Donkere wolken overschaduwen zonnige jaarrekening

19 juni 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 18 juni door nagenoeg alle fracties tevreden gereageerd op het positieve resultaat in de jaarrekening 2019. Tegelijkertijd spraken ze hun zorgen uit over financiële toekomst van Delft, want door de tekorten in het sociaal domein en de coronacrisis lijkt een sluitende begroting voor volgend jaar ver weg.

Het rekeningresultaat van ruim 4,1 miljoen euro na bestemming is volgens het college grotendeels het gevolg van de inzet van reserves. Zonder de inzet van die reserves is het resultaat in 2018 acht ton in de plus.

Naast het jaarverslag 2019 en de jaarstukken besprak de commissie ook het voorstel van de commissie Rekening en Audit, waarmee die commissie jaarlijks advies geeft aan het college over de financiële stukken. Dit jaar hadden die adviezen betrekking op de afstemming met de jaarstukken van verbonden partijen, realistisch ramen en indicatoren die een vergelijking met het jaar ervoor mogelijk maken. Wethouder Stephan Brandligt liet de commissie weten dat het college de adviezen overneemt.

Jaarrekening

De fracties hadden in het debat vooral aandacht voor de jaarrekening en wat daarna komt. D66 concludeerde dat de jaarrekening tot genoegen stemt, maar uitte ook zorgen over het achterblijven van de investeringen van met name in duurzaamheid en de omvang en het putten uit bestemmingsreserves. Ook de VVD zei tevreden te zijn, maar met het oog op de komende kadernota nog geen reden te zien om te juichen. De VVD wilde onder meer weten hoe de financiële situatie zo snel kan omslaan. Daarnaast wees die fractie op de stijgende kosten voor het inzamelen van afval en de effectiviteit van extra geld in de schuldhulpverlening.

Ook bij Stadsbelangen Delft was er weinig feestvreugde te bespeuren. De fractie sprak wel over een prachtige jaarrekening. STIP zei het vooral positief te vinden dat het resultaat ook zonder het gebruik van reserves positief is gebleven. STIP deelde met andere fracties ook de zorgen over de tekorten in het sociaal domein en de gevolgen van de coronacrisis. STIP drong bij het college aan om te blijven investeren, want die blijken in de jaarcijfers in 2019 te zijn achtergebleven bij de geplande investeringen. STIP vroeg verder aandacht voor het Fonds Delft 2040 dat volgens die fractie breder ingezet moet worden en meer bekendheid verdient.

Bedrijfsruimte

De fractie van het CDA was ook tevreden met de jaarrekening. Het CDA wees in het debat op enkele doelen die in 2019 niet zijn gehaald, zoals het aantal vierkante meters bedrijfsruimte, de daling van het aantal schoolverlaters en het veiligheidsgevoel in de Delftse wijken. De ChristenUnie was ook content met het positieve resultaat. Die fractie vroeg naar meer inzicht in het subsidiestelsel en het nadeel bij Erfgoed.

Ook de Groep Stoelinga wees op het nadeel van zes ton bij het museum Prinsenhof en de oplopende tekorten in het sociaal domein. Groep Stoelinga becijferde dat dat tekort in 2019 al met zeven miljoen euro is opgelopen van 52 naar 59 miljoen in de min. Dat het eindcijfer van 2019 onder de streep positief is, schreef Groep Stoelinga niet toe aan de inspanningen van het college, maar aan de goed draaiende economie in dat jaar. De SP sprak haar vertrouwen uit dat Delft de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis wel te boven komt. De SP wees onder meer naar de opbrengst van de verkoop van Eneco en de schuldquote van Delft die binnen de norm is.

Werkgelegenheid

De PvdA wees eveneens op de houdbare schuldpositie van Delft en op de vooruitgang die het college in 2019 heeft geboekt onder meer op het gebied van werkgelegenheid en wonen. De tekorten in het sociaal domein baren de PvdA ook zorgen, net als de gevolgen van de coronacrisis. Onafhankelijk Delft deelde die zorgen over het sociaal domein en dat deed ook GroenLinks. Die fractie was eveneens positief en wees er bovendien op dat alle indicatoren voor de financiële gezondheid van Delft in het groen staan.

