Delftenaren krijgen stem in proces Prinsenhof

Dit item is verlopen op 05-11-2018.
5 oktober 2018 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 4 oktober uitgebreid gedebatteerd over het proces om te komen tot de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof/Agathaplein.

De ruimtelijke toekomstvisie die vorig jaar door Merk X architecten werd gepresenteerd, werd donderdagavond door wethouder Bas Vollebregt geen plan genoemd maar een middel om het gesprek met de stad aan te gaan. In dat gesprek met de Delftenaren en met een nog samen te stellen klankbordgroep gaat onder meer gesproken worden over de drie scenario’s die de raad uitgewerkt wil zien. Als die scenario’s gereed zijn, is het weer aan de raad om een besluit te nemen.

Petitie

Het debat in de commissie spitste zich vooral toe op het proces tot nu toe. Alle fracties wezen daarbij op de betrokkenheid van de Delftenaren met het museumcomplex. Dat bleek de afgelopen zomer ook tijdens drukbezochte protestbijeenkomsten en een petitie die door duizenden mensen werd ondertekend. Wethouder Vollebregt zei in de discussie over het Prinsenhof veel woede, boosheid, emotie en betrokkenheid te hebben gezien.
Wim van Leeuwen is zo’n betrokken Delftenaar die tijdens de commissievergadering zijn eigen visie op het Museum Prinsenhof toelichtte. Wat hem betreft wordt het voormalige kloostercomplex de plek in Delft waar het verhaal van Willem van Oranje wordt verteld. Hij pleitte ook voor het instellen van een klankbordgroep van deskundige betrokkenen. Die groep zou volgens Van Leeuwen op gelijkwaardige voet moeten kunnen meepraten over de toekomst van het museum.

Vertrouwen

Of die toekomst gebaseerd is op de visie van Merk X architecten of dat er nog ruimte is voor andere visies, rond die vragen draaide een groot deel van een debat. Wat Onafhankelijk Delft betreft krijgen alle visies een gelijkwaardige kans om bij te dragen aan de toekomst van het museum. VVD, D66 en STIP spraken hun vertrouwen uit in de door het college voorgestelde vervolgprocedure. Naast waardering voor het betrekken van de stad, wezen de fracties erop dat de raad eind vorig jaar akkoord ging met de Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof/Agathaplein. Daarbij werd tevens een motie aangenomen om het college bij de uitwerking meerdere scenario’s in kaart te laten brengen.
De ChristenUnie merkte op dat de raad, inclusief die fractie zelf, de ruimtelijke visie misschien beter niet had kunnen vaststellen. Volgens de ChristenUnie was het wellicht beter geweest als de raad eind 2017 enkel een besluit had genomen over de uitgangspunten om van daaruit verder te praten met de stad. De commotie die nu ontstond had ook volgens andere partijen voorkomen kunnen worden wanneer bewoners eerder en duidelijker waren betrokken. GroenLinks is blij met het instellen van een klankbordgroep en gesprekken met de stad, maar volgens die partij moet daarbij dan ook echt sprake zijn van samen werken aan het Prinsenhof. In dat proces moet volgens GroenLinks de komende tijd ruimte zijn voor alle ideeën en visies, zoals die van Wim van Leeuwen.

Verwarring

Het CDA zei die ruimte ook te willen geven aan het college, maar die fractie bleef worstelen met de vraag waar er nog ruimte is voor een gesprek met de stad. De SP liet weten open te staan voor andere visies. STIP vindt het van belang dat veel emoties voortkwamen uit verwarring en dat de visie nog geen definitief plan is voor het Prinsenhof. Volgens STIP moet nu de tijd worden genomen om de rust en ruimte te vinden om de stad mee te laten praten over de verschillende scenario’s waar de raad om heeft gevraagd. Ook de PvdA deelde dat standpunt. De PvdA pleitte voor een zorgvuldig proces dat moet uitmonden in een breed gedragen raadsvoorstel. In dat proces is het wat D66 betreft erg belangrijk dat de bewoners duidelijk weten waarover ze praten, dat de klankbordgroep weet wat er van haar wordt verwacht en dat de raad zijn rol neemt.

