeds achter de lijn te staan van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Twee jaar geleden werd daarin opgenomen dat het Student Hotel alleen een hotelfunctie mocht uitvoeren met een minimum aantal nachten. De ChristenUnie kon daarom niet instemmen met de gedeeltelijke wijziging van het plan. Ook de SP en Stadsbelangen Delft adviseerden negatief over het voorstel. Stadsbelangen Delft ziet een toenemende concentratie van studenten in de binnenstad niet zitten. Onafhankelijk Delft zei niks tegen een studentenhotel te hebben, maar wel op die plek. Het twaalf verdiepingen hoge gebouw komt naast het oude station in de Spoorzone. Wat Onafhankelijk Delft betreft had het hotel beter aan de rand van de Spoorzone gebouwd kunnen worden. Andere fracties wezen naar de TU-campus. Maar volgens wethouder Förster hebben zich voor deze prominente kavel geen andere kandidaten gemeld bij de gemeente. Hij schreef dat onder meer toe aan de matige bereikbaarheid van het hotel en de beperkte mogelijkheid om bij het hotel parkeerplaatsen te realiseren.

Bij diverse fracties die positief zijn over de herziening van het bestemmingsplan leefde wel de zorg dat bestaande hotels in Delft concurrentie gaan ondervinden van The Student Hotel. De wethouder wees die fracties op de aanvullende voorwaarden in het bestemmingsplan. Hij liet de commissie ook weten dat de Delftse hotelsector na overleg instemt met het voorstel om in het studentenhotel ook reguliere gasten te laten slapen. Een ruime meerderheid van de fracties adviseerde positief over het voorstel. Desondanks vroeg de SP om het voorstel toch op de bespreekagenda van de raadsvergadering op te nemen. Hoewel die fractie tegen het voorstel is, wil ze intern bespreken of er wellicht een motie wordt ingediend.

Hamerstuk

Het raadsvoorstel Tweede fase overdracht taken uitvoering straatparkeren naar ParkerenDelft is door de commissie wel als hamerstuk aan de raadsagenda van 1 februari toegevoegd. Bij die bespreking beloofde wethouder Lennart Harpe dat het college een jaar na de overdracht van de parkeertaken aan ParkerenDelft de balans gaat opmaken en de evaluatie naar de raad zal sturen. De wethouder verwacht dat de raad die in de tweede helft of eind 2019 kan verwachten. Daarnaast beloofde de wethouder dat hij gaat kijken of de managementrapportages naar een bestuurlijk niveau kunnen worden getild, zodat de raad ook daar informatie uit kan putten.

Ontheffing

In de commissie werd tevreden gereageerd op de update van het college van de beleidsregels ontheffingsverlening autoluw-plus-gebied. De regels zijn op verzoek van de raad aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat een half jaar na het vaststellen van de beleidsregels geen nieuwe  

ontheffingen meer worden verleend aan brandstof aangedreven snor- en bromfietsen. Daarnaast komen bestaande ontheffingen voor brandstof aangedreven snor- en bromfietsen na een periode van 3 tot 5 jaar te vervallen, waarbij de duur van de overgangstermijn afhankelijk is van vestiging binnen dan wel buiten het autoluw-plus-gebied.

Station Delft Zuid

Voorafgaand aan de commissievergadering presenteerde het college samen met ProRail de plannen voor station Delft Zuid binnen het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Het Rijk is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van vier sporen op het traject Rijswijk - Delft Zuid. De aanpassing van het station Delft Zuid en de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers vormen integraal onderdeel van dit project.

De commissie kreeg een beeld van hoe het station er in de toekomst uit kan gaan zien. Een van de mogelijkheden is een overkapping waarmee het station zijn eigen energie opwekt. Delft Zuid zou daarmee volgens ProRail het eerste energie-neutrale station van Nederland zijn. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Wie dat gaat betalen is ook nog niet duidelijk. Daarnaast bestaat het idee om de naam van het station te wijzigen in Delft Campus. Ook dat kost geld.

Omdat de komende weken daarover nog overleg wordt gevoerd, is dit onderwerp verschoven naar volgende maand. De commissie beschikt dan over meer actuele informatie om de plannen te bespreken.

Pagina opties