Rentelast

Wethouder Stephan Brandligt en andere collegeleden gingen uitgebreid in op de vragen van de fracties. Brandligt legde onder meer uit dat investeringen zijn achtergebleven, omdat procedures langzamer bleken te lopen. Hij wees de commissie er ook op dat er volop aandacht is voor de rentelast van de gemeente, maar dat het aflossen van schulden op dit moment heel erg duur is. Fonds 2040 komt volgens wethouder Brandligt op stoom en zal breder onder de aandacht worden gebracht.

De wethouder deelde de zorgen in de commissie over de oplopende tekorten in het sociaal domein en de gevolgen van de coronacrisis. De tekorten in het sociaal domein zijn wat hem betreft een landelijk probleem, waarbij de regering moet bijspringen. Hij zei dat overal in het land gemeenten zich verenigingen om in Den Haag aan de bel te trekken. Delft doet dat ook samen met de gemeenten in Haaglanden en de provincie. De wethouders Hatte van der Woude en Karin Schrederhof die het sociaal domein in hun pakket hebben, wezen ook op de gevolgen van het landelijk beleid en hoe ze daar zo goed en efficiënt mogelijk lokaal mee om proberen te gaan.

Kunst

Wethouder Bas Vollebregt kon niet anders dan beamen dat de doelstelling om het aantal vierkante meters bedrijfsruimte in Delft uit te breiden in 2019 niet is gehaald en dat er dus nog werk aan de winkel is. Daarnaast ging hij in op het nadeel bij Erfgoed dat hij toeschreef aan extra mensuren en de aankoop van kunst. Die aankoop is gedaan uit de reserve die daar volgens hem voor bedoeld is.

De jaarstukken over 2019 van het college en de adviezen van de commissie Rekening en Audit worden in de raadsvergadering op 9 juli als hamerstuk vastgesteld.

Bezwaarschriften

Bij de bespreking van de jaarverslagen Adviescommissie voor bezwaarschriften Delft en Ambtelijk Horen spraken alle fracties hun tevredenheid uit over het gemengd model. Bezwaarmakers kunnen in Delft kiezen of ze hun bezwaarschrift door de adviescommissie willen laten behandelen of dat ze dat willen laten doen via ambtelijk horen. Van de 503 bezwaren die in 2019 werden ingediend, volgde de ene helft de route via de commissie en de andere helft via ambtelijk horen.

De VVD zei nogal wat inconsequenties te lezen in de verslagen, met name over de cijfers, maar zei tevreden te zijn over het gemengd model. Wethouder Karin Schrederhof liet de commissie dat het college de aanbevelingen van de adviescommissie grotendeels overneemt en dat het bezwaarschriftenproces inmiddels is voorzien van een workflow-systeem dat de gemeente in staat stelt om dat proces sneller bij te sturen en te verbeteren.

Dit onderwerp wordt verder niet in de raadsvergadering besproken.

Hamerstuk

De commissie stond ook kort stil bij het rapport Voor waardevol samenspel van de Delftse Rekenkamer. Dit rapport bevat adviezen aan raad en college om de onderlinge samenwerking te verbeteren en de adviezen beter te laten doorwerken in het beleid.

Dat dat nu niet altijd het geval is, is volgens de PvdA een teleurstellende conclusie. De ChristenUnie deelde dat standpunt en wees op de energie die de rekenkamer stopt in onderzoeken en adviezen. Ook andere fracties spraken hun waardering uit voor dit belangrijke controle-instrument van de raad. Het rapport werd door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 9 juli.

In de procedurevergadering besloot de commissie het voorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 als hamerstuk toe te voegen aan de komende raadsvergadering. De bespreking  van het voorstel van het presidium over de wijziging van de referendumverordening 2020 is door de commissie doorgeschoven naar extra vergadering op dinsdag 25 juni.

Pagina opties