Zorgvuldigheid

Wethouder Vollebregt beaamde dat zorgvuldigheid nu boven snelheid gaat. Bij het opstellen van drie verschillende scenario’s blijven de inhoudelijke uitgangspunten om het museum bijvoorbeeld beter toegankelijk, duurzamer en toekomstbestendig te maken overeind staan. Hoewel er uit de commissie kritiek was op het verlopen proces en het gebrek aan beginspraak, zag de wethouder ook veel positiefs in de protesten en emoties van bewoners. Volgens hem toont dat een enorme betrokkenheid aan van de Delftenaren met het Prinsenhof. Van die betrokkenheid wil de wethouder gebruikmaken.
Niet alle partijen waren na ruim twee uur debatteren tevreden met de reactie van de portefeuillehouder. De CDA-fractie gaat dit onderwerp verder intern bespreken. Onafhankelijk Delft overweegt een motie om nieuwe kaders mee te kunnen geven voor de toekomstvisie van het museum. Ook de ChristenUnie zei een motie te gaan overwegen. Het presidium bepaalt binnenkort in welke raadsvergadering dit debat een vervolg krijgt; op 8 november of op 29 november.

Informatiebeveiliging

Het voorstel met zestien aanbevelingen aan college en raad naar aanleiding van het onderzoeksrapport Informatiebeveiliging binnen de gemeente Delft is door de commissie toegevoegd aan de hamerstukkenagenda van de raadsvergadering op donderdag 8 november.
De Delftse Rekenkamer onderzocht of privacygegevens en gevoelige informatie in veilige handen is bij de gemeente Delft. De rekenkamer concludeert in grote lijnen dat Delft zijn zaakjes aardig op orde heeft, maar het altijd beter kan.
Om beter met gevoelige informatie om te gaan en uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer gaat het college kijken wat de mogelijkheden zijn en wat die kosten. Wethouder Martina Huijsmans kondigde aan dat daar in het komende Bestuursprogramma aandacht aan wordt besteed. Ze beloofde STIP ook te komen met een uitwerking van responsible disclosure, waarbij hackers op een verantwoorde manier de kans krijgen om zwakke plekken in een systeem van de gemeente te ontdekken.

Veiligheidsprioriteiten

Kort na middernacht concludeerde de commissie dat de zienswijze van het college op het concept Regionaal Beleidsplan 2019-2022 met daarin het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar naar het Regionaal Bestuurlijk Overleg kan worden gestuurd.
Daarnaast besprak de commissie met burgemeester Marja van Bijsterveldt de lokale veiligheidsprioriteiten voor het nieuwe lokale veiligheidsbeleid voor de periode 2019 - 2022. Uit de cijfers blijft dat de thema’s fietsdiefstal, woninginbraak en overlast prioriteit verdienen, omdat deze tegen de algemene trend van dalende criminaliteit en verbeterende veiligheid in gaan. Daarnaast zal de aandacht van politie en justitie de komende jaren in Delft gericht zijn op ondermijning (en daarmee samenhangend geweld), radicalisering en op crisisbeheersing.
Naast uitingen van waardering voor de gestelde prioriteiten, werden door fracties ook wat aandachtspunten aangedragen. Diverse fracties, waaronder VVD, PvdA en CDA, wezen op de recente geweldsincidenten in Delft. GroenLinks ziet ook graag dat de politie werkt aan het vertrouwen in haar medewerkers. STIP vroeg onder meer aandacht voor cybercrime. De ChristenUnie wees op mensenhandel en vroeg de burgemeester in hoeverre dat in Delft een probleem is. Ze beloofde de commissie na te gaan welke cijfers hierover beschikbaar zijn.
 

Pagina opties